procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит постигна силен растеж в началото на 2018 година

14.08.2018

 • През първата половина на 2018 година групата ПроКредит бележи силен растеж: брутният кредитен портфейл нарасна с 350 млн. евро или 8.9% (първо шестмесечие на 2017 година: 4.8%), достигайки 4.3 млрд. евро

• Консолидираният финансов резултат от текущите бизнес операции, който е в размер на 26.7 млн. евро за първото шестмесечие на 2018 г., е значително над резултата за същия период на 2017 г. (20,8 млн. евро).

• Въвеждането на концепцията за директно банкиране за физически лица доведе до увеличение от 11.1% на нетните приходи от такси и комисионни, достигайки 24.0 млн. евро (първо шестмесечие на 2017: 21.6 млн. евро)

• Прогнозите за 2018 г. бяха потвърдени: ръст на брутния кредитен портфейл между 12% и 15% и възвращаемост на собствения капитал между 7.5% и 8.5%.

 

Франкфурт на Майн, 14 август 2018 г. 

ПроКредит Холдинг отчита динамичен растеж на банките от групата ПроКредит, чиято дейност се осъществява предимно в Югоизточна и Източна Европа.

Позиционирана като "Hausbank" за малки и средни предприятия (МСП), през първата половина на 2018 г. групата ПроКредит реализира ръст на кредитния си портфейл от 8.9% (350 млн. евро) като така общият портфейл достигна 4.3 млрд. евро (31 декември 2017: 3.9 млрд. евро). По този начин ПроКредит групата изпревари положителното развитие, отчетено за първото шестмесечие на 2017 г. (4.8% или 173 млн. евро), както и цялата финансова 2017 година (8% или 281 млн. евро).

До края на 2017 г., развитието на кредитния портфейл на ПроКредит групата бе повлияно от процеса на трансформация, при който стратегическия фокус е върху малките и средни предприятия с добри перспективи за развитие. Постигането на силен растеж за първото полугодие на 2018 г. е доказателство за позиционирането на всяка една от банките от групата ПроКредит като „Hausbank” за динамичните малки и средни предприятия.

Борислав Костадинов, член на Управителния съвет на ProCredit General Partner AG (еднолично отговорно управляващо дружество на ProCredit Holding AG & Co. KGaA) отбеляза: „Първото полугодие на 2018 година беше много успешно за ПроКредит групата. Отбелязахме силен растеж на портфейла за първата половина на 2018г., който се оказа дори по-висок от цялата предходна финансова година. Това е показател, че продължихме с планираното разширяване на бизнеса си с клиенти МСП. Този значителен ръст е именно причината, поради която подкрепихме капиталовата си база с успешно увеличение на капитала през февруари 2018 г. Нашият успех се дължи на висококачествените съвети и работа на целия персонал, съчетани с успешното ни позициониране като надеждни „Hausbank“-и за малки и средни предприятия.

Портфейлът ни от зелени кредити, чрез които ПроКредит банките подпомагат екологично отговорни проекти, също бележи силен ръст. Към 30 юни 2018 г. тези кредити представляват 13.9% от общия ни кредитен портфейл (31 декември 2017: 12.6%). Освен това зелените кредити представляват 17.2% от всички инвестиционни кредити към 30 юни 2018 година.

Консолидираният финансов резултат на групата ПроКредит от текущи бизнес операции за първата половина на 2018 г. възлиза на 26.7 млн. евро и е по-висок от постигнатите за същия период на предходната година 20.8 млн. евро. Мерките за повишаване на ефективността, приложени през предходната финансова година, сега  имат ясно отражение в по-ниските оперативни разходи. В сравнение със същия период на предходната година разходите за персонал и административните разходи са намалели с 12.3%, (или 11,7 млн. евро), достигайки до 83.5 млн. евро. В допълнение на това, с въвеждането на концепцията за директно банкиране за физически лица, нетните приходи от такси и комисионни нараснаха с 11.1% до 24.0 милиона евро. Целевите маркетинг кампании през втората половина на 2018 г. са насочени към повишаване на познаваемостта.

Разходите за провизиране на риска остават ниски, което също има положителен ефект върху консолидирания финансов резултат. Това развитие се основава на постоянно подобряване на качеството на кредитния портфейл. През първите шест месеца на годината делът на необслужваните кредити намаля от 4.8% към 31 декември 2017 г. на 3.7% към 30 юни 2018 г. Равнището на покритие с провизии на необслужваните кредити нарасна до над 90 %.

Съотношението между разходи и приходи намалява за първите шест месеца на 2018 г. до 71.3% в сравнение със 75,1% за първото шестмесечие на 2017 година. Подобрението на съотношението отразява успешно приложените мерки за подобряване ефективността на разходите.

Общият консолидиран финансов резултат на групата ПроКредит възлиза на 26.7 млн. евро, което е над регистрираното ниво за първата половина на 2017 г. (23.6 млн. евро).

Г-н Костадинов добави: "Доволни сме и от резултатите ни за първата половина на годината. Намаляването на разходите в клоновата мрежа допринесе значително за това положително развитие. Нашата концепция за директно банкиране за частни клиенти започва да дава резултати: ние основно се насочваме към клиенти от нарастващата средна класа, тъй като те виждат и оценяват удобството на модерното банкиране чрез електронните канали. Това ни позволи да постигнем ръст в нетните ни приходи от такси и комисионни."

Възвръщаемостта на собствения капитал (RoE) възлиза на 7.5% към 30 юни 2018 г. В сравнение със същия период на предходната година (7.0%) има подобрениe с 0.5 %, независимо от увеличението на капиталовата база.

Депозитите на клиенти, които са най-важният източник на финансиране за банките ПроКредит, възлизат на 3.6 млрд. евро към 30 юни 2018 г. - същото ниво, отчетено в края на финансовата година 2017 г. и е малко над 3.5 млрд. евро, отчетени в края на 2016 г. Това е положително постижение, като се има предвид значителното намаляване на нашата клонова мрежа и дигитализацията на услугите за физически лица. Намаляването на малките по размер депозити са свързани със закриването на клонове и бе изцяло компенсирано с нарастващи депозити от бизнес клиенти.

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 fully loaded) е нараснал от 13.7% (в края на 2017 г.) до 14.6%, подчертавайки солидната капитализация на ПроКредит групата. Увеличението на капитала от 10% през февруари 2018 г. имаше значително влияние върху този коефициент.

Капиталови изисквания съгласно Процеса за надзорен преглед и оценка (SREP) бяха приложими за ПроКредит Холдинг за пръв път през второто тримесечие на 2018 година. Изискването на SREP за ПроКредит групата за тази година бе определено на 8.1% за съотношение на базовия собствен капитал от първи ред, 10.1% за капитала от първи ред и 12.9% за капиталова адекватност, като се вземат предвид капиталовите буфери. Капиталовата база на групата ПроКредит е достатъчно над тези изисквания.

За цялата 2018 г. ПроКредит потвърждава прогнозите, представени в публикувания Годишен отчет за 2017 г. Очаква се ръст на брутния кредитен портфейл от 12% до 15%. В зависимост от развитието на нетния лихвен марж и ръста на кредитния портфейл, възвръщаемостта на собствения капитал се очаква да бъде между 7.5% и 8.5% за финансовата 2018 година.

Финансовият отчет за първото полугодие е наличен от днес на немски и английски език на уебсайта на ПроКредит Холдинг в секция "Връзки с инвеститорите" на адрес: http://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

 

За контакти:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding,

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

 

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа прогнозни изявления, които не описват минали събития. Те включват изявления относно допусканията и очакванията на ПроКредит Холдинг. Тези изявления се основават на плановете, оценките и прогнозите, които понастоящем са предоставени на ръководството на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявленията се отнасят единствено до датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг не поема задължение да актуализира тези изявления в случай на нова информация или бъдещи събития. Прогнозните изявления  включват рискове и несигурност. Редица важни фактори могат да допринесат за това, че действителните резултати да се различават съществено от направените прогнози. Тези фактори могат да включват големи сътресения в еврозоната, значителна промяна във външната търговия или парична политика, влошаване на лихвения марж или силно колебание на валутния курс. Проявлението на някой от тези фактори, може да окаже влияние за намаляване на ръста на кредитния портфейл и увеличаване на просрочените кредити и това да доведе до по-ниска рентабилност.