procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит постига двуцифрен растеж на кредитния портфейл

18.11.2018

• Силен ръст през първите девет месеца на 2018 г. : брутният кредитен портфейл е нарастнал с 398 млн. евро или 10.2% (9M 2017: 5.6%), достигайки до 4.3 млрд. евро
• В размер на 40.9 млн. евро консолидираният финансов резултат от текущите бизнес операции през първите девет месеца на 2018 г. е значително над резултата от първите 9 месеца на 2017 г. (36.5 млн. евро)
• Постоянно увеличение на нетния лихвен доход през 2018 г .: Q1 EUR 46.6 милиона, Q2 EUR 47.1 милиона, Q3 EUR 48.0 милиона
• Увеличение на нетните приходи от такси и комисиони с 12.1% до 37.3 млн. евро (9M 2017: 33.3 млн. евро) при физически лица и бизнес клиенти
• Прогнозите за 2018 г. са потвърдени: Брутният ръст на кредитния портфейл от 12% до 15% и възвръщаемостта на капитала от 7.5% до 8.5%

 

Франкфурт на Майн, 14 ноември 2018 г. - ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ПроКредит Холдинг ПроКредит) отчита динамичен растеж през първите девет месеца на годината за банките от групата ПроКредит, които оперират предимно в Източна и Югоизточна Европа. Позиционирана на пазарите, на които функционира като „Hausbank“ за малки и средни предприятия (МСП), групата ПроКредит е постигнала ръст от 10.2%, а именно 398 млн. евро, в брутния си кредитен портфейл през периода до 4.3 млрд. евро (данни към 31 декември 2017 г. : 3.9 млрд. евро). Така групата ПроКредит успя да ускори положителното си развитие в сравнение с първите три тримесечия на 2017 г. (9M 2017: 5.6% или 204 млн. евро) и цялата финансова година 2017 (8.0% или 281 млн. евро).

Силният ръст на портфейла, регистриран за първите девет месеца на 2018 г., показва как всички ПроКредит банки ефективно се позиционираха като "Hausbank" за динамичните малки и средни предприятия. През изминалата финансова година развитието на кредитния портфейл в групата на ПроКредит все още бе повлияно съществено от намаляването на заемите с нисък обем за много малки предприятия. Непрекъснатото увеличение на кредитния бизнес с МСП доведе до положителни ефекти за нетния лихвен доход: през годината се наблюдаваше стабилно увеличение: от 46.6 млн. евро през първото тримесечие и 47.1 млн. евро през второто тримесечие до 48.0 млн. евро за третото тримесечие на 2018 г.

Нашето портфолио от зелени кредити, които ПроКредит банките използват за подпомагане на екологични инвестиции, показаха ръст от 28.6%, като по този начин надминаха ръста на общия кредитен портфейл. Към 30 септември 2018 г. зелените кредити са представлявали 14.7% от общия кредитен портфейл (31 декември 2017 г .: 12.6%). Освен това, зелените кредити представляват 18.0% от всички инвестиционни заеми в банките към 30 септември 2018 г.

Консолидираният финансов резултат на групата ПроКредит от текущи бизнес операции за първите девет месеца на 2018 г. възлиза на 40.9 млн. евро, което е по-високо от регистрираните за същия период на предходната година 36.5 млн. евро. Мерките, приложени през предходната финансова година за повишаване на ефективността, ясно се отразяват в по-ниски оперативни разходи. В сравнение със същия период на предходната година разходите за персонал и административни разходи са намалели с 10.0% или 14.0 милиона евро до 126.1 милиона евро. Освен това нетните приходи от такси и комисиони нарастват, както при физическите лица, така при бизнес клиентите с 12.1% до 37.3 млн. евро като цяло.


Разходите за провизиране на риска остават ниски, което също има положителен ефект върху консолидирания резултат. Това развитие се основава на постоянно подобряване на качеството на портфейла. През деветмесечието на годината делът на необслужваните кредити намаля от 4.8% към 31 декември 2017 г. до 3.5% към 30 септември 2018 г. Равнището на покритие на риска за необслужваните кредити нарасна до 92% (31 декември 2017 г .: 83.3%).

