procredit bulgarian logo

Кредит Зелена инвестиция

Кредит Зелена инвестиция

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средни предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес. Затова предлагаме преференциални условия на всяка фирма, която се нуждае от финансова инвестиция, за да развие устойчив бизнес, ангажиран с проблемите на околната среда. За да оценим  ефекта върху природата, разработихме и специална методология.

За кредит Зелена инвестиция могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци или лица със свободни професии, без секторни и административни ограничения. От него можете да се възползвате и Вие, ако имате намерение да инвестирате във високоефективни технологии, оборудване, съоръжения или суровини, които биха намалили енергопотреблението  и биха повишили качеството на производството ви. За фирми доставящи или произвеждащи енергоефективна техника и части за сектора на възобновяеми енергийни източници, предлагаме кредит Зелено оборотно финансиране.

Примери за допустими инвестиции

 • високоефективни машини и оборудване
 • съоръжения или материали, с които се намалява енергопотреблението, повишава се качеството и/или производственият капацитет
 • отоплителни и вентилационни системи
 • транспортна техника
 • соларни панели за гореща вода и термопомпи
 • пречиствателни съоръжения
 • торохранилища
 • биопроизводства и др.
   

Допустими проекти

Проектите, финансирани с кредит Зелена инвестиция, се разделят в три основни категории:

1. Енергийна ефективност - свързана с намаляване на консумацията на енергия, при запазване или увеличаване нивото на производство.
Такива проекти могат да бъдат:  

 • Различни видове високоефективни производствени машини и оборудване - CNC машини (стругове, фрези и т.н), поточни линии, преси, бояджийски камери и сушилни, фурни, пещи и др.
 • Отоплителни, вентилационни, охладителни и осветителни системи - високоефективни котли и отоплителни тела, климатици, хладилни и замразяващи камери, централизирани вентилационни системи, LED осветление или високоефективни луминисцентни лампи, системи за управление на осветлението, котли на биомаса и т.н.
 • Подобрения в топлоизолацията или дограмите на сгради - нови дограми, нова или допълнителна топлоизолация.
 • Транспортна или земеделска техника - влекачи, трактори, комбайни, капкови напоителни системи, пръскачки и др.
 • Хибридни и електрически превозни средства за бизнес цели.

2. Възобновяема енергия  - за производство и/или използване на енергийни ресурси, които са неизчерпаеми или могат да бъдат възобновени бързо.
Примери за такива инвестиции са: 

 • Соларни панели за битова гореща вода;
 • Термопомпи и цялостни решения с геотермална енергия за отопление и охлаждане;
 • Системи за производство на енергия от биомаса и биогаз;
 • Фотоволтаични панели;

3. Мерки с благоприятно въздействие върху околната среда, които имат пряк позитивен ефект върху природата и запазването на ресурсите.

 • Рециклиране и управление на отпадъци - предприятия с такава основна дейност могат да бъдат финансирани с оборотни средства.
 • Биопроизводство. Мярката може да включва оборотно финансиране и разходите за сертификация.
 • Пречиствателни съоръжения - филтри, инсталации за пречистване на води, торохранилища и др.
 • Брегоукрепителни и противосвлачищни мероприятия, залесяване, рекултивация на нарушени терени и др. подобни.
 • Въвеждане на системи за управление на сгради и на енергийно потребление на производствени процеси.

Доставчици, одитори и други, свързани с предоставянето на услуги в тази област, могат да бъдат финансирани с оборотни средства за оборудване и материали.

Как да кандидатствате?

Вашите действия:
 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 5. Ще получите отговор в определения срок.


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.