procredit bulgarian logo

Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин

Годишен лихвен процент по разплащателна сметка (за всички валути) – 0.00%*

Годишен лихвен процент по сметка FlexSave

Валута Лихвен процент
BGN / EUR 0.15%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити

Валута Мин. салдо 3 месеца 6 месеца  12 месеца
BGN/EUR/USD
BGN 100 000
EUR/USD 50 000
0.50%* 0.75%* 1.25%*


* При неспазен падеж на депозита – такса съгласно Тарифа за Юридически лица и Общи условия за платежни услуги Юридически лица

Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.

Индивидуално се договарят:

-  Лихвените проценти за юридически лица с обща сума по всички сметки над 100 000 евро.

-  Условия и срокове за финансови институции.

За клиенти със спестявания и без разплащателна сметка, след 01.01.2018 г. при настъпване на падеж, депозираните средства ще се олихвяват с лихвен процент 0%.

Кредити за бизнес клиенти и земеделски производители

Финансиране Процент
Кредити по споразумение
Кредитна карта (BGN/EUR) 17%
Кредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 10%

*Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360 дни.