procredit bulgarian logo

Кредит Зелена инвестиция

 

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим устойчивите инвестиции на малките и средни предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес. Затова предлагаме преференциални условия, изразени в отстъпка в лихвения процент с 0,2%, за всяка инвестиция, която покрива нашите научно-базирани критерии. Методологията ни е описана в ПроКредит Зелена облигация* и в резюме допуска следните проекти:

1. Енергийна ефективност – намаляване на консумацията на енергия, при запазване или увеличаване нивото на производство. Базирано на изчисления за производителността на машината, търсим поне 20% по-висока ефективност спрямо машина, която ще се подменя в предприятието, или 20% по-ефективна спрямо алтернативни нови модели в продажба в страната.

Такива проекти могат да бъдат:

 • Различни видове производствени машини и оборудване (CNC машини, поточни линии, фурни, пещи, компресори и др.)
 • Отоплителни, вентилационни и охладителни системи. Котли и отоплителни тела, климатици, хладилни и замразяващи камери, централизирани вентилационни системи.
 • Системи за управление на сгради, осветление, автоматика.
 • Подобрения в топлоизолацията или дограмите на сгради - нови дограми, нова или допълнителна топлоизолация.
 • Транспортна или земеделска техника - влекачи, трактори, комбайни, капкови напоителни системи, пръскачки и др.
 • Електрически превозни средства и инфраструктура за зареждането им.

2. Възобновяема енергия – за производство и/или използване на енергийни ресурси, които са неизчерпаеми или могат да бъдат възобновени бързо.

Примери за такива инвестиции са:

 • Соларни фотоволтаични панели или соларни колектори за гореща вода.
 • Решения, използващи геотермална енергия за отопление и охлаждане.
 • Системи за производство на енергия от биомаса и биогаз.
 • Водноелектрически централи или вятърни турбини, след извършване на ОВОС по критериите на Банката.

3. Мерки с благоприятно въздействие върху околната среда – имат пряк позитивен ефект върху природата и запазването на ресурсите.

Такива дейности и инвестиции могат да бъдат:

 • Рециклиране и управление на отпадъци (без депа за отпадъци) – оборотни средства за предприятия с такава основна дейност или инвестиционен кредит при покупка на машина с такава дейност.
 • Пречиствателни съоръжения – филтри, инсталации за пречистване на води и др.
 • Биопроизводство – мярката може да включва оборотно финансиране, разходите за сертификация и разходи за нова техника за промяна на начина на почвообработка.
 • Залесяване, рекултивация на нарушени терени и др. подобни.
 • Инвестиции и дейности, ясно свързани с кръговата икономика, където 100% от използваните ресурси са вече рециклирани.
 • Доставчици, одитори и други, свързани с предоставянето на услуги в тази област, могат да бъдат финансирани с оборотни средства.

Допълнително, предлагаме и специализирани целеви кредити с екологична насоченост:

-  Кредит ЕкоМобилност за покупката на електромобил

-  Кредит за фотоволтаична инсталация за бизнеса и дома

-  Кредит за покупка на Зарядна станция за електромобили

 *Зелената облигация на ПроКредит Холдинг е структурирана, следвайки Принципи на зелените облигации (Green Bond Principles) и положително потвърдена от външен оценител- Sustainalytics.

Ежегодно, всички служители на ПроКредит Банк България участват в обучение за отговорно кредитиране, околната среда, включително решенията, налични чрез зелени инвестиции. От 2013 г. насам, всички фронт-офис служители участват допълнително 2 пъти годишно в обучение как да разпознават, комуникират и стимулират прилагането на природосъобразни решения при нашите бизнес клиенти.

Банката разполага с вътрешни инженерни кадри в отдел Опазване на околната среда и Зелени проекти, които правят необходимата преценка за ефективността на конкретни инвестиции. За всички инвестиции с ясни количествени показатели, се изчисляват и спестяванията на въглеродни (CO2) емисии.

По повечето възможни позиции, критериите са изравнени с техническите критерии на Европейската Таксономия, както и с тези на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и други.