procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит групата разшири допълнително устойчивия си подход през 2022 г. с ключови инициативи

03.04.2023
новина
  • Публикуване на новия Доклад за въздействие за финансовата 2022 г.
  • Намаление в собствените CO₂ емисии (Обхват 1 и Обхват 2) с 44% спрямо 2018 г.
  • Беше постигната целта за 20% дял на „зелените“ кредити в портфейла; новата средносрочна цел е 25%
  • Присъединяване към Глобалния договор на ООН за устойчиво и отговорно корпоративно управление (United Nations Global Compact, UNGC)
  • Присъединяване към Банковия алианс за нетни нулеви емисии (Net-Zero Banking Alliance, NZBA) и ангажиране за задаване на бъдещи краткосрочни и дългосрочни намаления на емисиите с помощта на стандарта за нетни нулеви емисии (Net-Zero Standard) на инициативата „Научнообосновани цели“ (Science Based Targets initiative, SBTi)
  • Прилагане на цялостна Стратегия за пластмасите; стана член на Лидерската група на финансовите институции в областта на пластмасите
  • Продължава да бъде надежден партньор на малките и средни предприятия (МСП) в Украйна

Франкфурт на Майн, 23 март 2023 г. – ПроКредит групата, която се фокусира в Югоизточна и Източна Европа, оценява своята дейност не само с оглед на потребностите и доходността на клиентите си, но и с оглед на въздействието, което тази дейност може да окаже върху обществото и околната среда. Групата се ангажира постоянно да съобщава за ключови резултати и инициативи в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление (Environmental, Social and Governance, ESG) в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива за отчитане (Global Reporting Initiative, GRI). В допълнение към спазването на тези стандарти и в подкрепа на Целите за устойчиво развитие на ООН (UN Sustainable Development Goals, SDGs), при изготвянето на Доклада за въздействие за 2022 г бяха взети предвид и други доброволни инициативи като Глобалния договор на ООН (UN Global Compact), Принципите за отговорно банкиране (Principles for Responsible Banking, UNEP-FI) и Партньорството за финансови институции, отчитащи въглеродни емисии (Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF). В своя доклад ПроКредит групата отчита постигнати ключови етапи в изпълнението на своята цялостна стратегия за устойчиво развитие.

През 2022 г. ПроКредит групата постигна значителни успехи в изпълнението на своята стратегия за устойчивост. Собствените CO₂ емисии на групата за Обхват 1 и Обхват 2 бяха намалени с общо 44% в периода 2018 – 2022 г. По отношение на дела на „зелените“ кредити в портфейла през изминалата година беше постигната средносрочната цел от 20%. Тези кредити са използвани за следното: 49,8% за проекти за енергийна ефективност, 32,5% за инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 17,7% за екологични мерки. Финансираните проекти за възобновяема енергия, реализирани през 2022 г., са довели до намаляване на еквивалент на парникови газове (емисии на парникови газове) от общо 144,7 килотона. След извършване на корекция с оглед на украинския портфейл, делът на просрочените заеми през 2022 г. остава стабилен на ниво от 2,4%. Този резултат подчертава качеството на холистичния подход на групата ПроКредит към кредитния риск, който включва цялостна оценка на екологичното, социалното и корпоративното управление.

ПроКредит се отличава от своите конкуренти със своите високи стандарти и интегриран подход към устойчивостта. Този подход е видим, наред с другите области, и в строгите екологични и етични изисквания на групата при избора на доставчици на услуги и материали, и бизнес партньори. Също толкова високи стандарти се прилагат и при оценяването на екологичния и социалния риск на кредитите за малки и средни предприятия (МСП).

През 2022 г. ПроКредит групата се присъедини към Банковия алианс за нетни нулеви емисии на ООН (Net-Zero Banking Alliance, NZBA), потвърждавайки ангажимента си към благоприятно за климата бъдеще и целта си за нетни нулеви емисии до 2050 г. Това съответства на амбициозните цели на Парижкото споразумение относно изменението на климата. Освен това, като част от бизнес амбицията за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и кампанията „Race to Zero“ на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), групата ПроКредит е поела ангажимент да определи своето бъдещо намаляване на емисиите в краткосрочен и дългосрочен план в съответствие със стандарта за нетни нулеви емисии (Net-Zero Standard) на инициативата „Научнообосновани цели“ (Science Based Targets initiative, SBTi). Друг важен момент през миналата година беше присъединяването към доброволната инициатива на Глобалния договор на ООН (UN Global Compact initiative), която се счита за най-голямата и важна инициатива за устойчиво и отговорно корпоративно управление в света.

