Лихвена методология и Годишен процент на разходи


За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:
 

  Годишен лихвен процент  

=

  Референтен лихвен индекс  

+

  Надбавка  


  но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално
  в договора за кредит  
 

 

 

Референтен лихвен индекс


EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взема предвид стойността на индекса както следва:
  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит -  стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.
Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.
 


Надбавка и Минимален лихвен процент


Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

 

Примери на изчисляване 

  Пример 1 Пример 2
Валута на кредита EUR BGN
Дата на договора за кредит 09.03.2018 г. 09.10.2015 г.
Референтен лихвен индекс 6-месечния EURIBOR,
който към 06.03.2018 г. е -0,271% 
6-месечния EURIBOR,
който към 06.10.2015 г. e 0,027%
Надбавка

3,50%

4,25%

Минимален лихвен процент

3,50%

4,25%

Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,271% + 3,50% = 3,229%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер на 3,50%

Референтен индекс + Надбавка = 0,027% + 4,25% = 4,277%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е над размера на договорения минимален, за съответния период се прилага годишен лихвен процент в размер на 4,277%

 

По-подробна информация можете да откриете в пълния текст на  Лихвената методология.

 

Годишният процент на разходите (ГПР) е показател за общия разход по кредита (лихви и дължими такси), изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия кредит. ГПР винаги е по-висок от договорената лихва по даден кредит.

Въпреки липса на законово изискване за предоставянето на ГПР по бизнес кредити, ПроКредит Банк информира своите бизнес клиенти за общия разход, който поемат при тегленето на кредит в банката. Информацията се предоставя както на сайта в секцията Лихвен бюлетин, така и в лична комуникация на клиенти с експерти Връзки с клиенти. Информация за стойността на ГПР е включена във всеки договор за бизнес кредит на ПроКредит Банк.

Начин на изчисляване
Методът на изчисляването на ГПР по бизнес кредити е заимстван от потребителско кредитиране, където това е утвърдена практика в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит.

В изчисляването на ГПР по бизнес кредити се включват следните разходи:

  • Такса за разглеждане на искане за кредитна сделка
  • Такса за оценка на обезпечение
  • Такса за отпускане. Удържа се при отпускане на кредита
  • Лихвата по кредита
  • Годишна такса управление. Удържа се ежегодно върху непогасената част от главницата в края на всеки 12 месечен период, считано от датата на отпускане на кредита
  • Застрахователната премия по Генерална полица на банката. Удържа се при отпускане на кредита еднократно за целия период или ежегодно върху непогасената част от главницата в началото на всеки 12-месечен период, считано от датата на отпускане на кредита
  • Такса за месечно обслужване на разплащателна сметка


ГПР по всички видове кредити се изчислява при няколко важни допускания:

a) договорът за кредит ще е валиден за срока, за който е сключен, и Банката, и кредитополучателят ще изпълняват своите задължения в съответствие с условията и сроковете, посочени в договора за кредит;
b) приема се, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо техния първоначален размер и ще се прилагат до изтичането на договора за кредит.
c) при изчислението на ГПР като размер на таксата за месечно обслужване на разплащателна сметка се приема стандартната такса за фирмена сметка.

Обръщаме внимание, че лихвените проценти по Бизнес кредити в ПроКредит Банк са плаващи.

Повече за лихвена методология 

Особености при овърдрафти и кредитни линии
Начинът на усвояване и погасяване на кредита влияе върху размера на ГПР. Затова ГПР по овърдрафти и кредитни линии се изчислява при следните допускания:

а) договореният период за ползване е 12 месеца;
b) общият размер на кредита се усвоява незабавно и изцяло в деня на отпускане;
c) лихви се начисляват и се изплащат ежемесечно;
d) общият размер на кредита се погасява изцяло в края на договорения период.

Референтен лихвен индекс за дата 01.07.2020 г.

SOFIBOR - BGN EURIBOR - EUR LIBOR - USD
3 мес. - -.--- % 12 мес. - -0.23300%
  6 мес. - -0.29500%
12 мес. - 0.53325%
  6 мес. - 0.38425%