Оптимизирането на разходите през годината доведе до подобряване на съотношението разходи-приходи. Това съотношение намалява през първите девет месеца на 2018 г. до 70.1%, в сравнение със 73.1% за същия период през 2017 г. За първото полугодие съотношението разходи-доходи бе 71.3%. Това подобрение с повече от 1.2 процентни пункта се основава на увеличения оперативен резултат, особено от по-високи приходи от лихви, комисиони и други приходи.

Общият консолидиран финансов резултат на групата ПроКредит за първите девет месеца на 2018 г. е в размер на 40.9 млн. евро, което е над нивото, записано за същия период през 2017 г. (35.8 млн. евро).


Възвръщаемостта на собствения капитал (RoE) възлиза на 7.7% към 30 септември 2018 г. В сравнение със същия период на предходната година възвръщаемостта на собствения капитал се подобри с 0.6 процентни пункта (9M 2017: 7.1%), независимо от увеличението на капиталовата база.

Клиентските депозити, които са най-важният източник на финансиране за ПроКредит банките, възлизат на 3.7 млрд. евро към 30 септември 2018 г ., като нивото е същото като  отчетеното в края на финансовата година 2017 (31 декември 2017 г .: 3.6 милиарда евро).


Борислав Костадинов, член на Управителния съвет на ProCredit General Partner AG (еднолично отговорно управляващо дружество на ProCredit Holding AG & Co. KGaA): "Резултатът за първите девет месеца на 2018 г. показва успеха на ясно определеното ни позициониране като „Hausbank“ за динамичните малки и средни предприятия с акцент върху развиващите се пазари в Източна и Югоизточна Европа. Силният растеж на портфейла в бизнеса за МСП през 2018 г. доведе до постоянно нарастване на нетния лихвен доход по тримесечия. Допълнителното подобрение на съотношението разходи-приходи от второто тримесечие бе ясно повлияно от приходите. Нарастването на депозитите на клиенти през годината с около 100 млн. евро се дължи на депозитите на бизнес клиенти. Това компенсира изцяло намалението от по-малки по размер депозити от частни клиенти, което се дължи на затварянето на пазари във връзка с изпълнението на стратегията ни за директно банкиране."

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1 напълно натоварен) се увеличава от 13.7% към края на 2017 г. на 14.5% към 30 септември 2018 г., подчертавайки солидната капитализация на групата ПроКредит. Увеличението на капитала от 10%, извършено през февруари 2018 г., имаше значително влияние върху това съотношение.


За цялата 2018 г. ПроКредит Холдинг потвърждава прогнозите, представени в публикувания годишен доклад за 2017 г. Все още се очаква брутен ръст на кредитния портфейл от 12 до 15%. В зависимост от развитието на нетния лихвен марж и ръста на кредитния портфейл, възвращаемоста на капитала се очаква да бъде между 7,5% и 8,5% за финансовата година 2018.

Тримесечният отчет на групата е наличен на немски и английски език от на уебсайта на ПроКредит Холдинг под заглавие "Investor Relations" на адрес https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/financial-reports/?noredirect = en_US

 

За контакти:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding,

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа прогнозни изявления, които не описват минали събития. Те включват изявления относно допусканията и очакванията на ПроКредит Холдинг. Тези изявления се основават на плановете, оценките и прогнозите, които понастоящем са предоставени на ръководството на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявленията се отнасят единствено до датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг не поема задължение да актуализира тези изявления в случай на нова информация или бъдещи събития. Прогнозните изявления  включват рискове и несигурност. Редица важни фактори могат да допринесат за това, че действителните резултати да се различават съществено от направените прогнози. Тези фактори могат да включват големи сътресения в еврозоната, значителна промяна във външната търговия или парична политика, влошаване на лихвения марж или силно колебание на валутния курс. Проявлението на някой от тези фактори, може да окаже влияние за намаляване на ръста на кредитния портфейл и увеличаване на просрочените кредити и това да доведе до по-ниска рентабилност.