procredit bulgarian logo

Преводи във валута

Преводи във валута

Клиентите на ПроКредит Банк могат да извършват преводи във валута както на територията на страната, така и към чужбина. За извършване на преводи в чуждестранна валута, банката изисква предоставянето на документи, съгласно действащите разпоредби на валутното законодателство в страната.

Основни кореспонденти на ПроКредит Банк са:

Валута Банка-кореспондент SWIFT код
евро ProCredit Bank AG - Germany PRCBDEFF
щатски долар ProCredit Bank AG - Germany PRCBDEFF
британска лира ProCredit Bank AG - Germany PRCBDEFF
швейцарски франк ProCredit Bank AG - Germany PRCBDEFF

Swift код на ПроКредит Банк (България) EАД - PRCBBGSF.

Краен срок за приемане на експресни валутни преводи през Интернет банкиранe, в EUR и USD, за изпълнение същия работен ден - 17:00 ч. Краен срок за приемане на експресни валутни преводи през Интернет банкиране, в GBP, за изпълнение същия работен ден - 12:00 ч. Експресните валутни преводи се изпълняват с вальор същия работен ден за банката кореспондент.

Краен срок за приемане на обикновени валутни преводи през Интернет банкиране за изпълнение същия работен ден – 17:00 ч. Обикновените валутни преводи се изпълняват с том вальор (един работен ден) за банката кореспондент.

Допълнителна информация

 • Опция SHARE - разноските до кореспондентската банка са за сметка на наредителя, а след нея - за сметка на получателя.
 • Опция OUR - всички разноски по превода са за сметка на наредителя, а бенефициентът получава чистата първоначално наредена сума.
 • Опция BEN - бенефициентът поема изцяло всички такси по плащането.

Валутни преводи за страни от Европейското икономическо пространство се извършват съобразно европейските директиви с опция SHARE. Банките кореспонденти, участващи в превода не удържат комисиони.

Такси - съгласно Тарифата на банката

Валутните преводи се извършват чрез системата SWIFT и използването на широка кореспондентска мрежа, което осигурява сигурност и бързина на изпълнението.

Такси - съгласно Тарифата на банката

ПроКредит Банк е част от Единната зона за плащания в евро (SEPA), в която потребителите и компаниите имат възможност да нареждат и да получават плащания в евро при еднакви общи условия, права и задължения, независимо от местонахождението си на територията на Европа. SEPA обхваща всички страни от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако. 

Банката извършва и получава SEPA плащания при следните условия: 

 • Банката на наредителя и банката на получателя са част от Единната зона за плащания в евро (SEPA)
 • Плащането е в евро
 • Сметките на наредителя и получателя са в IBAN формат
 • Комисионите задължително са поделени между наредител и получател (опция SHARE*)
 • Бенефициентът по превода получава средствата на следващия работен ден след деня, в който е задължена сметката на наредителя, при условие че преводът е нареден в рамките на крайния срок за приемане на стандартни валутни преводи - 17:00 ч. 

*Опция SHARE - разноските до банката кореспондент са за сметка на наредителя, а след нея - за сметка на получателя.

ProPay e система за експресни валутни разплащания между клиенти на банките ПроКредит в Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Украйна* и Молдова.

Какво е ProPay?

Безкасово плащане или документарна операция между клиенти на ПроКредит банки. 

Защо ProPay?

 • ProPay преводите са по-евтини от обикновените валутни преводи!
 • ProPay преводите са по-бързи от експресните валутни преводи. В рамките на същия ден бенефициентът получава парите по сметката в своята ПроКредит банка*.
 • Всички входящи плащания чрез системата ProPay са без комисиони за бенефициента, като средствата се предоставят на разположение по клиентската сметка в деня на тяхното получаване*.
 • Документарните операции през ProPay се извършват на значително по-ниски цени от стандартните.

Кой може да ползва ProPay?

 • Външнотърговски фирми с активни разплащания към своите партньори в гореспоменатите страни, в които ПроКредит осъществява дейност.
 • Международни фирми с клонове и филиали в страните от Югоизточна Европа
 • Всички настоящи клиенти на ПроКредит банките в региона.

Вашите действия за да наредите превод през ProPay? 

 • Влезте във Вашето Интернет банкиране и в меню "Преводи" попълнете форма "Превод във валута".
 • Краен срок за изпращане на превода - 16:30 ч.
 • В рамките на същия ден бенефициентът ще получи парите по сметката си в своята ПроКредит банка*.

*При ProPay превод към Украйна е възможно бенефициентът да не получи парите по сметката си в рамките на същия ден, тъй като преводите се изпълняват през банки-кореспонденти.