Кариери

Експерт Връзки с клиенти – Варна, Пловдив, София

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти за град Варна.

Отговорности:

 • Привличане на нови и обслужване на портфейл от текущи бизнес клиенти;
 • Проучване специфичните потребности от финансови услуги на бизнес клиенти и предлагане на подходящи такива;
 • Изготвяне на стратегии и предложения за бъдещо сътрудничество с бизнес клиенти;
 • Анализ на искания за финансиране от страна на бизнес клиенти;
 • Организиране и участие в събития за настоящи и бъдещи бизнес клиенти на Банката.

Основни изисквания:

 • Висше образование (без значение от специалността);
 • Много добро владеене на английски език;
 • Познаване на региона и тенденциите за развитието му;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход към колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Expert Reporting

ProCredit Bank Bulgaria is part of the German ProCredit group, which is headquartered in Frankfurt, Germany.

ProCredit Bank is a development-oriented commercial bank. We offer excellent customer service to small and medium enterprises and to private individuals who would like to save. In our operations, we adhere to a number of core principles: we value transparency in our communication with our customers, we do not promote consumer lending, we strive to minimise our ecological footprint, and we provide services which are based both on an understanding of each client’s situation and on sound financial analysis.

ProCredit Bank is currently seeking a qualified candidate for the position of Expert Reporting.

Responsibilities:

 • Preparation of external regulatory reports and disclosures– BNB, BaFin, EBA, etc;
 • Gathering and analyzing data for preparation of internal reports to support local and group management board;
 • Preparation of presentations for business development and financial results;
 • Participation in internal projects related to the development and implementation of new functionalities in the information system, which are caused from business, risk or reporting needs;
 • Perform quality assurance/validation of data and produce automated reports from the Bank's data warehouses;
 • Communicate and negotiate terms/conditions of funding and guarantees contracts with IFI’s like EIF, EIB, EBRD etc.;

Requirements:

 • University degree in Economics/Finance/Accounting;
 • Excellent level of English language;
 • Technical skills (MS Office, SQL, BI);
 • High level of commitment and flexibility, proactive and independent approach;
 • A desire to learn and develop;
 • Ability to adapt and cope with new and challenging situations;

Our offer:

 • Working in a dynamic international environment;
 • Professional working environment in a motivated team;
 • Established rules and procedures at work;
 • Training opportunities and professional growth.

 

Only short-listed candidates (selected on submitted CV and a Cover letter) will be invited to the upcoming stages of the selection process.

Your application will be treated with strict confidentiality and in compliance with the legal requirements for personal data protection.

 

Contacts

Tel. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

 

Експерт връзки с клиенти - Физически лица

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти-Физически лица.

Отговорности:

 • Консултира клиенти относно банковите продукти и услуги като спестовна сметка, финансиране, банкови карти, комунални плащания и др.;
 • Предлага професионално и висококачествено обслужване на клиенти;
 • Привлича нови клиенти – физически лица и много малки фирми;
 • Управлява портфейл от настоящи клиенти;
 • Разглежда искания за кредитиране на физически лица и много малки фирми;

Основни изисквания:

 • Висше образование;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;

Нашето предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера и мотивиран екип;
 • Работа с установени правила и работни процедури;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Стажантска програма

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

Какво представлява Стажантската програма на ПроКредит Банк?

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в банковата сфера.

Стажантската програма е отворена за кандидатстване през цялата година – различни стажантски позиции се обявяват през годината. С всеки стажант работи ментор, който ще ви помогне за по-бързото и лесно въвеждане в организацията и работния процес. Менторът възлага задачи, проследява изпълнението и предоставя редовно обратна връзка за Вашето представяне.

Какво очакваме от бъдещите си стажанти? 

 • сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • желание за придобиване на нови знания и подобряване на уменията си
 • готовност за открито общуване, изслушване и уважение на чуждото мнение;
 • работа в екип;
 • добро ниво на владеене на английски език.

Нашето предложение:

 • гъвкаво работно време;
 • професионална работна атмосфера;
 • придобиване на практически знания и умения;
 • възможности за обучение и професионално развитие.

Продължителността на стажа е от 6 до 12 месеца. Времетраенето е съобразено с натовареността Ви в университета. Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове. Очакваме да се запознаем с Вашата кандидатура.

 Автобиографията Ви ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Контактен център

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Контактен център.

Отговорности:

 • Привличане на потенциални клиенти - физически лица и много малки фирми;
 • Оказване на съдействие на клиентите в процеса на дистанционна идентификация и подписване на документи от разстояние;
 • Консултиране на клиентите по телефона относно предлаганите банкови услуги - спестявания, финансиране, транзакции;
 • Провеждане на изходящи кампании към клиенти и контрагенти с цел информиране относно нови банкови услуги, инициативи и събития, организирани от банката;
 • Получаване на обратна връзка от клиенти относно качеството на предлаганите от банката услуги и оформяне на предложения за подобрение.

Основни изисквания:

 • Много добро владеене на английски език;
 • Висше образование (независимо от специалността);
 • Отлични комуникативни умения ;
 • Отговорно отношение към комуникация с колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Умение за бърза адаптация и да се справят с нови и предизвикателни ситуации.

Предимство:

Предходен опит в онлайн продажбите и/или Контактен/Кол център.

Нашето предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера и мотивиран екип;
 • Работа с установени правила и работни процедури;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Дигитален Маркетинг

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Дигитален Маркетинг.

Отговорности:

 • Добри знания в областта на дигиталния маркетинг (за създаване, управление, анализ и оптимизиране на кампании на различни платформи – LinkedIn, Facebook, Instagram и Google Ads);
 • Възможност за създаване на качествено писмено съдържание за публикации в социалните мрежи, уебсайтове, блогове;
 • Да използва креативно инструментите за дигитален маркетинг в различни проекти;
 • Да създава, следи и анализира резултати от кампании, трафик на уебсайтове и др.;
 • Да проучва и прилага всички актуализации и разработки в дигиталните ни канали.


Основни изисквания:

 • 2+ години предходен опит на подобна позиция;
 • Висше образование (без значение от специалността);
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход на комуникация;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

Експерт Общ Риск

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Общ Риск. 

Отговорности:

 • Участва в оценката, наблюдение и управлението на финансовите, кредитните и оперативните рискове в Банката;
 • Да извършва редовно наблюдение на показателите за качество на кредитния портфейл, тенденциите и тригерите, свързани с кредитния портфейл;
 • Осигурява навременното и обективно представяне и оценка на рисковите експозиции на банката и предлага мерки за намаление;
 • Участва в процеса на въвеждане и прилагане на рисковите политики и инструменти на банката в съответствие със стандартите на групово ниво, както и регулаторните изисквания;
 • Участие в работни групи и проекти, свързани с оценка на риска;
 • Подготвяне на доклади за Управителен съвет и рисковите функции на ПроКредит Груп, както и предоставяне на данни към други отдели в банката;
 • Изготвяне на анализи, свързани с местната и международна икономическа и банкова среда и бизнес секторите.

Основни изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход към колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg