procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит представи актуализирана бизнес стратегия за разширяване на присъствието си

29.03.2024
новина
  • Една нова ера за ПроКредит: позиционирането ѝ като атрактивна и отговорна банка за физически лица ще бъде засилено, за да се затвърдят силните позиции на групата като водеща банка за микро-, малки и средни предприятия (ММСП) в Югоизточна и Източна Европа
  • В средносрочен план се очаква кредитният портфейл да нарасне до над 10 млрд. евро и да се постигне значителен ефект на разширяване на дейността
  • Инвестициите в персонал, ИТ, маркетинг и пазарно присъствие ще допринесат за ускорено нарастване на броя на клиентите и на балансовия отчет
  • Предвижда се силен ръст на печалбата с повишена средносрочна прогноза за възвръщаемост на капитала до ~13% – 14%
  • Повишаване на усилията за постигане на ангажимента на групата за нетни нулеви емисии чрез целенасочено взаимодействие с клиентите

Франкфурт, 25 март 2024 г. – Миналата седмица, в четвъртък, ПроКредит Холдинг проведе своя втори Ден на капиталовите пазари за инвеститори и анализатори. По повод на изключително успешната 2023 г. Управителният съвет представи актуализираната бизнес стратегия на групата, която предвижда значително разширяване на присъствието на ПроКредит на съществуващите пазари в Югоизточна и Източна Европа през предстоящите години. Групата възнамерява да разшири значително дейността си, да повиши маржовете си от двете страни на балансовия отчет и да засили положителното си въздействие в региона. Мениджъри от банките на ПроКредит в Косово, Украйна и Босна и Херцеговина обсъдиха въздействието на актуализираната бизнес стратегия с оглед на съответните местни особености, като наблегнаха на силното позициониране на ПроКредит като „зелена“ и отговорна банка за ММСП и физически лица в Югоизточна и Източна Европа.

„Искаме да затвърдим трайно позициите си на водеща банка за ММСП в нашия регион и да изградим силна репутация на привлекателна банка за физически лица. Като се възползваме от присъщите ни силни страни и затвърждаваме репутацията си на универсална банка както за ММСП, така и за физическите лица, през следващите години искаме да достигнем размер на портфейла от над 10 млрд. евро и да удвоим броя на клиентите си. Поемайки по този път, ние се чувстваме уверени, че ще постигнем възвръщаемост на собствения капитал от около 13 – 14% в средносрочен план, и вярваме, че можем да засилим значително положителното въздействие от нашите операции върху обществата и икономиките на страните, в които развиваме дейност“, уточни Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ПроКредит Холдинг АГ.

Амбиции за силен растеж в сектора на МСП, както и значителни и целенасочени усилия в сегментите на търговията на дребно и микропредприятията

Управителният съвет представи своите планове за ускорено нарастване на кредитния портфейл и за връщане към добрите показатели за растеж, които групата постигаше в годините преди войната в Украйна, като средносрочната цел е кредитен портфейл от над 10 млрд. евро. Този растеж ще бъде финансиран самостоятелно изцяло чрез местни депозити от физически лица и ММСП. С оглед на засиленото геополитическо напрежение, например между Сърбия и Косово, Управителният съвет счита мандата на ПроКредит в региона и нейната концепция за „Hausbank за ММСП“ за по-актуални от всякога, тъй като икономическото и политическото сближаване на Източна и Западна Европа е от съществено значение за дългосрочния мир и просперитет на континента.

За да ускори растежа в сегмента на ММСП, групата възнамерява да се възползва от силната си пазарна позиция, но също така и значително да укрепи вътрешния си капацитет, да оптимизира процесите на кредитиране и да разшири допълнително предлаганите услуги, съобразени с нуждите на ММСП. Освен това планира да открие нови регионални офиси в някои от държавите, в които развива дейност, за да може да обслужва по-добре ММСП и извън големите икономически центрове. Управителният съвет в частност констатира потенциал за засилен растеж сред по-малките МСП с търсене на финансиране до 750 000 евро, което ще подобри трайно показателите за ефективност на групата чрез по-високи маржове, по-ниско рисково тегло и по-силно задържане на клиентите благодарение на подхода на ПроКредит за тяхна „Hausbank“.

