procredit bulgarian logo

Новини

Планът „Юнкер“: 820 милиона евро за МСП след като ЕИФ и ПроКредит удвояват подкрепата за иновативни предприятия

20.07.2017

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и ПроКредит групата предоставят допълнителни 800 милиона евро за иновативни малки и средни предприятия (МСП). Общо 1,62 милиарда евро стават средствата за финансиране на фирми в единадесет страни.

Подкрепеното от ЕИФ финансиране е предназначено за предприятия, използващи модерни технологии и произвеждащи нови продукти и се осъществява от ПроКредит банките във всяка една от единадесетте страни, в които оперират (Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Северна Македония, Сърбия и Украйна). Към момента, посредством финансиране от ПроКредит, подкрепа са получили над 2 000 иновативни МСП, предимно от преработващата промишленост и търговията на едро и дребно, а още много други ще бъдат финансирани в рамките на следващите години.

Тези споразумения са подписани по линия на инициативата InnovFin, с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020“. Програмата InnovFin дава възможност на участващите банки да предлагат кредити на иновативни предприятия, посредством гаранции от ЕИФ. Подписването на споразуменията става с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа, известен като Плана „Юнкер“.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Две години след като подписахме споразумение за 820 милииона евро за МСП в единадесет страни, Европейският инвестиционен фонд и ПроКредит удвояват финансовата си подкрепа, което означава, че 1,62 милиард евро вече са на разположение за финансиране на малки и средни предприятия в тези страни. Това продължително и увеличаващо се ниво на подкрепа от страна на ЕС представлява осезаема разлика за хиляди хора с иновативни бизнес идеи, които се нуждаят от финансиране, имайки предвид и тези 2000 МСП, които вече са се възползвали от тази схема."

Главният изпълнителен директор на ЕИФ, Пиер Луиджи Джилиберт отбеляза:

„Удовлетворени сме, че споразуменията с ПроКредит банките водят до толкова позитивни резултати. ПроКредит, с добре развитото си регионално присъствие в комбинация с опита си в кредитирането на МСП, са гаранция за това, че кредитите с подкрепа на ЕК ще бъдат предоставени бързо в единадесетте страни. Тези споразумения спомагат компаниите да получат достъп до финансиране от ЕС, за да могат да се включат в осъществяването на плана за иновации в цяла Европа."

Д-р Клаус-Петер Цайтингер, Председател на Надзорния съвет на ПроКредит Холдинг добави: "Разширяването на това споразумение е важен сигнал за нашата група. То показва на нашите клиенти, че инвестициите, правени от иновативни МСП в Югоизточна и Източна Европа ще продължат да бъдат подкрепяни от ЕС както и, че приносът на ПроКредит банките за развитие в техните страни се оценява от ЕС “.


За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е да оказва подкрепа за микро, малки и средни предприятия (МСП) като ги подпомага в достъпа до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за работата на ЕИФ в рамките на ЕФСИ можете да намерите тук.

За Групата ПроКредит

ПроКредит Холдинг (ProCredit Holding AG & Co. KGaA), със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната група ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. ПроКредит Холдинг е листван на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като „управляваща компания“ по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

За плана „Юнкер“

Планът за инвестиции за Европа, т. нар. План „Юнкер“ е сред най-високите приоритети на Европейската комисия. Той е насочен към стимулиране на инвестиции за създаване на работни места, чрез по-интелигентно използване на нови и съществуващи финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основен в Плана „Юнкер“. Той предоставя гаранция, давайки възможност на ЕИБ да инвестира в повече рискови проекти. Планът за инвестиции вече дава конкретни резултати. Проектите и договорите, одобрени за финансиране чрез ЕФСИ към момента се очаква да обхванат над 410 милиарда евро за инвестиции и да подкрепят около 952 000 МСП в 28-те страни членки на ЕС.

За инициативата InnovFin

Програмата за гаранции за МСП InnovFin е част от „InnovFin – ЕС финансиране за иновации“, инициатива разработена по линия на европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Тя предоставя гаранции и контрагаранции за дългово финансиране между 25 000 евро и 7,5 млн. евро с цел подобряване на достъп до финансиране за новаторски малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (с до 499 служители). Механизмът се управлява от ЕИФ и се прилага на практика чрез финансови посредници — банки и други финансови институции, в страните от ЕС и асоциираните страни. ЕИФ предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дълговото финансиране, обхванато от механизма.