procredit bulgarian logo

Уведомления

Промени в Лихвените бюлетини и Тарифите за Физически и Юридически лица, считано от 01.04.2023

10.03.2023
Уведомление

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Лихвените бюлетини и Тарифите за Физически и Юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД:

    I. Юридически лица

Считано от 01/04/2023 влизат в сила следните промени:

  1. Сметка FlexSave:

Лихвата на годишна база се променя на 0,00% в съответната валута.

  1. Срочен депозит:

Лихвите по нови/договорени след 01/04/2023 срочни депозити се променят, както следва:  

Валута
Мин. салдо
3 месеца
6 месеца
12 месеца
BGN / EUR / USD
BGN 100 000
EUR/USD 50 000
0,15%
0,30%
0,50%

За текущи срочни депозити промяната влиза в сила на датата на следващ падеж след 01/04/2023. Депозитите, които падежират след 01/04/2023 и са под съответните минимални суми, се прекратяват на падеж и спират да се олихвяват.

  1. Промени в Тарифата за Юридически лица
Услуги  Нови такси
 Вътрешнобанкови преводи 
BGN 0,50
 Издадени преводи в EUR в ЕИП
 - Над EUR 50 000
 
BGN 10
 Издадени преводи в EUR извън ЕИП или в други валути
 - Стандартен
 - Експресен
  
BGN 50
BGN 250
 Получени преводи в EUR извън ЕИП или в други валути
 0,10%, min BGN 20, max BGN 200
 Документарни операции
 - Издаване/Плащане/Промяна на сума
 - Отсрочено плащане/акцепт
 - Авизиране без ангажимент
 - Такса искове за получени
 - Обработка и плащане/прехвърляне
 - Експресна обработка до 24 часа
 - Авизиране на цесия
 
0,35%, min BGN 75
0,15%, min BGN 50
0,10%, min BGN 75
BGN 100
0,20%, min BGN 50
BGN 100
BGN 75
 Откриване на доверителна сметка
0,15%, min BGN 250
 Карти
 - Необоснована рекламация
 - Други
 - Такса анулиране на транзакция с карта по искане на търговец
  
BGN 100
BGN 100
BGN 20
 Операции с пари в брой
 - Внасяне в брой в 24/7 Зона за самообслужване
 - Теглене в брой в 24/7 Зона за самообслужване
 - Инкасо услуга - вноска и теглене на средства
 Договор за инкасо
 
0,50% (min BGN 3)
0,70% (min BGN 3)
BGN 960 годишна такса, включваща съответния брой инкаса с единична цена BGN 80, приложима за всяко инкасо след изчерпване на годишната такса
 Кредитни сделки
 - Анализ на въздействието върху околната и социална среда на проект/текуща дейност
 
 
По договаряне
 Други
 - Писмени справки по искане на клиент
 
BGN 150
 Други – ще се предлагат само следните СМС известявания:
 - СМС за подновени/неподновени карти с изтекъл срок;
 - СМС за блокиране на карта;
 - СМС за авторизация на трансакция
 - СМС за погасителна вноска по кредит
 - СМС за комунални плащания
                                                    
 Без такса
                                                     
Без такса
BGN 0,30
BGN 0,30
BGN 0,30

         II.         Физически лица

  1. Сметка FlexSave

Считано от 10/05/2023 лихвата на годишна база се променя на 0,20% в съответната валута.

  1. Срочен депозит

Лихвите по нови/договорени след 01/04/2023 срочни депозити се променят, както следва:

Валута
Мин. салдо
6 месеца
12 месеца
24 месеца
36 месеца
BGN / EUR / USD
BGN 10 000
EUR/USD 5 000
0,75%
1,00%
1,25%
 1,50%

За текущи срочни депозити промяната влиза в сила на датата на следващ падеж след 01/04/2023. Депозитите, които падежират след 01/04/2023 и са под съответните минимални суми, се прекратяват на падеж и спират да се олихвяват.

  1. Промени в Тарифата за Физически лица 

Считано от 10/05/2023 влизат в сила следните промени:

Услуги
Нови такси
 Вътрешнобанкови преводи
BGN 0,50
 Издадени преводи в EUR в ЕИП
 - над EUR 50 000
 
BGN 10
 Издадени преводи в EUR извън ЕИП или в други валути
 - стандартен
 - експресен
 
 
BGN 50
BGN 250
 Получени преводи в EUR извън ЕИП или в други валути
0,10%, min BGN 20, max BGN 200
 Откриване на доверителна сметка
0,15%, min BGN 250
 Карти
 - Необоснована рекламация
 - Други
 - Такса анулиране на транзакция с карта по искане на търговец
  
 BGN 100 
BGN 100
BGN 20
 Операции с пари в брой
 - Внасяне в брой в 24/7 Зона за самообслужване
 - Теглене в брой в 24/7 Зона за самообслужване
 - Инкасо услуга - вноска и теглене на средства
 Договор за инкасо
 
0,50% (min BGN 3)
 
0,70% (min BGN 3)
 
BGN 960 годишна такса, включваща съответния брой инкаса с единична цена BGN 80, приложима за всяко инкасо след изчерпване на годишната такса
 Други
 - Писмени справки по искане на клиент
 
BGN 150
 Други – ще се предлагат само следните СМС известявания:
 - СМС за подновени/неподновени карти с изтекъл срок;
 - СМС за блокиране на карта;
 - СМС за авторизация на трансакция
 - СМС за погасителна вноска по кредит
 - СМС за комунални плащания
                                                   
 
 
Без такса
                                                      
Без такса
BGN 0.30
BGN 0.30
BGN 0.30
 
Трансакции с дебитна карта за Активна/Зелена сметка на физическо лице:
   - Вноски в 24/7 зоните за самообслужване - 0,50% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;
   - Теглене от АТМ на Банката -  0,70% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;
 
Тегления и вноски с Трансакционна сметка на физическо лице:
   - Теглене на АТМ на Банката до BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция;
   - Теглене на АТМ на Банката над BGN 2 000 - BGN 1 на трансакция + 0,70% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;
   - Вноски в 24/7 зоните за самообслужване до BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция;
   - Вноски в 24/7 зоните за самообслужване над BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция + 0,50% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000.
 

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД