Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

 Кредитиране за физически лица

 

Кредит Инвестиция

(BGN/EUR)

6-мес. EURIBOR + 2.38%, минимум 4.50%
(фиксирана за първите 5 години)

Кредит ЕкоМобилност

(BGN/EUR)

1.99% (при самоучастие над 10%)
2.50% (при самоучастие под 10%)

Овърдрафт FlexFund 

(BGN/EUR)

6.00%

Кредитна карта 

(BGN/EUR)

18.00%

Кредитна карта с обезпечение депозит

(BGN/EUR)

14.00%

 

Кредит "Инвестиция"

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 25 000 лв., срок на погасяване 3 години, годишeн лихвен процент 6-месечен EURIBOR + 2.38% мин. 4.50%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 744.48 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 27 361.28 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 6.16%.

Кредит "ЕкоМобилност"

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 1.99%, равна месечна вноска 526.11 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 31 997,42 евро, годишен процент на разходите (ГПР) – 2.57%.

Овърдрафт FlexFund

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 302,05 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 10.56%.

Кредитна карта 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 18%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 671,50 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 24.66%.

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 803,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 16.09%.

Жилищен кредит "Нов дом"

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите десет години.

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите 5 години
BGN и EUR  6-мес. EURIBOR + надбавка 1.35%**, минимум 2.35%** 6-мес. EURIBOR + надбавка 2.25%, минимум 4.40%

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.

Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 20 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на 6-мес. EURIBOR + 1.35%, мин. 2.35%, такса за разглеждане на искане 50 евро, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 524,32 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 128 526,53 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2.67%.

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 150 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на 6-мес. EURIBOR + 1.35%, мин. 2.35%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 250 лв.: месечна вноска в размер на 786.47 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 193 719,62 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2.72%.

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 5 години в размер на 6m EURIBOR + 2.25, мин. 4.40%, такса за разглеждане на искане 50 евро, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 630.78 евро за първите 5 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 154 243.17 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.82%.

 

** За кредитополучатели с месечен доход над BGN 3000

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на FlexSave Лихвен процент
BGN/ EUR 0.02%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на стандартен депозит Мин.салдо 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/ EUR/ USD 5 000 0.05% 0.10% 0.15%

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Лихвена методология

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

6 мес. EURIBOR + надбавка = лихвен процент по кредита; Mин. лихвен процент = лихвен процент по кредита

но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит 

 

Референтен лихвен индекс

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взима предвид стойостта на индекса както следва:

  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.

Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.

EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

 

Надбавка и Минимален лихвен процент 

Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

  Пример 1 
Валута на кредита   EUR
Дата на договора за кредит   01.03.2017
Референтен лихвен индекс   6-месечен EURIBOR, формиран на 24.02.2017 - 0.238%
Надбавка   3.00%
Минимален лихвен процент   3.00%
Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,238% + 3,00% = 2,762%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 3,00%