procredit bulgarian logo

Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките от 1998 г. Фондът защитава средствата на вложителите в банките в размер до 196 000 лв., както и интересите на кредиторите в производствата по банкова несъстоятелност. По този начин ФГВБ съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система.

Влоговете на един вложител в една банка, както и в различни клонове на една и съща банка, не се гарантират поотделно. За да се изчисли размерът на гаранцията, всички влогове на вложителя в банката се сумират, като максималният гарантиран размер, който той може да получи, е 196 000 лв.

В случай на съвместен влог делът на всяко от лицата се прибавя към размера на другите му влогове в същата банка и получената обща сума се изплаща изцяло до 196 000лв.

При влог в полза на трето лице последното има право да получи гарантираната сума, освен ако не е посочено друго в договора за депозит.

Информационен бюлетин за вложителите

 

Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете