procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит затвърждава пазарната си позиция с двуцифрен ръст и постига по-висока нетна печалба през 2018 година

04.04.2019
  • Кредитният портфейл нараства с 12.3% до 4.4 млрд. евро през 2018 год., в съответствие с очакванията, което е значително по-силно от предходната година (2017 год.: 8.0%)
  •  Консолидираният финансов резултат за 2018 год. нараства с 13.3% до 54.5 млн. евро (2017 год.: 48.1 млн. евро)
  • Прилагането на концепцията за директно банкиране допринася за 13.9% увеличение на нетните приходи от такси и комисиони до 52.2 млн. евро (2017 год.: 45.8 млн. евро)
  • Възвръщаемостта на капитала за 2018 год. се увеличава в рамките на прогнозния диапазон до 7.6% (2017 год.: 7.1%)
  • На следващото Годишно общо събрание ще бъде препоръчан дивидент от 0.30 евро на акция

Франкфурт на Майн, 27 март 2019 год. - ПроКредит групата, която включва компанията-майка ПроКредит Холдинг, и която е активна предимно в Югоизточна и Източна Европа, отново отбеляза успешна финансова година през 2018 год. Брутният кредитен портфейл на ПроКредит групата се увеличи с 12.3% или 482 млн. евро до 4.4 млрд. евро през отчетния период (31 декември 2017 г .: 3.9 млрд. евро; ръст през 2017 г .: 8% или 281 млн. евро). Силният ръст на портфейла през 2018 г. подчертава успешното позициониране на банките ProCredit като Hausbanks за динамични малки и средни предприятия (МСП). Консолидираният финансов резултат за изминалата финансова година се подобри с 13.3% до 54.5 млн. евро (2017: 48.1 млн. евро). Възвръщаемостта на собствения капитал през 2018 г. е 7.6% (2017: 7.1%) и по този начин е в рамките на прогнозния диапазон от 7.5% до 8.5%. Увеличението с 0.5 процентни пункта спрямо предходната година бе постигнато въпреки значително увеличената капиталова база. По този начин ПроКредит групата постигна планираните за 2018 г. ускорение на растежа и доходност.

Ръстът при кредитния портфейл беше придружен от значителни подобрения в неговото качество. Делът на необслужваните кредити през 2018 год. като част от целия кредитен портфейл намалява от 4.5% към 31.12.2017 год. до 3.1% към 31.12.2018 год. Равнището на покритие на риска за необслужваните кредити нарасна до 90.8% към отчетната дата (31 Декември 2017: 84.6%). 

Зеленото кредитиране, което ПроКредит банките осигуряват в подкрепа на инвестиции, насочени към опазване на околната среда, показа положително развитие с темп на растеж от 38.5%, като по този начин изпревари ръста на общия кредитен портфейл. Към 31 декември 2018 год. зелените заеми представляват 15.4% от общия кредитен портфейл (31.12.2017 год .: 12.6%). 

Концепцията за директно банкиране, насочена към физически лица, беше изцяло реализирана във всички банки от ПроКредит групата през 2018 год., като се оценява много положително светлина, както за клиентите, така и за ПроКредит групата, тъй като позволи значително намаляване на разходите. Нещо повече, това развитие допринесе за увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 13.9% или 6.4 млн. евро до 52.2 млн. евро, което към момента представлява 21% от общите оперативни приходи. През 2018 год. ПроКредит групата увеличи обема на депозитите си с 255 млн. евро до 3.8 млрд. евро, въпреки рационализацията на клоновата мрежа. 

Съотношението разходи-приходи се подобри с 3.4 процентни пункта през финансовата година, като спадна до 70.2% от 73.6% през 2017 год. В сравнение със същия период на предходната година разходите за персонал и административните разходи намаляха с 8.0%, или 14.9 млн. евро, до 171.4 млн. евро.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 напълно натоварен) се увеличи от 13.7% към края на 2017 год. до 14.4% към 31 декември 2018 год., като по този начин превиши очакваната стойност от 13%. Успешното увеличение на капитала на ПроКредит Холдинг, извършено през февруари 2018 год, оказа значително влияние върху това съотношение.

Както и през предходите години, една трета от печалбата на ПроКредит Групата ще се разпредели между акционерите. В тази връзка на тазгодишното общо събрание на 17 май 2019 год. ще бъде препоръчано изплащането на дивидент в размер на 0.30 евро на акция.

С разширяването на бизнеса си с малки и средни предприятия (МСП), ПроКредит групата продължава фокуса си да оказва влияние върху развитието благодарение на своята дейност. По отношение на нефинансовото си представяне ПроКредит групата поема твърд ангажимент да допринесе за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), както е посочено в нейния всеобхватен доклад за въздействието от 2018 год., публикуван днес. В средносрочен план това включва увеличаване на дела на зеленото финансиране в общия кредитен портфейл до 20% и гарантиране, че операциите на ПроКредит Групата са неутрални по отношение на CO2. ПроКредит групата също възнамерява да инвестира в допълнително обучение на персонала, за да укрепи допълнително високото си ниво на социална и екологична отговорност като основен стълб на отговорното банкиране.

Очаква се брутният кредитен портфейл да нарасне с 10% до 13% през финансовата 2019 година. През същия период се очаква съотношението разходи-приходи да бъде под 70%, а консолидираната печалба се очаква да бъде между 48 милиона евро и 55 милиона евро. Очаква се коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 напълно натоварен) да продължи да бъде над 13%. 

Годишният отчет на ПроКредит Холдинг за 2018 год., нефинансовият Отчет за въздействието за 2019 г. и Докладът за оповестяване за 2018 г. са достъпни в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на ПроКредит Холдинг на адрес: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/

 

За контакти:

 Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding,

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа прогнозни изявления, които не описват минали събития. Те включват изявления относно допусканията и очакванията на ПроКредит Холдинг. Тези изявления се основават на плановете, оценките и прогнозите, които понастоящем са предоставени на ръководството на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявленията се отнасят единствено до датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг не поема задължение да актуализира тези изявления в случай на нова информация или бъдещи събития. Прогнозните изявления  включват рискове и несигурност. Редица важни фактори могат да допринесат за това, че действителните резултати да се различават съществено от направените прогнози. Тези фактори могат да включват големи сътресения в еврозоната, значителна промяна във външната търговия или парична политика, влошаване на лихвения марж или силно колебание на валутния курс. Проявлението на някой от тези фактори, може да окаже влияние за намаляване на ръста на кредитния портфейл и увеличаване на просрочените кредити и това да доведе до по-ниска рентабилност.