procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит постига ключови етапи в своята цялостна стратегия за устойчивост през 2023 г. и си поставя допълнителни цели

22.03.2024
новина
  • Публикуване на Пакета с доклади за въздействието за финансовата 2023 г.
  • Откриването на соларния парк „ПроЕнерджи“ на ПроКредит в Косово демонстрира ангажимента на групата за постигане на климатична неутралност
  • Централата на ПроКредит Банк Украйна получи сертификат EDGE за зелени сгради, с което общият брой на нашите централи, получили това отличие, стана шест
  • Разработване на План за действие относно равенството между половете и първи стъпки за създаване на концепция за приобщаващо финансиране, подкрепена от присъединяването към Глобалната инициатива 2X
  • Стратегия за постигане на утвърдени от Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) нетни нулеви емисии и определени краткосрочни научнообосновани цели за намаляване на емисиите

Франкфурт на Майн, 20 март 2024 г. – Групата ПроКредит, която развива дейност основно в Югоизточна и Източна Европа, оценява своята дейност не само с оглед на потребностите на клиентите и доходността, но и с оглед на потенциалното въздействие на тази дейност върху обществото и околната среда. В публикувания днес Доклад за въздействието са отразени резултатите и инициативите на групата ПроКредит в областта на ESG през 2023 г. в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (Global Reporting Initiative). В допълнение към спазването на тези стандарти и Целите за устойчиво развитие на ООН (Sustainable Development Goals, SDG), при изготвянето на пакета с Доклади за въздействието за 2023 г. групата взе предвид и други доброволни инициативи като Глобалния договор на ООН (UN Global Compact), Принципите за отговорно банково дело (UN Principles for Responsible Banking), Партньорството за финансови институции, отчитащи въглеродни емисии (PCAF) и Модела за съвместно въздействие (Joint Impact Model, JIM). Структурата на тазгодишния доклад се фокусира върху икономически, социални и екологични приоритети, като например създаване на работни места и инвестиции, многообразие и приобщаване, зелена енергия и борба с изменението на климата, и се основава на следните пет SDG на ООН, които са от особено значение за групата ПроКредит: SDG 5 Равенство между половете, SDG 7 Достъпна и чиста енергия, SDG 8 Достоен труд и икономически растеж, SDG 9 Индустрия и иновации и SDG 13 Борба с изменението на климата.

Етичните и екологичните съображения са част от ДНК-то на групата ПроКредит още от нейното създаване. Тази основа позволи да се създаде интегриран, всеобхватен подход към устойчивостта, който намери отражение в стриктните екологични и етични изисквания при избора на клиенти, доставчици и други бизнес партньори.

С присъединяването на нашия собствен соларен парк от 3 MW „ПроЕнерджи“ към електропреносната мрежа в Косово през юли 2023 г. групата ПроКредит направи важна стъпка към постигането на климатична неутралност. Очакваната годишна производителност на фотоволтаичната инсталация е 3711 MWh и следва да допринесе значително за балансиране на бъдещите емисии от Обхват 1 и Обхват 2 в групата във възможно най-голяма степен. Освен това девет институции на ПроКредит са оборудвани с фотоволтаични покривни инсталации с пикова изходна мощност от 466 kW. Общият капацитет на фотоволтаичните проекти, финансирани от ПроКредит, се равнява на 859 MW, което позволява на групата да допринесе за прехода към устойчива енергия в държавите, в които развива дейност. Като цяло над 20% от портфейла на групата вече е насочен към подпомагане на клиентите при инвестициите им в енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и екологични инвестиции. В средносрочен план този дял предстои да нарасне до 25% от портфейла.

Редица други инициативи допринесоха за намаляване на екологичния отпечатък на ПроКредит през 2023 г. и по този начин затвърдиха стратегията за устойчивост на групата. Делът на електрическите автомобили и плъгин хибридите в нашия собствен автопарк нарасна от 52% през предходната година до 61% през 2023 г. Освен това ПроКредит продължи да поддържа публично достъпната си мрежа за зареждане на електрически превозни средства, чиито станции са лесни за намиране с помощта на съответното приложение. През 2023 г. централата на ПроКредит Банк Украйна в Киев получи сертификат за зелена сграда от EDGE, с което общият брой на централите на банките ПроКредит, получили това отличие, стана шест. Освен това през 2023 г. групата ПроКредит успя да запази своя процент на рециклиране на хартиени и електронни отпадъци на 100%.

Нашият персонал е от съществено значение за успеха на стратегията ни за устойчивост. През изминалата година броят на служителите нарасна значително до 3951 (2022 г: 3543). В рамките на собствената си работна сила групата ПроКредит поставя силен акцент върху положителната работна среда, характеризираща се с многообразие, плоска йерархия и открита комуникация. За да затвърдим още повече значението на многообразието и приобщаването като част от нашите основни ценности, през 2023 г. всички служители участваха в обучение по прилагането на Кодекса за поведение, като общият брой часове на обучението надхвърли 21 600. Считано от 2024 г., всяка година ще се провеждат редовни обучения в областта на многообразието и приобщаването. За да насърчи допълнително равенството между половете, през 2023 г. групата ПроКредит разработи План за действие относно равенството между половете и се присъедини към Глобалната инициатива 2X, което ще допринесе за изграждането на капацитет и хармонизирането с най-добрите международни практики. За първи път бяха представени данните относно ангажимента на групата към предприятията, притежавани от жени: малко над 20% от заемите, които сме отпуснали на нашите клиенти в сектора на микро-, малките и средните предприятия през 2023 г., са подкрепили пряко дружества с поне 50% дялово участие на жени.

