procredit bulgarian logo

Новини

ProCredit Group се присъедини към Net-Zero Banking Alliance

04.01.2023

Групата ПроКредит се присъедини към Банковия алианс за нетни нулеви емисии (Net-Zero Banking Alliance) и се ангажира да постави краткосрочни и дългосрочни цели за намаляване на въглеродните емисии, използвайки стандарта за нетни нулеви емисии (Net-Zero Standard) на инициативата Научнообосновани цели (Science Based Targets initiative, SBTi).

Франкфурт на Майн, 20 декември 2022 г. – В съответствие със своя стремеж за постигането на благоприятно за климата бъдеще и потвърждавайки своята амбиция за нетни нулеви емисии, ПроКредит Холдинг (ProCredit Holding AG & Co. KGaA), дружеството-майка на ориентираната към положително въздействие и развитие група ПроКредит, се присъедини към Банковия алианс за нетни нулеви емисии (Net-Zero Banking Alliance). Този съюз от банки от целия свят, воден от индустрията и под егидата на ООН, се стреми да постигне нетни нулеви емисии за своите кредитни и инвестиционни портфолиа до 2050 г. или по-рано. Това е в съответствие с най-амбициозните цели от Парижкото споразумение за климата. В допълнение, групата ПроКредит се е ангажирала да определи бъдещото намаляване на емисиите си в краткосрочен и дългосрочен план в съответствие със стандарта за нетни нулеви емисии на SBTi (инициативата Научнообосновани цели), като част от Бизнес амбицията за 1,5°C и кампанията Race to Zero на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC). Предстои SBTi да потвърди заложените целите.

С над 124 членове от 41 държави и общи активи в размер на 73 трилиона щ. д., съставляващи 41% от общите глобални банкови активи, Алиансът е важна стъпка в мобилизирането на финансовия сектор за действия в областта на изменението на климата. Той признава жизненоважната роля на банките в подкрепа на глобалния преход на реалната икономика към нетни нулеви емисии, обхващащи както оперативните, така и свързаните с тях емисии, включително емисии от обхват 3 (Scope 3).

ПроКредит Холдинг, както и всички членове на Алианса, се ангажира да:

     ● Установи междинни цели за 2030 г. или по-рано за приоритетни сектори, базирани на различни сценарии

     ● Определи приоритетни области с най-значимо въздействие, т.е. секторите с най-голямо количество парникови газове и емисии

     ● Публикува ежегодно емисиите и техния интензитет

     ● Взема предвид най-добрите налични научни достижения

     ● Определи първата(ите) цел(и) в рамките на 18 месеца след подписването и ежегодно да се отчита след това

     ● Разкрива напредъка по отношение на Стратегията за преход, разгледана от съвета на директорите 

Банковият алианс за нетни нулеви емисии е създаден в рамките на Финансовата инициатива по Програмата на ООН за околната среда и е банковият клон на Финансовия алианс от Глазгоу за нетни нулеви емисии под председателството на Марк Карни, специален пратеник на ООН по дейности по климата и финанси.

ПроКредит Холдинг се гордее с това, че се присъединява към водещи колеги от банковата сфера в тези съвместни усилия за постигане на нетни нулеви емисии от Алианса не по-късно от 2050 г. 

„С нетърпение очакваме да ускорим действията по борбата с измененията на климата и да подкрепим нашите клиенти в Югоизточна и Източна Европа, както и в Южна Америка и Германия, при реализирането на техните планове за преход. В отговор на Парижкото споразумение групата ПроКредит намали наполовина собствените си емисии от 2018 г. Сега, стремейки се към постигане на нетен нулев статут, ние осъзнаваме стойността на съвместната работа с колеги и поставянето на по-нататъшни цели, базирани на научни данни. Ето защо ние считаме Банковия алианс за нетни нулеви емисии и инициативата Научнообосновани цели за ключови партньори в постигането на тази цел“, обяснява Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ПроКредит Холдинг.

Групата ПроКредит, действаща основно в Югоизточна и Източна Европа, в течение на няколко години прозрачно се отчита за различни нефинансови показатели и ориентирани към устойчивост дейности на своите бизнес операции в съответствие със стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) („основна“ опция), като през септември 2021 г. се присъедини и към Партньорството за финансово отчитане на въглеродни емисии (Partnership for Carbon Accounting Financials).

Бизнес подходът на групата ПроКредит е насочен не само към намаляване на вътрешното и външното въздействие върху околната среда, но и към насърчаване на кредити и инвестиции, оказващи положително въздействие върху околната среда.

Банките от мрежата на ПроКредит се фокусират върху малки и средни предприятия, които отговарят на строгите екологични, социални и управленски (ESG) стандарти и притежават най-голям потенциал за създаване на екологично устойчиво благосъстояние и заетост в местните икономики. По-специално кредитната дейност на банките подкрепя инвестиции в иновативни и зелени технологии. Портфолиото от зелени кредити вече съставлява близо 20% от общото портфолио на групата.

 

Контакти с медии

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437 138,

Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

За Алианса:

Ръководеният от индустрията Банков алианс за нетни нулеви емисии, създаден от ООН, обединява повече от 120 банки, представляващи почти една четвърт от световните банкови активи, които са поели задължението да приведат своите кредитни и инвестиционни портфолиа в съответствие с нетните нулеви емисии до 2050 г. Съчетавайки краткосрочни действия с отчетност, този амбициозен ангажимент предполага, че банките си поставят междинна цел за 2030 г. или по-рано, използвайки надеждни, научнообосновани препоръки. Алиансът ще укрепва, ускорява и подкрепя реализацията на стратегии за декарбонизация, осигурявайки съгласувана на международно ниво рамка и ръководни принципи за работа, подкрепян от партньорско обучение от банки- пионери. Той признава жизненоважната роля на банките в подкрепа на глобалния преход на реалната икономика към нетни нулеви емисии.

За SBTi (инициативата Научнообосновани цели):

Инициативата Научнообосновани цели е глобална организация, позволяваща на бизнесите да си поставят амбициозни цели за намаляване на емисиите в съответствие с последните научни достижения в областта на климата. Тя е насочена към подпомагане на компаниите по цял свят да намалят наполовина емисиите си до 2030 г. и постигнат нетни нулеви емисии до 2050 г.

Тази инициатива е резултат от сътрудничеството между CDP (Проекта за разкриване на информация за въглерода), Глобалния договор на ООН, WRI (Института за световни ресурси) и WWF (Световния фонд за природата) и е един от ангажиментите на коалицията We Mean Business. SBTi (Инициативата Научнообосновани цели) определя и популяризира най-добрите практики при определяне на научнообосновани цели, предлага ресурси и препоръки за намаляване на бариерите за внедряване и независимо оценява и одобрява целите на компаниите. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets