procredit bulgarian logo

Новини

ЕИФ и групата ПроКредит подписаха първото споразумение за предоставяне на заеми за новаторски МСП в рамките на ЕСФИ

09.05.2016

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и групата ПроКредит подписаха гаранционно споразумение за увеличаване на кредитирането за новаторските малки и средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна капитализация в Гърция. Това става с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа.

 

Съгласно новото споразумение през следващите две години групата ПроКредит ще осигури 20 млн. евро във вид на заеми за новаторски дружества в Гърция. Заемите ще бъдат гарантирани от ЕИФ по линия на инициативата InnovFin (Финансиране от ЕС за новатори) с финансовата подкрепа на Европейската комисия в рамките на програма „Хоризонт 2020“. Подписаното днес споразумение ще даде възможност на групата ПроКредит да предостави допълнително финансиране за новаторски предприятия при благоприятни условия.

 

По време на подписването европейският комисар по миграция, вътрешни работи и гражданство Димитрис Аврамопулос заяви: „За мен е чест да съм тук в Солун и да бъда свидетел на подписването на първото споразумение в рамките на ЕФСИ в Гърция. Малките предприятия в Гърция изпитват огромна нужда от финансиране, за да разширяват своята дейност и да създават работни места. Подписаното днес споразумение между ЕИФ и ПроКредит, подкрепено от Плана за инвестиции, ще помогне на гръцките МСП да получат достъп до нови възможности за финансиране. Призовавам и други банки да обединят усилия с ЕИФ и да сключат подобни споразумения в рамките на Плана за инвестиции, за да можем да помогнем на повече гръцки предприятия да процъфтяват“.

 

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт коментира: „Удоволствие е за мен да подпиша първото споразумение в рамките на ЕФСИ за новаторски МСП в Гърция. Подкрепата за новаторски МСП ще спомогне за създаване на растеж и работни места. Групата ПроКредит стана наш партньор за разгръщане на инициативата InnovFin в други страни и съм убеден, че заедно можем да изиграем роля и при предоставянето на финансиране за МСП и дружествата със средна пазарна капитализация в Гърция“. 

 

Борислав Костадинов, член на управителния съвет на ПроКредит Холдинг, добави: „Особено ни е приятно, че това споразумение ще ни подкрепи в усилията ни да подобрим конкурентоспособността на гръцките МСП. За да бъде цялостно присъствието на групата ПроКредит в нейния основен регион, наскоро тя разшири обхвата на своята дейност, като създаде филиал в Солун, управляван от нашето българско дъщерно дружество. В качеството си на водеща обслужваща банка за малките и средните предприятия в този регион участваме като партньор в инициативата InnovFin в седем държави и съм убеден, че това ще бъде от огромна полза за МСП в Северна Гърция. Инвестициите в съвременните технологии, новаторското мислене и екологосъобразната дейност са ключови фактори за бъдещото развитие на стабилни и конкурентоспособни в международен план МСП“.

 

Това е първата трансакция в рамките на InnovFin в Гърция, подписана с подкрепата на ЕФСИ. Споразумението е израз на ангажимента на ЕС бързо да се даде начало на конкретни инициативи по линия на ЕФСИ за ускоряване на отпускането на заеми и гарантиране на трансакциите, чрез които да се насърчи създаването на работни места и растеж в ЕС.

 

За Европейския инвестиционен фонд

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата основна мисия е да подкрепя европейските микро-, малки и средни предприятия, като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва едновременно рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. Повече информация за работата на ЕИФ в рамките на ЕФСИ можете да намерите тук.

 

Относно групата ПроКредит

ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е дружеството майка на групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Към 31 декември 2015 г. общите активи на групата възлизат на 6 млрд. евро. Общият размер на непогасените отпуснати заеми е 4,1 млрд. евро спрямо общ размер на депозитите на клиенти от 3,9 млрд.евро, а капиталовата ѝ база възлиза на 604 млн. евро. ПроКредит Холдинг е „публично-частно партньорство“, чиито основни акционери са стратегическите инвеститори IPC и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световна банка). За допълнителна информация посетете: www.procredit-holding.com.

 

За плана за инвестиции за Европа

Планът за инвестиции е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и към по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. Планът за инвестиции вече дава резултати. По изчисления на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) до април 2016 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е привлякъл инвестиции в размер от над 80 млрд. евро в Европа.

За повече информация вижте често задаваните въпроси.

 

За инициативата InnovFin

С механизма за гаранции InnovFin за МСП се предлагат гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране на стойност между 25 000 и 7,5 млн. евро с цел подобряване на достъп до финансиране за новаторски малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (с до 499 служители). Механизмът се управлява от ЕИФ и се прилага на практика чрез финансови посредници — банки и други финансови институции, в страните от ЕС и асоциираните страни. ЕИФ ще предоставя гаранции на финансовите посредници за част от техните загуби по дълговото финансиране, обхванато от механизма.