procredit bulgarian logo

Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

 Кредитиране за физически лица

 

Кредит "Инвестиция"

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 2.70 п.п., минимум 4.95%*

Жилищен кредит "Нов Дом"-

плаваща лихва

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 0.95 п.п., минимум 2.45%*

Жилищен кредит "Нов Дом"-

фиксирана лихва за първите 5 години

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 1.90 п.п., минимум 3.50%

Кредитна карта 

(BGN/EUR)

 18.00%

Кредитна карта с обезпечение депозит

(BGN/EUR)

 14.00%

Овърдрафт FlexFund 

(BGN/EUR)

 7.75%

Кредит ЕкоМобилност

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 0.75 п.п, мин. 3.25%

Кредит за фотоволтаична инсталация

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 0.75 п.п, мин. 3.25%

Кредит за покупка на зарядна станция

(BGN/EUR)

 3-мес. EURIBOR + 0.75 п.п, мин. 3.25%

В сила от 01.06.2023 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR: 1.50% за Жилищни кредити и 2.25% за всички останали кредити.

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.

* Промоционалните условия са валидни до 31.12.2023 г.

Кредит "Инвестиция"

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 30 000 лв., срок на погасяване 5 години, годишeн лихвен процент 3-месечен EURIBOR + 2.70 п.п., мин. 4.95% без такса за разглеждане на искане на кредит, без такса за оценка на кредитоспособност: равна месечна вноска 566.49 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 33 989.40 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 5.89%.*

*В ГПР са включени следните такси: месечна такса за обслужване на сметката.

Жилищен кредит "Нов дом"

Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 20 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на 3-мес. EURIBOR + 0.95 п.п., мин. 2.45%, без такса за разглеждане на искане, без такса оценка на обезпечение, без такса правно становище, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 529.23 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 130 599.53 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - 3.00%.*

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 5 години в размер на 3-мес. EURIBOR + 1.90 п.п., мин. 3.50%, без такса за разглеждане на искане, без такса оценка на обезпечение, без такса правно становище, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 717.48 евро за първите 5 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 130 198.46 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - 3.73%.*

*В ГПР са включени следните такси: такса за оценка на кредитоспособност, годишна такса за застраховка „Имущество“, месечна такса за обслужване на сметката.

Кредитна карта 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 6 години, годишeн лихвен процент - 18%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 6 288.00 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 72 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 19.86%.

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 6 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 5 557.48 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 72 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 15.16%.

Овърдрафт FlexFund

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 7.75%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 356.39 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 12.52%.

*В ГПР са включени следните такси: такса за оценка на кредитоспособност, месечна такса за обслужване на сметка

Кредит "ЕкоМобилност"

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 3- месесен EURIBOR + 0.75 п.п., мин. 3.25%, такса оценка на кредитоспособност 50 евро, равна месечна вноска 543.10 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 32 936.52 евро, годишен процент на разходите (ГПР) – 3.80%.*

*В ГПР са включени следните такси: такса за оценка на кредитоспособност, месечна такса за обслужване на сметка

Кредит за фотоволтаична инсталация

Пример

При кредит за фотоволтаична инсталация в размер на 50 000 лв., срок на погасяване 5 години, годишeн лихвен процент 3-месечен EURIBOR + 0.75 п.п., мин. 3.25%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 905.10 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 55 105.86 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 3.97%*.

*В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, месечна такса за обслужване на сметка

Кредит за покупка на зарядна станция

Пример

При кредит за покупка на зарядна станция в размер на 5 000 лв., срок на погасяване 2 години, годишeн лихвен процент 3-месечен EURIBOR + 0.75 п.п., мин. 3.25%, такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 215.58 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 513.82 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 10.19%*.

*В ГПР са включени следните такси: такса за оценка на кредитоспособност, месечна такса за обслужване на сметка

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на FlexSave Лихвен процент
BGN/ EUR 0.45%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на стандартен депозит Мин.салдо 6 месеца 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/ EUR/ USD BGN 10 000/EUR, USD 5 000 1.00% 1.25% 1.50% 1.75%

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Лихвена методология

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

3 мес. EURIBOR + надбавка = лихвен процент по кредита; Mин. лихвен процент = лихвен процент по кредита

но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит 

 

Референтен лихвен индекс

За всички кредити с променлив лихвен процент в сила от 01.06.2023 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR: 1.50% за Жилищни кредити и 2.25% за всички останали кредити.

При определяне на годишния лихвен процент се взима предвид стойността на индекса както следва:

  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.

Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.

EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

 

Надбавка и Минимален лихвен процент 

Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

  Пример 1 
Валута на кредита   EUR
Дата на договора за кредит   01.09.2023
Референтен лихвен индекс   3-месечен EURIBOR, формиран на 01.09.2023- 3.803%
Надбавка   0.95%
Минимален лихвен процент   2.45%
Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = Лихвен процент по кредита;

Mин. лихвен процент = лихвен процент по кредита,но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит.

Пример: 3.803 % + 0.95 = 4.753%

Предвид факта, че банката приема EURIBOR да е със стойност 1.50% за жилищни кредити, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 2.45%