procredit bulgarian logo

Акционери

Акционери

Акционери

Акционери

ПроКредит Банк в България и нейния клон в Гърция са 100% собственост на ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия. ПроКредит Холдинг е компанията-майка на ориентираната към развитие международна група ПроКредит, която се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия (МСП). Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк.

Повече информация за ПроКредит Холдинг: https://www.procredit-holding.com/

Повече информация за акционерите на ПроКредит Холдинг: https://www.procredit-holding.com/about-us/procredit-holding-role/shareholders/