В изпълнение на амбициозната си стратегия за растеж групата планира да продължи да се опира на репутацията си на зелена банка на своите пазари и да ускори растежа на кредитите за енергийна ефективност и възобновяема енергия, за да постигне структурен дял на „зелените“ кредити от 25% (2023 г.: 20,4%).

Управителният съвет акцентира и върху промяната в своя подход към ритейл сектора. Актуализираната стратегия предвижда значително разширяване на профила на целевите клиенти на групата и прецизиране на предлаганите услуги, за да се затвърдят позициите на ПроКредит като изключително привлекателна банка за физически лица на пазарите, в които развива дейност. Управителният съвет планира през следващите години да увеличи със 150% клиентската база от физически лица на групата, за да постигне по-диференцирана структура на депозитите, като делът на депозитите им да бъде около 50%.

Хуберт Шпехтенхаузер наблегна на потенциала за положително въздействие на отговорното банкиране за физически лица: „В страните, в които потребителските кредити често се предлагат много агресивно и в които липсата на регулации води до високи равнища на непрозрачност на офертите, ние искаме да се позиционираме като отговорна и привлекателна банка за този сегмент, с което да разширим бизнеса си и с ММСП. За тази цел искаме да насърчим култура на спестяване, прозрачно определяне на цените за финансиране и предотвратяване на свръхзадлъжнялост на клиентите, като същевременно с това да помогнем на домакинствата да структурират финансите си по разумен начин.“

Конкретни действия за изпълнение на ангажимента за нетни нулеви емисии

Като член на Банковия алианс за нетни нулеви емисии (Net-Zero Banking Alliance) ПроКредит е поела ангажимент да постигне нетни нулеви емисии по отношение на своите кредитни и инвестиционни портфейли до 2050 г. или по-рано. В този контекст Управителният съвет представи плановете си за намаляване на абсолютните емисии на парникови газове от Обхват 1 и Обхват 2 на групата с 42% до 2030 г. (спрямо референтната стойност за 2022 г.). С оглед на намаляването на емисиите от Обхват 3 на групата, банките на ПроКредит планират да си взаимодействат с клиентите, отговорни за 28% от емисиите в портфейла на групата до 2027 г. Това ще включва оказване на подкрепа при измерването на емисиите, работа с тях за определяне на амбициозни цели за емисиите и предоставяне на персонализирано финансиране за „зелени“ инвестиции.

Ефект на разширяването на дейността и консолидирането на маржовете за постигане на по-висока рентабилност в средносрочен план

В резултат на очаквания растеж и подобрената структура на балансовия отчет с по-голяма диференциация на активите и пасивите, Управителният съвет вижда силен потенциал за по-високо ниво на структурна рентабилност в бъдеще. Средносрочната възвръщаемост на собствения капитал се очаква да нарасне до равнище от приблизително 13 – 14% въз основа на равнище на цена на риска от около 30 – 35 базисни пункта и съотношение между приходите и разходите от около 57% (без еднократни ефекти). С оглед на тази прогноза приносът на ПроКредит Банк Украйна за възвръщаемостта на собствения капитал е до голяма степен неутрален. Краят на войната и последващите усилия за възстановяване от страна на западните общности биха могли да осигурят допълнителен потенциал за повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал с около 1,5 процентни пункта.

Материалите от презентацията, както и запис на събитието „Ден на капиталовите пазари 2024 г.“ са достъпни в раздела „Връзки с инвеститорите“ на уебсайта на ПроКредит Холдинг на следния линк: https://www.procredit-holding.com/investor-relations/capital-markets-day/

 

За контакт:

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“ на Групата, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 95 14 37 138, Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

За ПроКредит Холдинг АГ

ПроКредит Холдинг АГ, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията майка на международната група ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг АГ са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest GmbH и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие), както и Европейската банка за възстановяване и развитие. Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: https://www.procredit-holding.com/

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на ПроКредит Холдинг, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Поради това те са изложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на ПроКредит Холдинг може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.