procredit bulgarian logo

Новини

Групата ПроКредит отчита устойчив финансов резултат за 9-те месеца на 2022 г.

25.11.2022
  • Финансов резултат на Групата: 17,3 млн. евро за 9-те месеца на 2022 г., като третото тримесечие допринася с 9,6 млн. евро; Възвращаемостта на собствения капитал (RoE) е 2,7%
  • Резултатът за 9-те месеца на 2022 г. включва провизии за загуби по кредити в размер на 79,1 млн. евро или 173 базисни пункта цена на риска, до голяма степен поради украинския кредитен портфейл; обезценените кредити имат дял от 3,1%
  • Финансовият резултат, без операциите в Украйна, е нараснал с 15,8 млн. евро или с 35%, годишната възвръщаемост на капитала е на добро ниво от 9,0%
  • Съотношението разходи-приходи се е подобрило с 1,7 процентни пункта до 60,7%, като оперативните приходи значително са се увеличили – с 21%
  • Портфейлът е нараснал с 6,2%, като делът на „зелените“ кредити се е увеличил до 19,7%
  • Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) (изцяло изпълнен) е на комфортното ниво от 13,6%, а коефициентът на ливъридж е 9,3%

 

Франкфурт на Майн, 10 ноември 2022 г. – Групата ПроКредит, работеща основно в Югоизточна и Източна Европа, за първите девет месеца на 2022 г. е отбелязала положителен финансов резултат от 17,3 млн. евро. Това съответства на годишна възвръщаемост на собствения капитал от 2,7%. Оперативните приходи са се увеличили с 21% в сравнение с аналогичния период на миналата година, което способства за позитивното намаление на съотношението разходи-приходи с 1,7 процентни пункта до ниво от 60,7%. Резултатът продължава да бъде белязан от високи нива на провизии от 79,1 млн. евро, от които 73,1 млн. евро са заделени за украинския портфейл на групата. Като цяло резултатите на групата за 9-те месеца на 2022 г. показват добър напредък по отношение на прогнозните показатели за финансовата 2022 г.

 

Кредитният портфейл се увеличава с 368 млн. евро или с 6,2% (9-те месеца на 2021 г.: +549 млн. евро или 10,4%). „Зелените“ кредити нарастват с 10,0% от началото на годината, с особено положителна динамика в портфейла за възобновяеми източници на енергия, като сега техният дял съставлява 19,7% от общия кредитен портфейл. Депозитите се увеличават с 442 млн. евро или с 8,0% (9-те месеца на 2021 г.: +373 млн. евро или 7,6%).

 

Ръстът на оперативните приходи изпревари разходите, което доведе до подобрено съотношение разходи-приходи

 

Оперативният доход на групата се увеличи значително с 42,1 млн. евро или 20,6% до ниво от 246,6 млн. евро (9-те месеца на 2021 г.: 204,5 млн. евро) поради по-високите нетен доход от лихви, нетен приход от такси и на други оперативни приходи. С изключение на ПроКредит Банк Украйна, всички банки ПроКредит отбелязаха положителни финансови резултати за първите девет месеца на 2022 г., като повечето от тях демонстрираха значително увеличение на доходността и икономическата ефективност в сравнение с миналата година.

Нетният приход от лихви се увеличи с 30,7 млн. евро или с 19,0% до 192,1 млн. евро (9-те месеца на 2021 г.: 161,4 млн. евро). Нетният лихвен марж се увеличи с 20 базисни пункта в сравнение с предходната година до ниво от 3,0% на фона на стабилни маржове на кредитиране и повишени основни лихви. През третото тримесечие нетният лихвен марж бе на добро ниво от 3,2%.

Нетните приходи от такси и комисиони са 40,2 млн. евро, което е с 8,6% над нивото от предходната година (9-те месеца на 2021 г.: 37,1 млн. евро). Приходите от транзакционен и картов бизнес отбелязаха особено положителни тенденции. Нетните оперативни приходи от други дейности съставляваха 14,3 млн. евро (9-те месеца на 2021: 6,1 млн. евро).

Разходите за персонал и административните разходи се увеличиха с 22,1 млн. евро; оперативните приходи обаче нараснаха с 42,1 млн. евро или почти два пъти повече от тази сума. В резултат на това съотношението разходи-приходи се подобри с 1,7 процентни пункта до 60,7% (9-те месеца на 2021 г.: 62,4%). Увеличението на разходите за персонал и административни дейности е свързано главно с по-високите разходи за персонал, ИТ, маркетинг и пътувания, както и извънредни разходи, свързани най-вече с войната в Украйна.

От една страна, извънредните разходни позиции възлизат на 7,9 млн. евро, включвайки основно извънредни правни, консултантски и одитни такси, еднократни плащания към персонала, както и отписване на репутация в Украйна. От друга страна, промяната в лихвените нива доведе до положителен ефект от преоценката на деривати в размер на 5,0 млн. евро, включени в нетните други оперативни приходи.

 

Групата, без ПроКредит Банк Украйна, демонстрира силно подобряване на показателите; заделянето на провизии за операциите в Украйна продължи

 

Групата, без ПроКредит Банк Украйна, постигна значително увеличение на нетната печалба от 15,8 млн. евро в сравнение с първите девет месеца на 2021 г. до ниво от 60,6 млн. евро (9-те месеца на 2021 г.: 44,5 млн. евро), което съответства на годишна възвръщаемост на собствения капитал от 9,0%. Тези продължаващи подобрения основно се дължат на стабилно укрепване на пазарните позициите, продължаващия добър ръст на кредитирането и положителната динамика на маржа. За групата, изключвайки Украйна, делът на обезценените кредити е намалял с 0,2 процентни пункта, което съответства на ниска цена на риска от 15 базисни пункта. На ниво Група делът на обезценените кредити съставлява 3,1%. Най-големият сегмент на групата, Югоизточна Европа, допринася със 70% за кредитния портфейл на групата, а в края на първите девет месеца на 2022 г., като значително се повиши възвръщаемостта на собствения капитал до двуцифрено число от 11,4% (9-те месеца на 2021 г.: 8,6%).

На ниво Група, главно поради войната в Украйна, разходите за  загуби от обезценка се увеличиха до 79,1 млн. евро (9-те месеца на 2021 г.: 3,2 млн. евро). Това съответства на годишна цена на риска от 173 базисни пункта (9-те месеца на 2021 г.: 8 базисни пункта). Към 30 септември 2022 г. кредитният портфейл на ПроКредит Банк Украйна съставлява 10,9% от общия портфейл на Групата. Приблизително 8% от украинските кредити, или 52 млн. евро, са предоставени на клиенти, намиращи се в райони, които в момента се намират под руска окупация.

Операциите на ПроКредит Банк Украйна продължават на практика без прекъсване благодарение на вече внедрената цифровизация и централизация на процесите. Капиталът и финансовото състояние на банката продължават да бъдат стабилни. Въпреки че текущите щети по обезпечения или други оперативни активи на клиенти на ПроКредит са относително ограничени, продължаващата война, и по-специално унищожаването на енергийна и друга инфраструктура в страната продължава да създава сложна ситуация за хората и бизнеса на място.

 

Добър напредък по отношение прогнозите за финансовата 2022 г.

Въз основа на добрите финансови резултати за деветмесечния период, ръководството счита, че Групата е на верния път към постигане на актуализираните прогнозни показатели за цялата 2022 г., въпреки че несигурността остава висока, особено по отношение на ситуацията в Украйна и бъдещото развитие на войната. Въз основа на значителното повишаване на ефективността за 9-те месеца на 2022 г., съотношението между приходите и разходите би трябвало да се подобри до ниво от 60 – 63% (2021 г.: 64,2%). Очаква се възвръщаемостта на собствения капитал да бъде значително под нивото от предходната година (2021 г.: 9,7%). Очаква се, че темпът на ръста на кредитния портфейл да бъде в средния едноцифрен процентен диапазон след корекция на влиянието на валутните курсове. При коефициент на CET1 (изцяло изпълнен) в размер на 13,6% и коефициент на ливъридж в размер на 9,3% към 30 септември 2022 г. се очаква коефициентът на CET1 в края на годината да бъде на стабилно ниво от над 13,0%, а коефициентът на ливъридж да бъде приблизително 9,0%.

Тримесечният финансов отчет на Групата ПроКредит за третото тримесечие на 2022 г. е достъпен от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в раздела „Отношения с инвеститорите“ на адрес  https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

 

Лице за контакт:

Андреа Кауфман [Andrea Kaufmann], Отдел „Комуникации“, „ПроКредит Холдинг“, Тел.: +49 69 951 437 138,

Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За „ПроКредит Холдинг“ АГ & Ко. KГаA [ProCredit Holding AG & Co. KGaA]

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA, базирана във Франкфурт на Майн, Германия, е дружеството майка на ориентираната към развитие група ПроКредит, която се състои от търговски банки за малки и средни предприятия (МСП). В допълнение към оперативната си дейност в Югоизточна и Източна Европа, групата ПроКредит е активна и в Южна Америка и Германия. Акциите на компанията се търгуват в сегмента Prime Standard на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: www.procredit-holding.com.

 

Прогнозни изявления

Това съобщение съдържа изявления, свързани с бъдещото бизнес развитие и финансово представяне на ПроКредит Холдинг, както изявления, свързани с бъдещи действия или развития на ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнозни заявления. Те се основават на управлението текущите очаквания на ПроКредит Холдинг, както и на специфични допускания, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Следователно прогнозните изявления са обект на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурност се материализират, или ако основните очаквания или предположения се окажат некоректни, тогава действителните резултати, представяне и постижения (както негативни, така и позитивни) на ПроКредит Холдинг може да се различават значително от тези, изразени или подразбиращи се в прогнозните изявления. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни изявления или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие.