procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Банк подписа споразумение за портфейлни гаранции с ЕИФ в подкрепа на малките и средните предприятия

30.01.2024
ЕИФ
1
ЕИФ
1
  • Европейският инвестиционен фонд подписва гаранционно споразумение, което отключва ново банково финансиране, предназначено за устойчивия растеж и зеления преход на българските предприятия.
  • Нов финансов инструмент по Плана за възстановяване и устойчивост на България подкрепя инвестиции за действия в областта на климата.

ПроКредит Банк (България) ЕАД и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха гаранционно споразумение, което ще осигури банково финансиране в подкрепа на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ще допринесе за зелената трансформация на българската икономика.

Издаването на портфейлните гаранции е подкрепено от дела на държавата-членка в InvestEU за България и е в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на  България. Гаранциите от ЕИФ ще освободят кредитен ресурс на ПроКредит Банк и ще дадат възможност да предоставя повече финансиране на предприятията при гъвкави и благоприятни условия.

Република България, представлявана от Министерство на иновациите и растежа, повери на ЕИФ ролята на партньор при реализацията на двата инструмента за портфейлни гаранции по Плана за възстановяване и устойчивост. Гаранциите ще се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост. Инструментите представляват важно средство за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, за стимулиране на икономическия растеж и за насърчаване на зеления преход.

Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, заяви: „Партньорството с Европейския инвестиционен фонд подчертава нашия ангажимент за подобряване на икономическото състояние на България. От началото на мандата по JEREMIE през 2009 г. това сътрудничество е крайъгълен камък в преобразуването на нашата икономика. Разглеждаме финансовите инструменти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост като следващата глава от тази история на успеха. Чрез тези гаранции ние не само насърчаваме извършването на инвестиции в областта на климата, но и укрепваме устойчивостта и конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия. Тези усилия са важна стъпка към устойчиво и благополучно бъдеще за България“.

В рамките на Гаранцията за конкурентоспособност на МСП ПроКредит Банк (България) ЕАД ще предостави финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия, за да подпомогне укрепването на тяхната устойчивост и увеличаването на тяхната производителност в контекста на икономическа несигурност. Гаранцията за устойчивост ще бъде предназначена за инвестиции в действия в областта на климата, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, предприемани от МСП и жилищни асоциации в подкрепа на прехода към зелена икономика.

Винсент Ван Стинсел, директор Финансови програми на ЕИФ, заяви: „Благодарение на отличното сътрудничество с българските власти и банките, които са наши партньори в страната, ЕИФ успя в рекордно кратки срокове да даде старт на реалното финансиране от тези гаранционни инструменти. С днешните споразумения ще се предостави възможност на малките и средните предприятия да разширят и модернизират своята дейност и да дадат своя принос за постигане на едно по-зелено бъдеще“.

Камелия Минева, Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България ЕАД, заяви: ”ПроКредит Банк се отличава с дългогодишно ефективно партньорство с малкия и средния бизнес в България, базирано на висока експертиза и отлични условия за финансиране. Благодарение на настоящото споразумение с ЕИФ ще финансираме зелени инвестиции в съответствие със стратегическия приоритет на ПроКредит Банк - да подкрепяме нашите клиенти към зелената и устойчива трансформация, както и да ги насърчаваме да развиват потенциала на бизнеса си на вътрешните и международните пазари. Както не веднъж сме споделяли – финансиране за българския бизнес има. Важното е, всички ние чрез подобни инициативи да повишим информираността и ангажираността на предприемачите по пътя към по-устойчивата и конкурентна икономика.”

Общи сведения

ЕИФ е част от Групата на ЕИБ заедно с Европейската инвестиционна банка. Той подкрепя малките предприятия в Европа, като подобрява техния достъп до финансиране чрез широк кръг от избрани финансови посредници, като банки, гаранционни и лизингови дружества, компании, предоставящи микрокредитиране и фондове за дялово участие. ЕИФ разработва и предлага инструменти за дялово и дългово финансиране, с които насърчава постигането на целите на ЕС в подкрепа на предприемачеството, растежа, иновациите, научноизследователската и развойната дейност, зеления и цифровия преход и заетостта.

Относно дела на държавата членка в InvestEU

Делът на държава членка на InvestEU позволява на държавите членки да предоставят част от своите средства за споделено управление, ресурси от Механизма за възстановяване и устойчивост и национални ресурси на фонда InvestEU чрез създаване на специализиран дял на държавата членка. С тази доброволна вноска държавите членки могат да се възползват от гаранцията по InvestEU, за да окажат подкрепа на конкретни национални приоритети. По линия  на дела на държавата-членка могат да се предлагат заеми, гаранции или дялови инвестиции като допълнение към други публични и частни инвестиции.

ПроКредит Банк България (ПКББ) е банка, която предлага цялостно обслужване на своите клиенти, с основен фокус към малките и средните предприятия, които работят предимно в сферата на производството, търговията и селското стопанство. Фирменото кредитиране на ПКББ се основава както на задълбочено познаване на всеки клиент, така и на солиден финансов анализ, което позволява на банката да изгражда дългосрочни партньорства, основани на взаимно доверие. ПКББ е изцяло собственост на ProCredit Holding AG & Co. KGaA (PCH) със седалище във Франкфурт, Германия - контролиращата организация на банковата група ProCredit. Освен в България групата ПроКредит предлага достъп до финансиране и в Гърция, Сърбия, Украйна, Косово, Северна Македония, Еквадор, Грузия, Румъния, Босна и Херцеговина, Албания, Молдова и Германия.