procredit bulgarian logo

Търговско финансиране

Търговско финансиране

Като банка, подкрепяща малкия и среден бизнес, ние знаем, че за Вас е важно да изграждате професионални и надеждни връзки с Вашите бизнес партньори, без значение дали те оперират в или извън страната.

Ето защо ние Ви предлагаме различни финансови услуги, чрез които да можете да осигурите необходимото спокойствие, от което Вие и Вашите партньори се нуждаете.

Какво е банкова гаранция?

Банковата гаранция е финансов инструмент, който подсигурява навременното плащане на стоки и услуги и изпълнението на задълженията по договор между контрагенти.

Този финансов инструмент гарантира изпълнението на клаузите по договор, защитаващ едновременно интересите на продавача и купувача (изпълнителя и възложителя). Банката-издател гарантира на получателя, че при неизпълнение на задължения на свой клиент по даден договор, тя ще плати на бенефициента сумата, определена в гаранцията. 

Пример

Ако Вие се занимавате с търговия с мебели и редовно зареждате стока от даден доставчик, може да договорите с него отложено плащане на стока - например в рамките на 60 дни от дата на фактуриране. Доставчикът би се съгласил на редовни доставки с отложено плащане, ако знае, че в случай на неплащане от Ваша страна на някоя доставка, ще си получи парите от Вашата банка. С издаването на банкова гаранцията ние поемаме неотменим ангажимент към доставчика да платим, в случай че Вие не изпълните договорните си задължения спрямо него.

По този начин Вие имате възможност да получавате редовно стока при условия на отложено плащане, а Вашият контрагент е спокоен, че може да доставя стока, без да се притеснява за плащането й.

Видове

 • гаранции за плащане
 • гаранции за добро изпълнение
 • гаранции за митнически цели
 • гаранции за авансово плащане
 • други, в зависимост от специфичните нужди на клиента и неговия бизнес

 

Такси спрямо тарифата на ПроКредит Банк
Валута в местна и чуждестранна
В полза на бенефициенти в страната и чужбина
Сигурност Fitch рейтинг BBB-

Какво е акредитив?

Акредитивът е финансов инструмент за разплащане, който се отличава от свободния превод с това, че минимизира рисковете, които носят страните в една сделка.

Често в търговията купувачът плаща в аванс, като в този случай той носи риск да не получи доставката навреме или пък качеството на стоката да не е според уговореното. В други случаи продавачът първо изпраща стоката и после чака плащането, носейки риск плащането да се забави или да има други проблеми с него.

Акредитивът представлява неотменим ангажимент на банката-издател да плати на продавача, ако той спази условията, описани в акредитива. За да осъществи банката плащането, получателят (продавачът) трябва да й представи точните документи като доказателство, че стоките са били доставени в точно определения период от време и по начина, определени в акредитива.

Пример

Ако Вашият бизнес е свързан с внос, издаденият от ПроКредит Банк акредитив Ви позволява да избегнете рисковете, свързани с неизпълнение на задължения по доставката от страна на продавача. Вашият бизнес партньор, от когото Вие сте поръчали стоки, трябва да изпълни всички изисквания, определени и посочени в акредитива, за да може да получи плащането.

Ако Вашият бизнес е свързан с износ, Вие можете да използвате акредитив с цел избягване на риск от неплащане на стоките, които сте предоставили. По този начин не се налага да вземате предвид финансовото състояние и ситуация, в която Вашият бизнес партньор (купувач) се намира, тъй като банката издател ще осигури плащането.

Видове

 • платими на виждане
 • с отложено плащане
 • непрехвърляеми
 • прехвърляеми
 • стенд бай акредитиви
 • акредитив по внос/износ
 • потвърдени
 • непотвърдени
Такси спрямо тарифата на ПроКредит Банк
Валута в местна и чуждестранна
В полза на бенефициенти в страната и чужбина
Сигурност Fitch рейтинг BBB-

Какво е документарно инкасо?

Документарното инкасо е инструмент за разплащане, който се използва широко в международната търговия. То намалява рисковете, които вносителят (купувач) и износителят (продавач) поемат в сделката.

Обикновено купувачът се притеснява, че ако плати авансово, стоката може да не бъде получена. А продавачът има опасения, че при изпращане на стоката предварително, може да има проблеми с получаване на плащането. Документарното инкасо се използва, за да се преодолеят тези притеснения.

Пример

При този вид разплащания износителят подготвя търговско-разпоредителните документи, свързани с натоварената стока и ги предава на обслужващата го банка. Той дава инструкции на банката да изпрати документите на банката, обслужваща купувача, както и инструкции при какви условия банката на купувача има право да предаде документите на своя клиент. Най-често тези инструкции са банката да предаде документите, само когато купувачът нареди плащане към износителя. По този начин износителят е спокоен, че купувачът не може да вземе стоката преди да е наредил превод (плащане за нея). А купувачът е спокоен, че плаща за стока, която със сигурност е натоварена и пътува към уговореното местоназначение.

Документарно инкасо дава възможност страните да се договорят и за отложено плащане. 

Видове

 • документарно инкасо по внос
 • документарно инкасо по износ
Такси спрямо тарифата на ПроКредит Банк
Валута в местна и чуждестранна
В полза на бенефициенти в страната и чужбина
Сигурност Fitch рейтинг BBB-