procredit bulgarian logo

Новини

Добро развитие на ПроКредит Групата за първото тримесечие, въпреки провизиите в Украйна

17.05.2022

• Резултат от -1,7 млн. евро вследствие на провизии в размер на 35,3 млн. евро за украинския кредитен портфейл

• Във всички други страни на дейност базовата рентабилност се увеличи допълнително

• Ръст на кредитите от 1,8%, качеството на портфейла остава високо с ниско ниво на кредитно обезценените кредити от 2,3% 

• Съотношението разходи-приходи се подобрява с 5,7 процентни пункта до 59,1%, а оперативните приходи са се увеличили с 24% в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.

• Най-големият сегмент Югоизточна Европа постига значително увеличение на възвръщаемостта на собствения капитал до 12,2%

• Разумна капиталова база с Коефициент CET1 (изцяло изпълнен) от 13,4% и коефициент на заемните средства от 9,2%

Франкфурт на Майн , 12 май 2022 г. – ПроКредит Групата, която е активна основно в Югоизточна и Източна Европа, регистрира загуба от 1,7 млн. евро през първото тримесечие на 2022 г., доколкото провизиите за възможни загуби по украинския кредитен портфейл надделяха над иначе високите показатели на останалите ПроКредит банки. Благодарение на значителното увеличение на оперативните приходи, съотношението разходи–приходи се подобри с 5,7 процентни пункта до ниво от 59,1%. Възвръщаемостта на собствения капитал на най-големия сегмент на групата, Югоизточна Европа, значително се е увеличила до 12,2%, което допълнително обуслови силната регионална диверсификация на ПроКредит Групата и засилва нейната устойчивост към неблагоприятни събития.

Кредитният портфейл се увеличи с общо 105 млн. евро или с 1,8% (първо тримесечие на 2021 г.: +158 млн. евро или 3,0%). С корекцията на влиянието на валутните курсове, темпът на растеж като цяло е същият както и през първото тримесечие на 2021 г. „Зелените“ кредити допринесоха с повече от 20% за този ръст.

Депозитите намаляха слабо с 25 млн. евро или с 0,4% (първо тримесечие на 2021 г.: +123 млн. евро или 2,5%). Докато динамиката на депозитите от частни клиенти беше положителна, депозитите на бизнес клиенти спаднаха сезонно след силния ръст от 270 млн. евро през четвъртото тримесечие на 2021 г.

По-нататъшно подобряване на базовата доходност и съотношение разходи-приходи под 60%

Оперативният доход на групата се е увеличил значително с 14,8 млн. евро или 23,6% до ниво от 77,7 млн. евро (първо тримесечие на 2021 г.: 62,8 млн. евро), благодарения на по-високия нетен доход от лихви, по-високия нетен приход от такси и други по-високи оперативни приходи. Освен ПроКредит Банк Украйна, всички банки на ПроКредит отбелязаха положителен резултат през първото тримесечие и почти всички демонстрираха значително увеличение на рентабилността и ефективността на разходите в сравнение с първото тримесечие на предходната година. Над това обнадеждаващо развитие надделя значителното увеличението на провизиите в резултат на по-високите очаквани кредитни загуби в Украйна в светлината на руската военна агресия.

Нетният приход от лихви се увеличи с 10,9 млн. евро или с 22,1% до 60,2 млн. евро (първо тримесечие на 2021 г.: 49,3 млн. евро). Всички банки ПроКредит дадоха своя принос за това увеличение. Нетният лихвен марж се увеличи с 28 базисни пункта в сравнение с предходната година до ниво от 2,9%, тъй като маржовете по заемите се стабилизираха, а основните лихвени проценти се увеличиха на някои от пазарите, където групата работи.

При 12,6 млн. евро нетните приходи от такси и комисиони са с 5,5% над нивото от предходната година (първо тримесечие на 2021 г.: 12,0 млн. евро). Приходите от трансакционен и картов бизнес демонстрираха особено положителни тенденции.

Разходите за персонал и административните разходи се увеличиха с 5,2 млн. евро през първото тримесечие на 2022 г., докато оперативните приходи нараснаха с 14,8 млн. евро. Благодарение на допълнителните ефекти от мащабирането и продължаващата цифровизация, съотношението разходи-приходи се подобри видимо с 5,7 процентни пункта до 59,1% (първо тримесечие на 2021 г.: 64,8%) и по този начин беше в съответствие със средносрочния целеви показател на групата от под 60%.

Значителни провизии по кредитния портфейл на групата в Украйна при поддържане на нормалните банкови операции като цяло

Разходите за обезщетения за загуби се увеличиха преди всичко поради военните действия в Украйна и свързаното с това увеличение на провизиите от 31,9 млн. евро до 35,7 млн. евро. Допълнителните провизии през първото тримесечие на 2022 г. рефлектират върху значителното влошаване на макроикономическите перспективи на страната, което доведе до структурно по-високи очаквани кредитни загуби за целия украински кредитен портфейл. Годишната стойност на риска от 238 базисни точки (първо тримесечие на 2021 г.: 27 базисни точки) значително надвишава тази, за който и да е период от близкото минало. Без отрицателния принос на ПроКредит Банк Украйна, стойността на риска би съставлявала 1 базисна точка. Качеството на портфейла остава високо с кредитно обезценени кредити на ниво 2,3% и следователно стабилно в сравнение с края на 2021 г.

Благодарение на вече внедрената цифровизация и централизация на своите процеси, ПроКредит Банк Украйна продължава да работи без съществени смущения. Капиталът и финансовото състояние на банката остават стабилни, а ежедневната работа практически не спира, тъй като служителите на банката продължават да работят от различни места в Украйна и извън нея. Доколкото понастоящем военните действия в голяма степен са съсредоточени в източната част на страната, банката възобнови своята кредитна дейност за съществуващи клиенти и по този начин отдели особено внимание върху предоставянето на така необходимото финансиране на селскостопански клиенти, осъществяващи дейност извън пределите на сегашните зони на конфликт.

Рентабилността на най-големия сегмент на групата, Югоизточна Европа, се подобри значително, за да се постигне двуцифрена възвръщаемост на собствения капитал

Югоизточна Европа, като най-големия регионален сегмент на ПроКредит Групата, допринесе със 70% в кредитния портфейл на групата и с 18,2 млн. евро нетни приходи през първото тримесечие на 2022 г. Забележимото увеличение на нетните приходи от 84% или 8,3 млн. евро през първото тримесечие на 2022 г. в сравнение с първото тримесечие на 2021 г. бе обусловено главно от силни пазарни позиции, добър ръст на кредитите от 2,4% и по-нататъшни оперативни подобрения във всичките седем банки в този сегмент. Благодарение на това, възвръщаемостта на собствения капитал се увеличи значително до 12,2% (първо тримесечие на 2021 г.: 7,1%), което още повече обуслови силната регионална диверсификация на ПроКредит Групата и засили нейната устойчивост към неблагоприятни събития.

Коефициент на капитала от първи ред на собствения капитал на задоволително ниво от 13,4%, коефициент на заемните средства от 9,2%

Коефициентът на капитала от първи ред на собствения капитал (CET1 изцяло изпълнен) към края на първото тримесечие на 2022 г. съставляваше 13,4%, а коефициентът на заемните средства беше 9.2%. Коефициентът CET1 намаля със 70 базисни точки в сравнение с нивото от края на 2021 г. (31 декември 2021 г.: 14,1%), което преди всичко отразява ефекта от влошаването на суверенния рейтинг на Украйна. Като се вземе предвид признаването на печалбите за четвъртото тримесечие на 2021 г., както и сторнирането на начислените дивиденти за 2021 г., което ще влезе в сила след приемането на финансовите отчети на годишното Общо събрание на 31 май 2022 г., коефициентът CET1 ще съставлява 14,1%.

Тримесечният финансов отчет на ПроКредит Групата за първото тримесечие на 2022 г. е достъпен от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в раздела Отношения с инвеститорите на адрес  https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

 

Лице за контакт:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.

 

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на ПроКредит Холдинг, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Следователно те са подложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на ПроКредит Холдинг може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.