procredit bulgarian logo

Бизнес етика и екологични стандарти

Бизнес етика и екологични стандарти

Корпоративните ни ценности са основата на нашата бизнес етика. Следните принципи ръководят дейността на институциите ПроКредит:

  • Прозрачност: Ние предоставяме прозрачна информация на нашите клиенти, на широката общественост и на нашите служители. Ние държим да се уверим, например, че клиентите разбират напълно условията по договорите, които сключват с нас, и се ангажираме с финансовата образованост, за да повишим информираността на обществото за опасностите, които крият непрозрачните финансови предложения. 

  • Култура на открита комуникация: Ние общуваме помежду си открито, честно и конструктивно. Справяме се с конфликтите на работното място професионално, като работим заедно, за тяхното разрешаване. 

  • Социална отговорност и толерантност: Ние предлагаме на нашите клиенти разумни и добре обосновани съвети. Преди да им предложим кредит, ние оценяваме тяхното икономическо и финансово състояние, техния бизнес потенциал и възможността да обслужват задълженията си. Така избягваме  прекомерното им задлъжняване и им предоставяме подходящите за тях финансови услуги. В допълнение, ние се отнасяме към всички наши клиенти и служители почтено и с  уважение, независимо от техния произход, цвят, език, пол и религиозни убеждения. Ние гарантираме също така, че разглеждаме исканията за кредит и от гледна точка на съответствието на клиента с нашите етични бизнес практики. Не отпускаме кредити на предприятия или граждани, ако има съмнения, че те използват небезопасни, вредни за околната среда или морално осъдителни форми на труд и в частност детски труд.

  • Високи професионални стандарти: Нашите служители носят лична отговорност за качеството на работата си и винаги се стремят да израснат като професионалисти.
  • Почтеност и лична ангажираност: От всички служители в групата ПроКредит се изисква да проявяват абсолютна почтеност по всяко време, а каквито и да било нарушения на този принцип се разглеждат бързо и строго

Тези принципи представляват гръбнака на нашата корпоративна култура и се прилагат активно в ежедневната ни работа. Те са описани в Кодекса на поведение на ПроКредит, който превръща етичните принципи на групата в практически указания за целия ни екип. 

ПроКредит групата се ангажира да поддържа високи етични и бизнес стандарти по отношение на своето икономическо, социално и екологично въздействие. За допълнителна информация относно въздействието на дейността на групата, моля, прочетете пълният „Отчет за въздействие за 2023 година.

Като всяка компания, ПроКредит Банк също оставя своя отпечатък върху околната среда. Това се изразява най-вече чрез консумацията на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, свързани с ежедневната работа на банката. Състоянието на офисите ни, ефективността на използваното оборудване и транспортни средства също оказват влияние.Всички банки от ПроКредит групата са възприели опазването на околната среда като част от своята социална отговорност.

В ПроКредит банките е въведена система за проследяване и анализ на използваните ресурси. Целта на тази система е добиване на по-точна и пълна представа относно ефективността на предприетите екологични мерки, както и вземане на икономически целесъобразни решения за извършване на промени/ подобрения в използваните процеси и технологии, водещи до намаляване на екологичния отпечатък. Благодарение на направените промени в работните процеси и технологичните подобрения резултати вече са видими.

Потребление на енергия

През последните 5 години продължаваме да модернизираме офисите си, чрез въвеждане на високоефективни климатични системи и системи за управление на сградите (Building Management System), обновяване на топлоизолацията и преминаване изцяло към LED осветление. В резултат на всички подобрения намалихме общото потребление на енергия с над  50%.

 

В стремежа си да бъдем въглеродно неутрални, през 2018 г. инсталирахме първата ни собствена фотоволтаична централа на покрива на офиса в гр. Пловдив. С нейното функциониране успяваме да спестяваме около 13 тона въглеродни емисии годишно. Изградихме втората ни такава централа на покрива на офиса ни в гр.София през 2019г и имаме желание да продължим тази практика и в други градове. Вижте повече за централата.