През годината беше постигнат допълнителен напредък и по отношение на борбата със замърсяването с пластмаси. Стратегията за пластмасите на ПроКредит групата, въведена през 2020 г., беше изпълнена изцяло през 2022 г. Ангажиментът на групата за борба със замърсяването с пластмаси е отразена и в членството ѝ в Лидерската група на финансовите институции в областта на пластмасите.

Самите служители на ПроКредит групата са централен компонент на нейната стратегия за устойчивост. Здравето и безопасността на персонала са от най-висок приоритет, особено с оглед на огромните предизвикателства, породени през последните години от пандемията от COVID-19 и руската агресия срещу Украйна. В този контекст помещенията на „ПроКредит Академия“ осигуриха безопасно настаняване на много колеги от Украйна, заедно с техните семейства. По същия начин индивидуалната подкрепа и допълнителното обучение на служителите е важен аспект на устойчивото корпоративно управление. През отчетния период на персонала бяха предоставени около 494 000 часа обучение; това се равнява на приблизително 17 дни на служител и е значително увеличение в сравнение с предходната година. Фокусът тази година е по-конкретно върху многообразието и приобщаването чрез насърчаване на международна перспектива и укрепване на споделените ценности в рамките на ПроКредит групата.

Успехите на стратегията за устойчивост през 2022 г. се дължат и на редица инициативи. Делът на електрическите автомобили и „plug-in“ хибридните автомобили в собствения автопарк на компанията беше допълнително разширен до 52,4%. Освен това, благодарение на инвестицията на Банката, вече работят 272 обществено достъпни станции за зареждане на електрически превозни средства. Те са лесни за намиране с помощта на мобилно приложение, разработено от ПроКредит. Собствените фотоволтаични системи на групата са произвели общо 428 MWh през 2022 г., което е ръст от 11% в сравнение с предходната година. Освен това, ПроКредит групата поддържа своя процент на рециклиране на хартиени отпадъци и електронни отпадъци на 100%. През 2022 г. 39% от доставчиците на групата вече са класифицирани като устойчиви доставчици. Още през 2021 г. в отговор на обвиненията за принудителен труд във връзка с производството на слънчеви панели в китайския регион Синдзян ПроКредит реши да преустанови финансирането на проекти, включващи такова оборудване, с оглед на международните критики относно отношението към уйгурското мюсюлманско малцинство от страна на Китайската народна република.

„Още от създаването ѝ, мисията на ПроКредит е да оказва устойчиво и положително въздействие върху икономиките и обществата, в които осъществяваме дейност“, подчертава Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ПроКредит Дженерал Партнер АГ. „Нашият шести доклад за въздействието на групата и многобройните инициативи, изброени в него, подчертават това, че устойчивостта е основна част от бизнес модела на ПроКредит групата. Поради това продължаващото финансиране на зелени инвестиции и енергийни проекти в подкрепа на сектора на МСП е много важен въпрос за нас“.

Предвид фокуса на ПроКредит на пазарите в Югоизточна и Източна Европа, включително Украйна, финансовата 2022 г. беше силно доминирана от продължаващата агресивна война на Русия срещу Украйна. Поглеждайки назад към изминалата година и текущата ситуация в Украйна, председателят на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер допълни: „Продължаваме да следим развитието на ситуацията в Украйна със загриженост, но и с оптимизъм. Разбира се, безопасността и благосъстоянието на нашите служители в Украйна винаги са били наш основен приоритет. Въпреки шока и емоционалното въздействие на руската инвазия, нашите колеги в Украйна успяха да поддържат дейността без прекъсване и да помогнат на страната да защитава своя суверенитет. Гледайки към бъдещето, ние искаме да останем надежден партньор за нашите МСП клиенти в Украйна и се надяваме скоро да ги подкрепим при възстановяването и разширяването на техния бизнес“.

Пакетът с доклади за въздействието за 2022 г. се състои от две части. Самият Доклад за въздействието предоставя подробен преглед на стратегията за устойчивост на ПроКредит Холдинг, както и нейните резултати в областта на устойчивостта, инициативите и целите за бъдещето. Докладът за въздействието е допълнен от информационен лист, чиято цел е подобряване на качеството на отчитането и неговата съпоставимост. Докладът за въздействието на ПроКредит групата за 2022 г., както и Годишният отчет за миналата година, са достъпни на уебсайта на ПроКредит Холдинг в секцията „Връзки с инвеститорите“ на адрес https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/.

Лице за контакт:

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437 138, имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.