Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

 

Кредити за малък бизнес и земеделски производители

Сума Процент
до 150 000 EUR от 5.5%
до 250 000 EUR от 5.0%
над 250 000 EUR по споразумение

Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.

Кредитна карта за бизнес клиенти

Kредитна карта (BGN/EUR) 17.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 10.00%

 

 

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишен лихвен процент по сметка FlexSave

Валута Лихвен процент
BGN / EUR 0.05%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити

Валута Мин. салдо 12 месеца 18 месецa 24 месеца 36 месеца
BGN/EUR/USD 10 000 0.10% 0.15% 0.20% 0.25%

 

* Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - Лихвен процент - 0%. 

Разплащателна сметка (за всички валути) - Лихвен процент - 0%.

* Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.

* Индивидуално се договарят:
-  Лихвените проценти за юридически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро.
-  Условия и срокове за финансови институции.

* Специални сметки на Частни Съдебни Изпълнители и Нотариуси 
- Лихвен процент - За сметки в лева - 0,25%, за сметки в евро - 0,15% 

* За клиенти със спестявания и без разплащателна сметка, след 01.01.2018 г. при настъпване на падеж, депозираните средства ще се олихвяват с лихвен процент 0%