Споделяйки нашия опит, направихме специален продукт за нашите клиенти, с който предлагаме цялостно решение за изграждането на 30 kW покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление – Кредит за фотоволтаична централа. 

Потребление на хартия

Освен намалението на употребената енергия, в почти цялата част от вътрешните процеси използваме електронен обмен на документи. Предлагайки на своите клиенти високо ниво на обслужване, иновативни банкови услуги и дигитално банкиране използваме значително по-малко ресурси. При повечето работни процеси не се използва хартия, а в случаите, когато е невъзможен дигитален обмен на информация, той е ограничен до минимум. Всички тези оптимизации намалиха използването на хартия с близо 65 % спрямо 2014 г.

Освен оптимизирането на процесите в банката, искаме да предадем тази посока на мислене и работа и на нашите клиенти. Насърчаваме ги да използват иновативни технически решения и да намаляват потреблението на хартия и други ресурси, използвани в тяхната дейност. В допълнение, чрез развитото ни онлайн банкиране спестяваме на клиентите ни време и гориво, тъй като не е необходимо те да посещават офисите ни за значителна част от банковите операции.

За нас е важно да бъдем близо до нашите клиенти за важните решения и това налага честото използване на автомобили. Винаги сме се стремили да използваме автомобили с нисък разход на гориво, както и да оптимизираме необходимостта от тяхното използване.

Потребление на гориво

 

Горивото, което използваме днес е с над 63 % по-малко в сравнение с използваното през 2014 г.

Като поредна стъпка за намаляване отпечатъка върху околната среда, през 2015 г. ПроКредит Банк закупи първите си 10 нови електромобили. Подмяната на автопарка на банката с електромобили без вредни емисии е мярка за трайно намаляване на негативното влияние върху околната среда. Закупуването им превърна ПроКредит Банк в първата финансова институция в България, въвела в експлоатация такова количество електромобили за ежедневната работа на своите експерти. Вижте повече за тази инициатива. 

Към днешна дата автопаркът на банката разполага вече със 17 електромобила и 7 plug-in хибридни автомобила. С тази стъпка, еко-автомобилите на банката вече са 50 % от всички използвани. 

Осъзнавайки предимствата на този вид превозни средства, през 2016 г. банката стартира предлагането на специализиран продукт за закупуване на електромобили при изключително атрактивен лихвен процент – Кредит „ЕкоМобилност“.

Промотирайки своите продукти, ПроКредит Банк взе участие в първото издание на тех-шоуто за електромобили в България – EVIZIA. Събитието се състоя в периода 17-19 май 2019 г. в Парк Арена ОЗК, гр. Бургас. Вижте повече за събитието.

 Емисии на парникови газове

 

В резултат на всички мерки, които ПроКредит Банк България предприема, за да ограничи вредното въздействие върху околната среда, сме постигнали значително намаляване на емисиите на парникови газове. Към края на 2019 г. количеството на отделения въглероден диоксид е спаднало с близо 70 % в сравнение с 2014 г.Значимият спад през 2019г. се дължи и на преминаването на 100 % възобновяема енергия, във всички офиси, в които има възможност за това.

Всички банки принадлежащи към ПроКредит групата задават високи стандарти по отношение на ефекта от дейността си върху природата и възприемат опазването на околната среда и намаляването на скоростта на настъпване на климатичните промени като част от своята корпоративна политика за социална отговорност.

ПроКредит Банк България се стреми към трайно намаляване на негативното си влияние върху околната среда, както и това на своите клиенти и към повишаване информираността на служителите, клиентите и обществото относно проблемите на околната среда като прилага последователни и устойчиви мерки. За целта се прилага вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда, базирана на три основни стълба:

Първи стълб: Вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда

Като банкова институция, ПроКредит Банк влияе на околната среда основно чрез потреблението на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, състоянието на клоновата мрежа и ефективността на използваното оборудване и транспортни средства.

С цел ограничаване на екологичния отпечатък, банката създаде екологична база данни за проследяване и анализ на употребяваните ресурси, на базата на която се предприемат мерки за намаляване на тяхното количество. Част от тези стъпки се изразяват в използване на енергийно ефективно оборудване, подмяна на крушките в клоновете с икономично LED осветление, печатане само на сертифицирана хартия, ограничена до минимум употреба на пластмаса. В резултат на предприетите мерки, намалихме над три пъти хартията, която ползваме в ежедневната си работа като преразгледахме и променихме всички вътрешни процеси, въведохме електронни архиви и обмен на документи. Обновяваме клоновата си мрежа, придържайки се към утвърдени стандарти за енергийна ефективност. Избирайки контрагентите, с които работим задаваме и обръщаме внимание на екологични критерии. Активно стимулираме клиентите си да използват он-лайн и автоматизирани услуги.

Същевременно се стремим да популяризираме активния начин на живот и отговорното отношение към природата, чрез организирането и подкрепата на редица инициативи, насочени както към нашите служители, клиенти и доставчици, така и към широката общественост.

Темите свързани с екология и опазване на околната среда, са съществена част и от обученията на нашите служители.

Втори стълб: Управление на риска за околната среда при кредитиране

Част от системата за опазване на околната среда е и управлението на екологичния риск, свързан с кредитирането. Съгласно набор от критерии за ефекта върху околната среда, банката извършва детайлен анализ и постоянен мониторинг на всички икономически дейности, които носят потенциален риск за природата. Оценява се екологичният риск при всяко искане за финансиране и се отхвърлят тези, които носят риск за околната среда или са свързани с дейности от изключващия списък на банката. Въвеждайки проблемите на околната среда в процеса по одобрение на кредити, ПроКредит Банк успява да повиши и цялостното ниво на информираност на клиентите си.

Трети стълб: Финансиране на зелени проекти

Един от косвените, но много съществени начини, по които банката влияе върху околната среда, е чрез ефекта от проектите, които финансира. ПроКредит Банк България подкрепя икономическо развитие, което e съобразено с принципите за устойчивост и ефективното използване на природните ресурси.

Още през 2006 г. стартирахме работа по първата по рода си в България програма за подобряване на енергийната ефективност - първоначално за частни лица, а в последствие и за бизнеса. С течение на времето, банката се превърна в една от водещите институции, финансиращи проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Водени от стремежа и безспорния си опит да предлагаме най-актуалните възможности за устойчиво развитие, през 2012 г. разработихме собствена методология за анализ, оценка и приоритетно финансиране на „зелени проекти“, обединени с наименованието кредити „Зелена инвестиция“. В тази категория се включват проекти за подобряване на енергийната ефективност, производство на енергия от възобновяеми източници и различни мерки с благоприятно влияние върху околната среда. 

Като част от дейностите за осигуряване на непрекъснато подобрение на вътрешната система за управление на въздействието върху околната среда, в началото на 2016г. същата бе сертифицирана за съответствие с международният стандарт ISO 14 001:2015, като с това банката се превърна в първата финансова институция в България, постигнала подобно признание. В началото на 2019 г. първоначално издадения сертификат, беше подновен за нов 3-годишен период като в обхвата на сертификация вече попадат и гръцките офиси на банката.

Сертифицирането по стандарта гарантира стриктното спазване на законодателството в областта на екологията, потвърждава заявената отговорност на Банката и ни мотивира към поемане на нови инициативи за опазване на околната среда. 

 

Вижте още:

Кредит Зелена инвестиция

Кредит ЕкоМобилност за бизнес клиенти

Кредит ЕкоМобилност за физически лица 

Кредит за фотоволтаична инсталация за бизнес клиенти

Кредит за фотоволтаична инсталация за физически лица