Депозити

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит.  

Управлявате спестяванията си самостоятелно посредством разплащателна сметка и интернет банкиране.

 • Валута -  BGN, EUR и USD; 
 • Срочност - 12, 18, 24 и 36 месеца;
 • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване;
 • Олихвяване - лихвата се изплаща ежемесечно на първо число на месеца за предходния. При нарушаване на депозита, изплатените лихви се приспадат от главницата по депозита;
 • Лихвата се изплаща по открита разплащателна сметка в ПроКредит Банк.

Предимства:

 • Получавате по-висока доходност в сравнение със сметка FlexSave;
 • На датата на падеж депозитът автоматично се подновява за същия срок, съгласно актуален лихвен бюлетин 
 • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране;
 • Възползвате се от кредитни услуги при специални условия и бързо одобрение.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк открийте Вашата депозитна сметка чрез ProB@nking сега.

 

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

 

  Мин. салдо 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
BGN / EUR / USD 10 000 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%

 

 • Всички лихвени проценти са годишни и се начисляват на база 365/360.
 • Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - съгласно действащия Лихвен бюлетин.