Лихвен бюлетин

Лихвен бюлетин за кредити

 Кредитиране за физически лица

 

Кредит Инвестиция

(BGN/EUR)

6-мес. EURIBOR + 3 п.п., минимум 5.00%
(фиксирана за първите 5 години)

Кредит ЕкоМобилност

(BGN/EUR)

6 мес. EURIBOR + 1.45 п.п., мин. 1.99% (при самоучастие над 10%)
6 мес. EURIBOR + 1.45 п.п, мин. 2.50% (при самоучастие под 10%)

Овърдрафт FlexFund 

(BGN/EUR)

6.50%

Кредитна карта 

(BGN/EUR)

18.00%

Кредитна карта с обезпечение депозит

(BGN/EUR)

14.00%

 

Кредит "Инвестиция"

Пример

При кредит "Инвестиция" в размер на 30 000 лв., срок на погасяване 5 години, годишeн лихвен процент 6-месечен EURIBOR + 3 п.п., мин. 5.00%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 100 лв: равна месечна вноска 567.15 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 34 828.66 лв., годишен процент на разходите (ГПР) – 6.24%.

Кредит "ЕкоМобилност"

Пример

При кредит „ЕкоМобилност“ в размер на 30 000 евро, самоучастие 5 000 евро, срок на погасяване 5 години, годишен лихвен процент 6 мес. EURIBOR + 1.45 п.п., мин. 1.99%, равна месечна вноска 526.11 евро, обща дължима сума (главница, лихва и такси) 31 997.42 евро, годишен процент на разходите (ГПР) – 2.57%.

Овърдрафт FlexFund

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.50%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 319.87 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 11.07%.

Кредитна карта 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 18%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 671.50 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 24.66%.

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 803.00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 16.09%.

Жилищен кредит "Нов дом"

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите пет години.

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите 5 години
BGN и EUR  6-мес. EURIBOR + 1.60 п.п., минимум 2.60%** 6-мес. EURIBOR + 2 п.п., минимум 3%

В сила от 01.11.2022 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR 0.5%.

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.

При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 20 години, при плаващ годишен лихвен процент в размер на 6-мес. EURIBOR + 1.60 п.п., мин. 2.60%, такса за разглеждане на искане 50 евро, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 536.66 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 131 599.81 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 2.93%.

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 150 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на 6-мес. EURIBOR + 1.60 п.п., мин. 2.60%, такса за разглеждане на искане 100 лв., такса за оценка на кредитоспособност 250 лв.: месечна вноска в размер на 1009.96 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 185 730.79 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.01%.

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 5 години в размер на 6m EURIBOR + 2 п.п., мин. 3%, такса за разглеждане на искане 50 евро, такса за оценка на кредитоспособност 150 евро: месечна вноска в размер на 692.70 евро за първите 5 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 126 903.32 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.37%.

 

** За кредитополучатели с месечен доход над BGN 3000

*** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка на кредитоспособност, такса за оценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Лихвен бюлетин за депозити и сметки

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на FlexSave Лихвен процент
BGN/ EUR 0.30%

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити за клиенти с разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране

Валута на стандартен депозит Мин.салдо 12 месеца 24 месеца 36 месеца
BGN/ EUR/ USD 5 000 0.75% 0.90% 1.05%

За настоящи клиенти без разплащателна сметка, дебитна карта и Интернет банкиране - лихвен процент 0%.

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

Лихвени проценти за физически лица с обща сума по всички сметки (разплащателни/депозитни/FlexSave сметки) над 100 000 евро, се договарят индивидуално.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките