procredit bulgarian logo

Декларация за достъпност

декларация за достъпност

„ПроКредит Банк (България)“ ЕАД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.procreditbank.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствия в публичната част на уебстраницата на „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД на интернет адрес: https://www.procreditbank.bg/  със стандарта WCAG 2.0.

Изискване на стандарта

Пояснения

 9.1.1.1 (А) Нетекстово съдържание

 Не отговаря на стандартите

 9.1.3.1 (А) Информация и взаимовръзки

 Не отговаря на стандартите

 9.1.4.3 (АА) Контраст (минимални изисквания)

 Не отговаря на стандартите

 9.1.4.4 (АА) Преоразмеряване на текст

 Не отговаря на стандартите

 9.1.4.5 (АА) Изображения на текст

 Не отговаря на стандартите

 9.2.1.1 (А) Клавиатура

 Не отговаря на стандартите

 9.2.1.2 (А) Без фиксиране на клавиатурния фокус

 Не отговаря на стандартите

 9.2.4.3 (А) Ред на назначаване на фокуса

 Не отговаря на стандартите

 9.2.4.4 (А) Предназначение на линк (в контекст)

 Не отговаря на стандартите

 9.2.4.6 (АА) Заглавия и етикети

 Не отговаря на стандартите

 9.2.4.7 (АА) Видим фокус

 Не отговаря на стандартите

 9.3.3.2 (А) Етикети или инструкции

 Не отговаря на стандартите

 9.4.1.2 (А) Наименование, роля и стойност

 Не отговаря на стандартите

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити или са покрити частично.  Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 25.03.2023 г.

Дата на ежегодната актуализация (преразглеждане) на декларацията: 25.03.2024 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: contact@procreditbank.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Възможност за предоставяне на обратна връзка през форма на корпоративен сайт тук: https://www.procreditbank.bg/bg/klonova-mreja

 

III. Процедура по прилагане

- Сигналът може да бъде подаден през уебсайта на „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, чрез формата за обратна връзка или чрез имейл адрес: contact@procreditbank.bg

- Сигналът се разглежда в срок до 30 дни от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Жалбите могат да се подават по следните начини:

- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

- чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

- чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.