procredit bulgarian logo

Новини

През 2021 г. ПроКредит Групата отново постига ключови етапи в изпълнение на своята стратегия за устойчиво развитие

12.04.2022

• Публикуване на Доклад за въздействието за финансовата 2021 г.

• Емисиите на CO₂ са намалени с 56% от 2018 г.

• Делът в портфейла на „зелените“ кредити за клиенти съставлява 19%, което позволява намаляване на емисиите на CO₂ с 324,5 хил. т.

• Влияние върху развитието, подчертано от ниските проценти на неизпълнение на клиенти от малки и средни предприятия (МСП) и високото качество на кредитния портфейл по време на цялата пандемия

• По-нататъшно разширяване и популяризиране на електромобилността в цялата група

• По-строги критерии за изключване при кредитиране

• Таксономията на ЕС осигурява „попътен вятър“ за финансиране на устойчиви инвестиции

• Украйна: Подкрепа за служителите и продължаване на дейността

Франкфурт на Майн, 24 март 2022 г. – ПроКредит Групата, работеща основно в Югоизточна (ЮИЕ) и Източна Европа (ИE), оценява успеха на своята дейност не само по отношение на потребностите на клиентите и рентабилността, но и с оглед на въздействието, което тази дейност би могла да окаже върху обществото и околната среда. Групата се стреми постоянно да съобщава за ключови постижения и инициативи в областта на екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) в съответствие със стандартите на Глобалната отчетна инициатива (GRI). В допълнение към спазването на тези стандарти и подкрепата на Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР), при изготвянето на пакета Доклад за въздействие за 2021 г. бяха взети предвид и други доброволни инициативи като Партньорството за финансови отчети за въглеродните емисии (PCAF) и Принципите за отговорно банкиране (UNEP-FI). В пакета си с доклади ПроКредит Групата очертава положителен баланс на мерките, предприети в това отношение.

През 2021 г. ПроКредит Групата отново постигна значителни успехи в изпълнението на своята отговорна банкова дейност. В резултат на това собствените емисии на CO₂ на компанията са значително намалени – с общо 56% от 2018 г. Делът на „зелените“ кредити в портфейла възлиза на 19%, което ни доближава до целта от 20%, поставена за 2023 г. Ръководството продължава да вижда добър потенциал за увеличаване на дела на „зелените“ кредити в кредитния портфейл на групата. При отчитане на въздействието върху околната среда, портфейлът от „зелени“ кредити намалява количеството парникови газове, отделяни в атмосферата, с 324,5 хил. т. в еквиваленти на парникови газове (емисии на ПГ), което се равнява на елиминиране на годишните емисии от 70 572 автомобила. В сравнение със своите конкуренти, ПроКредит Групата поставя високи стандарти. Следвайки цялостен подход към устойчивост, строги екологични и етични изисквания се прилагат и при избора на доставчици на услуги, доставчици и други бизнес партньори, както и при оценката на екологичния и социалния риск при кредитирането на малки и средни предприятия (МСП). Благодарение на разумния подход на Групата към кредитния риск, който включва оценка на ESG като част от всички решения, свързани с кредитиране, Групата допълнително подобри и без това високите си показатели за качество на кредитния портфейл, дори в пика на пандемията. Делът на просрочените кредити е едва 2,3% към края на 2021 г., което е с 0,3 процентни пункта по-ниско от предходната година. Това е доказателство за качеството на подкрепата, която оказваме на сектора на МСП, който е гръбнакът на икономиките, в които работим.

В предходната финансова година ПроКредит Групата вече беше преустановила финансирането на производителите на пластмаса за еднократна употреба. През 2021 г. бяха въведени допълнителни критерии за изключване, за да се гарантира, че бизнес дейностите на клиентите няма да окажат негативно влияние върху природозащитените зони. Освен това важна роля играе зачитането на правата на човека: С оглед на това, че Китайската народна република е подложена на международна критика за отношението ѝ към уйгурското мюсюлманско малцинство, през 2021 г. ПроКредит Групата спря финансирането на фотоволтаични проекти, използващи слънчеви панели, произведени в региона Синдзян.

Развитието, обучението и здравето на нашите собствени служители също е важен аспект от нашата стратегия за устойчиво развитие. През 2021 г. за целия персонал са проведени 425 010 часа обучение, което се равнява приблизително на 16 дни на служител. Благодарение на допълнителни мерки, като създаване на кампус за електронно обучение и организиране на кампания за ваксинация срещу COVID-19, групата „ПроКредит“ всестранно поддържа благосъстоянието на своите служители. По отношение на собствения си енергиен отпечатък, групата е намалила броя на деловите пътувания по въздух с 27% в сравнение с 2020 г. Освен това енергийната и сградната ефективност на собствените сгради на банките се оптимизира допълнително, наред с други мерки, с цел постигане на сертифициране по стандарта EDGE (Отличен дизайн за по-голяма ефективност).

Допълнителни стъпки за укрепване на баланса на устойчивото развитие също бяха предприети в рамките на редица инициативи през 2021 г. Те включват, например, насърчаване на разширяването на електрическата мобилност вътре в групата, както в рамките на собствения ѝ автопарк (в момента 59% от нейните превозни средства са електрически), така и чрез инсталиране на общественодостъпни станции за зареждане с електричество, които могат лесно да се намерят с помощта на приложение, разработено от ПроКредит и достъпно във всеки магазин за приложения. Освен това в повечето страни, в които работи групата, се провеждат маркетингови кампании, предлагащи специално финансиране за закупуване на електромобили.

„Съображенията за устойчиво развитие са основна част на бизнес модела на нашата банка от момента на нейното създаване“, казва д-р Джан Марко Феличе, член на Управителния съвет на ProCredit General Partner AG, отговорен, наред с други функции, за екологичното управление и отчитането на въздействието. „Това е петият път, когато издаваме Доклад за въздействието. Това показва, че отдаваме голямо значение на отговорността, свързана с нашите действия. Последните събития в Украйна само подчертават необходимостта от устойчиво икономическо развитие и интеграция на Югоизточна и Източна Европа и подчертават важната роля, която една банкова група като ПроКредит играе за насърчаване развитието на МСП и допринасяне за геополитическа стабилност“.

На фона на тези дейности ПроКредит Групата също така приветства въвеждането на Таксономията на ЕС и свързаното с нея установяване на стандарти за „зелен“ бизнес. По-специално разширяването и, следователно, финансирането на инвестиции във възобновяеми енергийни източници получиха „попътен вятър“, благодарение на Таксономията на ЕС. През последните години групата „ПроКредит“ е натрупала богат опит в тази област на финансиране. Освен това прилагането на цялостната стратегия за устойчиво развитие във всички бизнес звена и на всички пазари остава една от нашите централни задачи.

Предвид географското направление на ПроКредит Групата на пазарите в Югоизточна и Източна Европа, Управителният съвет коментира и настоящата ситуация в Украйна: „С голяма тревога и недоумение следим развитието на събитията в страната. Ние, доколкото можем, оказваме подкрепа на нашите служители – не само на тези, които са останали в Украйна, но и на тези, които са избягали от страната. Поддържаме оперативните си дейности доколкото е възможно. Надяваме се, че ще можем да продължим да правим бизнес в Украйна в дългосрочен план. Ние никога не сме били активни в Русия или Беларус в миналото, нито сме активни в момента.

За първи път пакетът Доклад за въздействието 2021 се състои от три части, съдържащи задълбочен обзор: самия Доклад за въздействието, Допълнението към Доклада за въздействието, в което е представен процесът на отчитане, и Таблицата с данни към Доклада за въздействието, в която е представена прозрачна разбивка на всички факти и цифри, с цел непрекъснато повишаване на точността, яснотата и съпоставимостта на отчетите. Пакетът Доклад за въздействието 2021 на групата, както и Годишният отчет за 2021 г., са достъпни от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в секцията „Отношения с инвеститорите“ на адрес https://www.procredit-holding.com/investor-relations/reports-and-publications/. Към датата на тези публикации, компанията е заменила дискриминационния общ мъжки род във всички текстове на немски език с други приобщаващи и чувствителни към пола форми на език, където това е разрешено от закона.

 

Лице за контакт:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.