procredit bulgarian logo

Рамково споразумение

 

Рамковото споразумение с ПроКредит Банк Ви осигурява едновременно гъвкавост и стабилност. При сключването на дългосрочен рамков договор, ще разполагате с лимит, който можете да ползвате в рамките на до 120 месеца под формата на различни кредитни услуги: кредит на вноски, овърдрафт, земеделски кредити, банкови гаранции и др. Целта е с една процедура по определяне на лимита да си осигурите дълготрайна финансова подкрепа, която може да приема различните форми, в зависимост от спецификата на нуждите Ви.

Предимства:

 • Бързина и липса на бюрокрация - еднократен годишен финансов анализ на фирмата;
 • Намалени разходи, време и усилия чрез еднократно учредяване на обезпечения;
 • Гъвкавост  на финансиране - възможност за многократно ползване на различни продукти с един договор;
 • Оптимизирани разходи за лихва - дължи се върху размера на ползваната сума от споразумението. 
Одобрен лимит 300 000 евро
Валидност на лимита 120 месеца
Одобрени кредитни продукти в лимита
 • Инвестиционни кредити
 • Оборотни кредити, кредитни линии и овърдрафти
 • Банкови гаранции
Усвоени суми при подписването на рамковото споразумение
 • 150 000 евро за закупуване на производствена сграда. 
  Срок на погасяване 84 месеца
 • 80 000 евро за погасяване на задължения към доставчици. 
  Срок на погасяване 36 месеца
Олихвяване Дължимите лихви ще се начисляват върху непогасената част от усвоените суми.
Състояние на лимита след време

В случай че не са усвоявани допълнителни суми от одобрения лимит, състоянието на лимита би било:

Срок след първото усвояване Непогасената част от усвоените суми Разполагаемият лимит за усвояване
След 12 месеца 186 482 евро 113 517 евро
След 24 месеца 140 573 евро 159 426 евро