Освен това насоките за устойчиви доставчици в цялата група, обхващащи различни ESG критерии, бяха използвани за оценка на 90% от нашите доставчици, от които 40% бяха класифицирани като устойчиви.

Като банка, посветена на насърчаването на икономическия растеж и социалния прогрес в Югоизточна и Източна Европа, ПроКредит стимулира иновациите, допринася за изграждането на устойчиви общности и подкрепя създаването на работни места и натрупването на богатство чрез овластяване на микро-, малките и средните предприятия. Например, като използвахме Модела за съвместно въздействие (JIM), пресметнахме, че чрез нашия кредитен портфейл до края на 2023 г. са създадени повече от 193 000 работни места. Около 42% от тези работни места са заети от жени, което подчертава нашата отдаденост към приобщаване по отношение на половете. Освен това 7% от работните места овластяват младите хора, като по този начин се намалява „изтичането на мозъци“ и се стимулира икономическият напредък в държавите, в които развиваме дейност.

Като член на Банковия алианс за нетни нулеви емисии (Net-Zero Banking Alliance) групата ПроКредит е разработила цялостна стратегия за постигане на нетни нулеви емисии до 2050 г. въз основа на най-добрите съществуващи практики и във връзка с Инициативата за научнообосновани цели (SBTi). Като част от тази стратегия през миналата година бяха определени краткосрочни цели за намаляване на емисиите на парникови газове по метода на SBTi, които наскоро бяха утвърдени от SBTi като научно обосновани и съобразени с Парижкото споразумение. Краткосрочните цели на групата ПроКредит включват ангажимент за намаляване на собствените емисии (Обхват 1 и Обхват 2) с 42% до 2030 г., като за базова година се приема 2022 г. Освен това групата ще се съсредоточи върху подкрепяне на усилията за декарбонизация на клиентите, които имат най-голям принос за емисиите от Обхват 3. Първата част от целта на ПроКредит Холдинг по Обхват 3 е да работи с малките и средните предприятия (МСП), предимно в секторите на селското стопанство и производството, които са отговорни за 28% от емисиите в портфейла на групата, за да ги подпомогне при определянето на техните собствени научнообосновани цели до 2027 г. Втората част от целта на ПроКредит по Обхват 3 е ангажиментът при производство на електроенергия да продължи да финансира изключително проекти от възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Веднага след като бъдат публикувани насоките на SBTi за определяне на дългосрочни цели за нетни нулеви емисии, ПроКредит също ще представи своите дългосрочни цели за одобрение от SBTi.

Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ПроКредит Холдинг АГ, отбеляза: „С последното утвърждаване на нашите краткосрочни цели за намаляване на емисиите от страна на SBTi достигнахме още един важен етап в нашата стратегия за устойчивост. Като търговска банка за МСП ние сме силно ангажирани с подкрепата на нашите клиенти в прехода им към по-ефективни и по-безвредни за околната среда стопански дейности. Седмият ни Доклад за въздействието показва, че прилагаме успешно нашия водещ принцип за устойчиво развитие на различни нива и посредством множество действия.“

Пакетът с доклади за въздействието за 2023 г. се състои от две части. Самият Доклад за въздействието предоставя подробен преглед на стратегията за устойчивост на ПроКредит Холдинг, както и нейните резултати в областта на устойчивостта, инициативи и цели за бъдещето, като се вземат предвид по-специално петте SDG, споменати по-горе. Докладът за въздействието е придружен от Таблицата с данни към Доклада за въздействието, чиято цел е да допринесе за непрекъснато подобряване и съпоставимост на отчитането.

В Годишния доклад, който също беше публикуван днес, се съдържа информация за определените като значими стандарти E1 „Изменение на климата“ и S1 „Собствена работна сила“, като първа стъпка към приемането на Европейските стандарти за отчитане във връзка с устойчивостта (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), които ще формират регулаторната рамка за групата ПроКредит в областта на устойчивостта в бъдеще. В публикацията за финансовата 2024 г. ще бъдат представени отчети и за други ESRS стандарти. Това ще включва и констатациите от теста за двойна материалност на същественост в съответствие с Директивата на ЕС за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

Пакетът с доклади за въздействието на групата ПроКредит за 2023 г., както и Годишният отчет за 2023 г., са достъпни от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в секцията „Връзки с инвеститорите“ на адрес:

https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/non-financial-reports/ и https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/

 

Осъществяване на връзка

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“ на Групата, „ПроКредит Холдинг“, Тел.: +49 69 951 437 138,

Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

За ПроКредит Холдинг АГ

ПроКредит Холдинг АГ, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията майка на международната група ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг АГ са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest GmbH и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG, KfW (Германската банка за развитие), нидерландската фондация DOEN, както и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: https://www.procredit-holding.com/