procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Групата: Значително подобрение на резултатите за първата половина на 2021 г. при продължителен силен растеж

13.08.2021

• Ръст на клиентските кредити с 7.7% и на клиентските депозити с 2.5%.

• Увеличение на печалбата след данъци с 68%; Консолидираният резултат от 36,4 млн. евро представлява възвръщаемост на собствения капитал от 9,1%.

• Намаляването на разходите за провизии води до годишни разходи за кредитен риск от 10 базисни пункта с подобрение в качеството на портфейла.

• Увеличаването на нетния лихвен доход води до значително подобряване на съотношението приход-разход до 64,4%

• Както беше съобщено през юли, Управителният съвет завишава прогнозата за възвръщаемост на собствения капитал за 2021 г. до 8.0% - 9.5%.

• Първият Ден на капиталовите пазари ще се проведе виртуално на 12.10.2021 г.

 

Управителният съвет на ПроКредит е насърчен от резултатите за първата половина на годината и перспективите за групата: „Доволни сме от тези резултати и признаваме колко добре нашите колеги са успели да управляват нашата бизнес стратегия при много трудни пазарни условия. Нашите ключови предимства продължават да се крият в близките отношения, които поддържаме с внимателно подбрани клиенти, в способността ни да управляваме ефективно кредитния риск и в нашите високо дигитализирани бизнес процеси. Когато започваме да излизаме от пандемията от Ковид-19, нашите МСП клиенти, които са толкова важни за устойчивото икономическо възстановяване, гледат към бъдещето с нарастваща увереност. Ние вярваме, че ПроКредит банките могат да изпълняват централна роля за осигуряването на продължителен успех при тези клиенти. Като такива, ние сме убедени, че нашият устойчив подход, а не такъв, основан на агресивно потребителско кредитиране, който в момента доминира на нашите пазари, е правилният начин за създаване на значимо влияние в развиващите се икономики и общества, като същевременно генерира устойчива възвръщаемост за ПроКредит Групата.”

 

Ръст в клиентския кредитен портфейл на ПроКредит Групата от 402 млн. Евро или 7.7% значително надвишава високия ръст на растежа от предходната година (спрямо +255 млн. евро или 5.3% през първото шестмесечие на 2020 г.). Всички банки на ПроКредит отбелязват добри темпове на растеж с най-малко 4,5%. Към 30.06.2021 г. зеленият кредитен портфейл възлиза на 1,1 млрд. евро (1.0 млрд. евро към 31.12.2020 г.), което представлява 19,1% от общия портфейл. Финансирането в сегмента на възобновяемите енергийни източници продължи да се развива особено добре.

 

Клиентските депозити също отбелязват ръст през първата половина на 2021 г. Депозитния растеж от 123 милиона евро или 2,5% е около нивото, отбелязано за предходния период (спрямо +113 милиона евро или +2,6% през първото шестмесечие на 2020 г.). Увеличението на депозитите e предимно при депозитите на виждане (разплащателните сметки) и спестовните влогове, което може да се обясни с нашия директен бизнес с частни клиенти.

 

 Ниският разход за риск и нарастващите приходи водят до подобрение в резултата

Печалбата след данъчно облагане от 36,4 млн. евро, представлява възвръщаемост на собствения капитал от 9,1%, което е значително подобрение спрямо предходната година (21,7 млн. евро или 5,5% спрямо първото шестмесечие на 2020 г.). Увеличението на резултата от 68% се дължи, от една страна, на  по-ниският разход за риск, а от друга на увеличение на оперативния доход от 5,0 млн. евро. Базата на разходите отново беше до голяма степен стабилна, като допълнително подобри съотношението приход-разход до 64,4% (спрямо 66,5% през първото шестмесечие на 2020г).

 

Качеството на портфейла леко се подобри през първата половина на 2021 г. в сравнение с края на 2020 г. Към 30 юни 2021 г. делът на обезценените кредити спадна до 2,5% (спрямо 2,6% през 31.12.2020г.); делът на заемите в Фаза 2  намалява с 0,5 процентни пункта до 4,4%. В допълнение, погасяванията на  отписаните кредити също се увеличават в сравнение с предходната година. Тези положителни промени подпомагат значително намаляването на разходите за обезценки с от 13,0 милиона евро до 2,7 милиона евро в сравнение със същия период на предходната година (15,7 милиона евро през първото шестмесечие на 2020г.). Годишния разход по оценка на риска  е 10 базисни пункта (спрямо 64 базисни пункта през първото шестмесечие на 2020 г).

