Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

 Кредитиране за физически лица

 

Кредит Инвестиция

(BGN/EUR)

3.99%

Кредит ЕкоМобилност

(BGN/EUR)

1.50%

Овърдрафт FlexFund 

(BGN/EUR)

6.00%

Кредитна карта 

(BGN/EUR)

19.00%

Кредитна карта с обезпечение депозит

(BGN/EUR)

14.00%

 

Кредит "Инвестиция"

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 25 000 лв., срок на погасяване 3 години, годишeн лихвен процент 3.99%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 738.54 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 27 147.43 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 6.00%.

Кредит "ЕкоМобилност"

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 1.50%, равна месечна вноска 519,57 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 31 174,04 евро, годишен процент на разходите (ГПР) - 1.92%.

Овърдрафт FlexFund

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 302,05 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 10,56%.

Кредитна карта 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 19%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 505,15 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 22,98%.

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 803,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 16,09%.

Жилищен кредит "Нов дом"

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите десет години.

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите 10 години
EUR 6-мес. EURIBOR + надбавка 2,25%**, минимум 2,25%** 6-мес. EURIBOR + надбавка 4.00%, минимум 4.00%
BGN 6-мес. EURIBOR + надбавка 2,25%**, минимум 2,25%** 6-мес. EURIBOR + надбавка 4.25%, минимум 4.25%

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.

Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на минимум 2.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25%, такса за разглеждане на искане 75 евро, такса за оценка на кредитоспособност 75 евро: месечна вноска в размер на 328,31 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 60 760,97 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2.73%.

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 2.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.25%, такса за разглеждане на искане 150 лв., такса за оценка на кредитоспособност 150 лв.: месечна вноска в размер на 656,61 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 121 505,51 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2,73%.

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.00%, такса за разглеждане на искане 75 евро, такса за оценка на кредитоспособност 75 евро: месечна вноска в размер на 371.31 евро за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 68 514,86 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.55%.

Пример 4

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.25%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.25%, такса за разглеждане на искане 150 лв., такса за оценка на кредитоспособност 150 лв.: месечна вноска в размер на 755,43 лева за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси 139 339.13 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4,81%.

** За кредитополучатели с месечен доход над BGN 3000

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на FlexSave Лихвен процент
BGN/ EUR 0.02%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на стандартен депозит Мин.салдо 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/ EUR/ USD 5 000 0.05% 0.10% 0.15%

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Лихвена методология

За кредити с променлив лихвен процент, годишният лихвен процент се формира по следния начин:

Годишен лихвен процент = Референтен лихвен индекс + Надбавка

но не по-малко от Минималния лихвен процент, определен индивидуално в договора за кредит 

 

Референтен лихвен индекс

За всички кредити с променлив лихвен процент ПроКредит Банк използва референтния индекс 6-месечен EURIBOR.

При определяне на годишния лихвен процент се взима предвид стойостта на индекса както следва:

  • При подписване на договора – стойността,  формирана три работни дни преди датата на подписване на договора/ отпускане на транша;
  • За всеки следващ лихвен период по договора за кредит - стойността, формирана три работни дни преди датата на последна вноска по Погасителния план за предходния период.

Стойностите на референтните индекси, обявени в архива на сайта са стойностите, формирани на съответната дата.

EURIBOR е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната разменят помежду си срочни депозити в евро. Индексът се определя на седмична и месечна база според падежа на депозитите, като стойностите му се публикуват ежедневно от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия.

 

Надбавка и Минимален лихвен процент 

Надбавката и минималният лихвен процент са с фиксиран размер, посочен в договора за кредит.

  Пример 1 
Валута на кредита   EUR
Дата на договора за кредит   01.03.2017
Референтен лихвен индекс   6-месечен EURIBOR, формиран на 24.02.2017 - - 0.238%
Надбавка   3.00%
Минимален лихвен процент   3.00%
Годишен лихвен процент за първия период

Референтен индекс + Надбавка = -0,238% + 3,00% = 2,762%

Предвид факта, че така изчисленият лихвен процент е под размера на договорения минимален, за съответния период се прилага договореният минимален лихвен процент в размер 3,00%