procredit bulgarian logo

Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

 Кредитиране за физически лица

 

Кредит Инвестиция

(BGN/EUR)

6-мес. EURIBOR + 3.50 п.п., минимум 6.25%

Кредит ЕкоМобилност

(BGN/EUR)


6 мес. EURIBOR + 0.75 п.п, мин. 3.25%

Овърдрафт FlexFund 

(BGN/EUR)

7.75%

Кредитна карта 

(BGN/EUR)

18.00%

Кредитна карта с обезпечение депозит

(BGN/EUR)

14.00%

 

Кредит "Инвестиция"

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 30 000 лв., срок на погасяване 5 години, годишeн лихвен процент 6-месечен EURIBOR + 3.50 п.п., мин. 6.25%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 587.74 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 35 883.86 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 7.58%.

Кредит "ЕкоМобилност"

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 6 мес. EURIBOR + 0.75 п.п., мин. 3.25%, равна месечна вноска 543.10 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 32 936.52 евро, годишен процент на разходите (ГПР) – 3.80%.

Овърдрафт FlexFund

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 7.75%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 355.77 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 12.53%.

Кредитна карта 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 18%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 671.50 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 24.66%.

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 803.00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 16.09%.

Жилищен кредит "Нов дом"

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите пет години.

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите 5 години
BGN и EUR  6-мес. EURIBOR + 1.20 п.п., минимум 2.80%** 6-мес. EURIBOR + 1.90 п.п., минимум 3.50%

В сила от 01.06.2023 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR: 1.50% за Жилищни кредити и 2.25% за всички останали кредити.

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 20 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на 6-мес. EURIBOR + 1.20 п.п., мин. 2.80%, без такса за разглеждане на искане, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 546.72 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 132 564.16 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.00%.

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 5 години в размер на 6m EURIBOR + 1.90 п.п., мин. 3.50%, без такса за разглеждане на искане, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 717.48 евро за първите 5 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 130 198.46 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.73%.

 

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на FlexSave Лихвен процент
BGN/ EUR 0.45%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на стандартен депозит Мин.салдо 6 месеца 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/ EUR/ USD BGN 10 000/EUR, USD 5 000 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Лихвена методология

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

6 мес. EURIBOR + надбавка = лихвен процент по кредита; Mин. лихвен процент = лихвен процент по кредита

но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит 

 

Референтен лихвен индекс

За всички кредити с променлив лихвен процент в сила от 01.06.2023 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR: 1.50% за Жилищни кредити и 2.25% за всички останали кредити.

При определяне на годишния лихвен процент се взима предвид стойността на индекса както следва:

  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.

Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.

EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

 

Надбавка и Минимален лихвен процент 

Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

  Пример 1 
Валута на кредита   EUR
Дата на договора за кредит   29.05.2023
Референтен лихвен индекс   6-месечен EURIBOR, формиран на 29.05.2023- 3.781%
Надбавка   1.50%
Минимален лихвен процент   2.80%
Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = Лихвен процент по кредита;

Mин. лихвен процент = лихвен процент по кредита,но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит.

Пример: 3.781 % + 1.50 = 5.281%

Предвид факта, че банката приема EURIBOR да е със стойност 1.50% за жилищни кредити, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 2.80%