procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Групата завършва 2021 г. с финансови резултати над очакванията

01.04.2022

• Увеличение на резултата с 92% до 79,6 млн. евро въпреки сложната пазарна среда; възвръщаемост на собствения капитал от 9,7% при ниво на средносрочна цел от приблизително 10%

• Висок ръст на кредитите от 12,8% и на депозитите от 13,1%

• Много солидна капиталова база с Коефициента на капитала от първи ред на собствения капитал (Common Equity Tier 1 (CET1)) (изцяло изпълнен) от 14,1% и коефициент на заемните средства от 9,3%

• Войната в Украйна, водеща до ограничени възможности за прогнозиране на показателите за финансовата 2022 г.; решение да се предложи на Общото събрание да пренесе пълния размер на неразпределената печалба за финансовата 2021 г.

• Ръководството потвърждава стратегическите преимущества от дългосрочния, ориентиран към резултати бизнес модел на групата и потвърждава средносрочните цели на групата

Франкфурт на Майн, 24 март 2022 г. – Групата „ПроКредит“, работеща основно в Югоизточна и Източна Европа, надхвърли очакванията за финансовата 2021 г. въпреки продължаващата пандемия от COVID-19. Кредитният портфейл нарасна с 670 млн. евро или с 12.8%. Този висок ръст подчертава позиционирането на компанията като Hausbank и нейния опит в „зеленото“ кредитиране. Благодарение на по-високите приходи, строгият контрол над разходите и намаляването на рисковите разходи, консолидираният резултат се увеличи с 92% и достигна 79,6 млн. евро. С възвръщаемост на собствения капитал в размер на 9,7%, групата надхвърли прогнозата си за финансовата година в размер на 8,0 – 9,5% и постигна средносрочния си целеви показател от приблизително 10%. Въпреки войната в Украйна, ръководството също така потвърждава, че то продължава положително да оценява средносрочното развитие на групата в настоящия контекст, потвърждавайки средносрочните цели на групата.

Кредитният портфейл се увеличи с общо 670 млн. евро или с 12,8% (2020 г.: +457 млн. евро или 9,5%). С коригирането на влиянието на валутните курсове, растежът беше малко над 10%, което е в съответствие с нашите очаквания. Повече от 20% от този ръст идва от „зелени“ кредити, по-специално за финансиране, свързано с възобновяема енергия. Портфейлът от „зелени“ кредити се увеличи със 143,2 млн. евро до общо 1,1 млрд. евро. Делът на портфейла от „зелени“ кредити в общия портфейл е 19%.

Депозитите се увеличиха със 643 млн. евро или с 13,1% (2020 г.: +566 млн. евро или 13,0%). По-голямата част от ръста се дължи на безсрочни влогове и овърнайт депозити с ниски лихвени проценти, което способства за по-нататъшно подобряване на структурата на рефинансирането на групата и повлия положително върху нетния лихвен марж.

 

Подобрената ситуация с печалбите, ниските рискови разходи и по-нататъшното повишаване на ефективността увеличиха възвръщаемостта на собствения капитал до приблизително 10%

Консолидираната нетна печалба от 79,6 млн. евро съответства на значителното повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал от 9,7% в сравнение с предходната година (2020 г.: 41,4 млн. евро или 5,3%). Всички банки допринесоха за увеличаване на консолидирания резултат от финансовата година на 92%, като при това рентабилността беше особено забележима в сегмента Югоизточна Европа.

Нетният приход от лихви се увеличи с 10,2% до 222,0 млн. евро през 2021 г. (2020 г.: 201,6 млн. евро). Нетният лихвен марж показа положителна динамика през годината, увеличавайки се от 2,8% (Q4 2020) на 3,0% (Q4 2021).

При 50,9 млн. евро нетните приходи от такси и комисиони са 7,3% над нивото от предходната година (2020 г.: 47,4 млн. евро) Приходите от трансакционен и картов бизнес показаха особено положителни тенденции, като разходите за комисиони нараснаха, отчасти благодарение на постоянното използване на банковите гаранции, от които групата сериозно печели.

Качеството на портфейла се подобри допълнително през 2021 г. с намаляване на дела на кредитно обезценените кредити с 0,3 процентни пункта до 2,3%, докато делът на кредитите в Етап 2 значително намаля с 1,3 процентни пункта до 3,6%. На този фон разходите за обезщетения за загуби рязко спаднаха до 6,5 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година (2020 г.: 28,6 млн. евро), отчасти поради това, че разходите за предходната година бяха силно повлияни от моделиращите ефекти, свързани с пандемията, и от влошаване на икономическите перспективи. Стойността на риска намаля до 12 базисни пункта (2020 г.: 57 базисни пункта). Тези положителни развития също така показват, че клиентите от малки и средни предприятия (МСП) на „ПроКредит“ банките успешно са се адаптирали към предизвикателствата на пандемията от COVID-19 и са осигурили продължаването на своята дейност при тези неблагоприятни условия.

Разходите за персонал и административните разходи се увеличиха с 9,4 млн. евро през 2021 г., докато оперативните приходи (преди отчитане на стойността на риска) нараснаха с 29,8 млн. евро. По този начин съотношението разходи-приходи се намали с 3,8 процентни пункта до 64,2% (2020 г.: 68,0%), което е малко по-добре от прогнозата, съставляваща около 65%.

 

Коефициент на капитала от първи ред на собствения капитал на задоволително ниво от 14,1%

Коефициентът на капитала от първи ред на собствения капитал (Common Equity Tier 1 (CET1) изцяло изпълнен) към края на 2021 г. съставляваше 14,1%, което е с 80 базисни точки над нивото от края на 2020 г. (31 декември 2020 г.: 13,3%). Това положително развитие произтече основно за сметка на високия ръст на печалбите. Консолидираният резултат за четвъртото тримесечие на 2021 г. и 1/3 от междинните печалби към септември 2021 г. (20,7 млн. евро) все още не са отнесени към основния капитал. На ниво 9.3% коефициентът на заемните средства (ливъридж) продължава да бъде на особено високо ниво в сравнение с целия банков сектор.

 

Изявление относно войната в Украйна и последиците за групата

Групата отделя основно внимание на служителите в Украйна и техните семейства. В сътрудничество със служители на други банки на „ПроКредит“, „ПроКредит Холдинг“ работи за настаняване на украински колеги и техните семейства в академиите и учебните центрове на „ПроКредит“ в Германия, Северна Македония и Сърбия, както и за доставка на спешно необходими лекарства в Украйна.

„ПроКредит Банк (Украйна)“ продължава своята дейност в страната, доколкото това е възможно, предвид общата усложнена обстановка. Капиталът и финансовото състояние на банката остават стабилни, в това число и при стресови сценарии. Ежедневната работа практически не е прекъсната. В момента служителите на банката работят от различни места във и извън пределите на Украйна и по този начин имат достъп до системите на банката. Основните бази данни на банката се поддържат редовно на сървъри в Германия от вътрешната на групата софтуерна компания Quipu. Доколкото обстоятелствата позволяват, консултанти на бизнес-клиентите поддържат тесен контакт с кредитополучателите и депозитните клиенти чрез цифрови комуникационни канали.

„ПроКредит Банк (Украйна)“ има 328 служители и допринася с приблизително 13% от кредитния портфейл на групата. Към 31 декември 2021 г. собственият капитал на банката възлиза на 129,9 млн. евро. Банката е внесла 23,7 млн. евро към нетния доход на групата през 2021 г., което съставлява 27% спрямо функциите на групата.

Търговската дейност на групата „ПроКредит“ е разпределена в общо 12 банки, като по-голямата част от активите не са пряко засегнати от войната в Украйна. „ПроКредит Холдинг“ е внедрил механизми за управление на риска, които гарантират способността за оценка и реагиране на свързани с групата рискове, които биха могли да възникнат от ситуацията в Украйна и от допълнителни санкции. Санкциите срещу Руската федерация не оказват съществено пряко влияние върху групата „ПроКредит“. Броят на клиентите на „ПроКредит“, които разчитат на търговия с Руската федерация, е много ограничен.

Поради несигурността, свързана с войната в Украйна, възможността за прогнозиране на ключови показатели за резултатите за финансовата 2022 г. е ограничена. Въпреки повишената несигурност и на макроикономическо ниво, ръководството очаква кредитните портфейли на много банки на „ПроКредит“ да продължат да нарастват с около 10% през 2022 г., въпреки че консолидираният ръст вероятно ще бъде под нивото от 2021 г. Ръководството, както и преди, вижда особен потенциал за растеж в секторите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; следователно се очаква делът на „зелените“ кредити да продължи да расте. Поради войната в Украйна ръководството очаква възвръщаемостта на собствения капитал значително да намалее в сравнение с предходната година, а съотношението разходи-приходи значително да се увеличи. По отношение на коефициента CET1 и коефициента на ливъридж ръководството вижда потенциал за по-силен спад през финансовата 2022 г. в сравнение с високото ниво към края на 2021 г.

На 22 март 2022 г. ръководството публикува решението си да предложи на годишното Общо събрание на акционерите на 31 май 2022 г. да пренесе пълния размер на неразпределената печалба на „ПроКредит Холдинг“ за финансовата 2021 г. (84,9 млн. евро).

 

Потвърждават се средносрочните цели на „ПроКредит“ Групата

Предвид ясно фокусирания бизнес модел на групата „ПроКредит“, нейните тесни взаимоотношения с клиентите и консервативната стратегия за управление на риска, ръководството продължава положително да оценява средносрочното развитие на групата и потвърждава средносрочните цели за 10% ръст на кредитния портфейл, съотношение разходи-приходи под 60% и коефициент на възвръщаемост на собствения капитал около 10%:

Високите резултати, постигнати през 2021 г., ни дават увереност за бъдещето“, казва ръководството на „ПроКредит“. „Войната в Украйна е трагична и безусловно поставя пред групата „ПроКредит“ нови предизвикателства, особено в краткосрочен план. Чувстваме се добре подготвени да посрещнем тези предизвикателства и да постигнем нашите средносрочни цели. Стратегически ние само засилваме нашия ангажимент да подкрепяме МСП в Югоизточна и Източна Европа, тъй като императивът за тези региони да създадат просперитет по начин, който да насърчава зеления преход, прозрачността и международната икономическа интеграция, е очевиден както никога досега”.

Годишният отчет на групата „ПроКредит“ за 2021 г. и Докладът за въздействие за 2021 г. са достъпни от днес в раздела „Отношения с инвеститори“ на уебсайта на „ПроКредит Холдинг“ на адрес https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen. Към датата на тези публикации, компанията е заменила дискриминационния общ мъжки род във всички текстове на немски език с други приобщаващи и чувствителни към пола форми на език, където това е разрешено от закона.

 

Лице за контакт:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи „ПроКредит Холдинг“, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на „ПроКредит Холдинг“, много от които са извън контрола на „ПроКредит Холдинг“. Следователно те са подложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на „ПроКредит Холдинг“ може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, „ПроКредит Холдинг“ не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.