 

Нетният лихвен доход възлиза на 103,2 млн. евро, което е над цифрата от 99,9 млн. евро за първото шестмесечие на 2020г., главно поради силният растеж на бизнеса и стабилизиращите маржове във всички банки на ПроКредит Групата. Нетният лихвен марж се е намалил леко спрямо предходната година от 0.1 процентни пункта до 2.8%, но се е увеличил с 0.2 процентни пункта спрямо първото  тримесечие на 2021. Увеличението в нетния лихвен марж във второто  тримесечие на 2021  подпомогна значителното увеличение на нетния лихвен доход от 4.6 млн. евро или 8.5% в сравнение с първото  тримесечие. Нетният приход от такси и лихви от 24.1 млн. евро  е над нивото в сравнение с предходната година (22.6 млн. евро през първото шестмесечие на 2020г.).

 

Увеличаващият се потенциал на бизнес модела на ПроКредит Групата се подчертава допълнително от стабилната структура на разходите, съчетана със стабилен растеж на бизнеса. Административните разходи и разходите за персонал са се увеличили леко с 0,5 млн. евро спрямо 83,3 млн. евро през първата половина на годината. Разходите за персонал са с  увеличили с 2,2%, докато административните разходи леко намаляват.

 

Управителният съвет завишава прогнозата си за възвращаемост на собствения капитал

Както вече споменахме, на основа на положителното развитие през първата половина на годината и на все още предпазливи, но оптимистични очаквания за втората половина на 2021, Управителният съвет на 23.07.2021 завиши своите очаквания за печалба за финансовата 2021 година . Очаква се по-висока възвръщаемост на собствения капитал между 8% и 9.5% (6.0% - 7.5% към 2020) за финансовата 2021 година, със значително занижен разход по оценка на риска за кредитен риск в сравнение с 2020 и съотношение приходи-разходи от приблизително 65%. Следователно съотношението приходи-разходи ще бъде в долния край на  диапазона от 65% - 68% прогнозирано за 2021 в Годишния доклад за 2020. Растежът в клиентския кредитен портфейл все още се очаква да бъде около 10%. Това не взема предвид значителни последици от валутни преоценки.

 

Капитализацията продължава да бъде достатъчна

Към 30 юни 2021 базовият собствен капитал от първи ред е 13.7%, над нивото от края на 2020г (13.3% към 31.12.2020). Консолидираният резултат за втората половина на 2020 е признат в капитала от първи ред; но резултатът от първата половина от 2021 не е включен.  Резултатът от първата половина на 2021 ще бъде признат в капитала от първи ред към третото тримесечие на 2021. Коефициента на ливъридж (leverage ratio) от 9.3% е много над средното за банковия сектор.

Плащането на дивиденти от 0.35 евро на акция или 20.6 млн. евро предназначено за четвъртото тримесечие вече е приспаднато изцяло от капитала от първи ред.

Поради подобрените финансови резултати, Управителният съвет завиши също и своята прогноза за базовия капитал от първи ред. Следователно нивото сега се очаква да надхвърли 13% до края на финансовата 2021 година (около 13% към 2020).

 

Виртуален Ден на капиталовите пазари за ПроКредит Групата на 12.10.2021г.

Първият Ден на капиталовите пазари за ПроКредит Групата ще се проведе на 12.10.2021 от 14:00 CEST. Събитието ще се проведе виртуално и има цел да предостави на заинтересованите анализатори и инвеститори по-задълбочена представа за бизнес модела на ПроКредит Групата. Подробна информация за Деня на капиталовите пазари 2021 ще бъдат достъпни през следващите седмици на сайта на ПроКредит Холдинг в раздела за връзки с инвеститорите.

Шестмесечният отчет на ПроКредит Групата за 2020г. е достъпен в раздела за връзки с инвеститорите на уебсайта на ПроКредит Холдинг на адрес: https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/

 

За контакти:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа прогнозни изявления, които не описват минали събития. Те включват изявления относно допусканията и очакванията на ПроКредит Холдинг. Тези изявления се основават на плановете, оценките и прогнозите, които понастоящем са предоставени на ръководството на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявленията се отнасят единствено до датата, на която са направени. ПроКредит Холдинг не поема задължение да актуализира тези изявления в случай на нова информация или бъдещи събития. Прогнозните изявления  включват рискове и несигурност. Редица важни фактори могат да допринесат за това, че действителните резултати да се различават съществено от направените прогнози. Тези фактори могат да включват големи сътресения в еврозоната, значителна промяна във външната търговия или парична политика, влошаване на лихвения марж или силно колебание на валутния курс. Проявлението на някой от тези фактори, може да окаже влияние за намаляване на ръста на кредитния портфейл и увеличаване на просрочените кредити и това да доведе до по-ниска рентабилност.