procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит отчита силен резултат за първите девет месеца на годината и възвръщаемост на собствения капитал от 13,6%

17.11.2023
новина
  • Резултатът от 94,0 млн. евро за първите девет месеца на 2023 г. съответства на възвръщаемост на собствения капитал от 13,6% и съответно се вмества в средносрочните прогнозни очаквания на групата
  • Силно диверсифицирано положително развитие, като всичките десет банки от групата в Югоизточна и Източна Европа допринасят за по-високите резултати
  • Нетен лихвен марж от 3,6%, с около 50 базисни пункта по-висок от този през първите девет месеца на 2022 г.
  • Добро ниво на ефективност на разходите, като съотношението между приходите и разходите достигна 58,7%
  • Цена на риска от 20 базисни пункта, което е отражение на стабилното качество на кредитния портфейл и консервативния рисков профил
  • Особено добър ръст на депозитите от 10,3%. Кредитите отбелязват ръст от 1,9% с положителна динамика на растежа през второто и третото тримесечие
  • Добрите резултати за първите девет месеца на годината допринесоха за повишаването на прогнозните очаквания за финансовата 2023 г., които бяха обявени на 26 октомври 2023 г.

Франкфурт на Майн, 14 ноември 2023 г. – Групата ПроКредит, която развива дейност основно в Югоизточна и Източна Европа, отчете силен финансов резултат от 94,0 млн. евро за първите девет месеца на 2023 г. Възвръщаемостта на собствения капитал отбеляза значително подобрение и достигна ниво от 13,6%, с което се затвърждават средносрочните прогнозни очаквания на групата. Добрите резултати се дължат основно на продължаващата позитивна тенденция в динамиката на нетния лихвен марж, както и на повишеното съотношение между приходите и разходите от 58,7%. Стабилните показатели за кредитен риск допринесоха за умерена цена на риска от 20 базисни пункта, което включва и допълнителните провизии за загуби, осчетоводени през третото тримесечие за дейността на групата в Украйна. В резултат на силното оперативно и финансово развитие в цялата група на 26 октомври 2023 г. Управителният съвет реши отново да повиши прогнозните очаквания за финансовата 2023 година.

Кредитният портфейл отбеляза ръст от 119 млн. евро или 1,9% през първите девет месеца на годината (първите девет месеца на 2022 г.: 6,2%). През второто и третото тримесечие бе постигнат ръст от 165 млн. евро или 2,7%. От началото на годината досега депозитите са се увеличили с 649 млн. евро или 10,3% (първите девет месеца на 2022 г.: 8,0%), което е основно благодарение на частните клиенти и свидетелства за големия напредък на групата по отношение на изцяло цифровите предложения за частни клиенти и стратегията „ProCredit Direct“. В сравнение със същия период на предходната година съотношението между депозитите и кредитния портфейл е нараснало с 16,3 процентни пункта до значителното ниво от 111,4% (първите девет месеца на 2022 г.: 95,1%). В края на третото тримесечие коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред достигна 14,9%. Увеличението през годината се дължи предимно на разпределението на междинната печалба (след приспадане на 1/3 за дивиденти), както и на повишената ефективност на рисково претеглените активи.

Силно диверсифицирано развитие на резултатите в цялата група

Резултатите на групата за първите девет месеца в размер на 94,0 млн. евро са значително по-високи от тези за същия период на предходната година (първите девет месеца на 2022 г.: 17,3 млн. евро) и съответстват на възвръщаемост на собствения капитал от 13,6% (първите девет месеца на 2022 г.: 2,7%).

Оперативните приходи на групата отбелязаха ръст от 22,1%, благодарение както на по-високите нетни приходи от лихви, така и на по-високите нетни приходи от такси и комисиони. Нетните приходи от лихви се увеличиха с 52,6 млн. евро или с 27,4% до 244,7 млн. евро (първите девет месеца на 2022 г.: 192,1 млн. евро), тъй като ръстът на приходите от лихви повече от компенсира увеличените разходи за лихви. От началото на годината нетният лихвен марж се е увеличил с около 50 базисни пункта до 3,6% – основно благодарение на по-високите основни лихвени проценти. През третото тримесечие нетният лихвен марж беше 3,9%.

Нетните приходи от такси и комисиони са 43,2 млн. евро, което е с 7,4% над нивото, отчетено през същия период на предходната година (първите девет месеца на 2022 г.: 40,2 млн. евро). Приходите от трансакционния и картовия бизнес отбелязаха особено положително развитие. Нетните оперативни приходи от други дейности допринесоха с 13,2 млн. евро за общата печалба (първите девет месеца на 2022: 14,3 млн. евро). Относителният спад от 1,1 млн. евро се дължи на еднократни положителни ефекти през същия период на предходната година.

Като цяло оперативните приходи на групата са се повишили с 54,5 млн. евро, докато разходите за персонал и административни дейности са се увеличили с 27,1 млн. евро. Това доведе до видимо подобрение на съотношението между приходите и разходите с 2,0 процентни пункта до 58,7% (първите девет месеца на 2022 г.: 60,7%) и значителен ръст в печалбата от 27,4 млн. евро или 28,3% преди данъчно облагане и покриване на провизиите за загуби.

Провизиите за загуби в размер на 9,0 млн. евро (първите девет месеца на 2022 г: 79,1 млн. евро) съответстват на цена на риска от 20 базисни пункта. Показателите на групата за кредитен риск на етап 3 са се подобрили допълнително спрямо вече отчетените добри нива в края на 2022 г. През третото тримесечие бяха осчетоводени провизии за загуби в размер на 8,5 млн. евро, основно във връзка с дейността на групата в Украйна. На ниво група делът на необслужваните кредити отбеляза спад от 3,3% в края на годината до 3,0%. За групата с изключение на Украйна този показател също отбеляза лек спад – от 2,4% на 2,3%.

Всички десет банки в Югоизточна и Източна Европа допринесоха за положителното оперативно и финансово развитие на групата през първите девет месеца на 2023 г. В Югоизточна Европа бе отчетен резултат от 72,4 млн. евро, което съответства на възвръщаемост на собствения капитал от 14,2%. Резултатът от 36,3 млн. евро в Източна Европа съответства на възвръщаемост на собствения капитал от 23,0%.

ПроКредит Банк Украйна допринесе за положителния резултат и стабилното качество на кредитния портфейл

ПроКредит Банк Украйна отчете резултат за първите девет месеца в размер на 16,4 млн. евро (първите девет месеца на 2022 г.: -43,2 млн. евро), което представлява възвръщаемост на собствения капитал от 33,4%. Провизиите за загуби от началото на годината в размер на 6,1 млн. евро (първите девет месеца на 2022 г.: 73,1 млн. евро) са свързани в голяма степен с прекратяването на сделката за износ на зърно с участието на Русия и Украйна на 17 юли 2023 г. и очакваните последици от това за отпуснатите от банката кредити на украински клиенти в сектора на селското стопанство. От началото на годината кредитният портфейл на банката се е понижил с 39,0 млн. евро вследствие на строгия контрол по отношение на новите сделки, докато депозитите отбелязаха силен ръст от 133,5 млн. евро. В края на третото тримесечие делът на необслужваните кредити достигна ниво от 10,5% (31 декември 2022 г.: 11,9%).

Управителният съвет коментира повишените прогнозни очаквания за 2023 г., обявени на 26 октомври 2023 г.

На 26 октомври 2023 г. Управителният съвет повиши прогнозните си очаквания за финансовата 2023 година, с което средносрочните прогнозните очаквания за възвръщаемостта на собствения капитал достигнаха равнище от около 12% (в диапазон плюс/минус 1 процентен пункт). Предишният прогнозен диапазон за възвръщаемостта на собствения капитал беше 8–10%. Актуализираните прогнозни очаквания за възвръщаемостта на собствения капитал вече се основават на очаквана цена на риска в размер на до 30 базисни пункта (преди: до 45 базисни пункта). Съотношението между приходите и разходите вече се очаква да бъде 60–62% (преди: 62–64%). Ръстът на кредитния портфейл се очаква да бъде в ниския до средния едноцифрен процентен диапазон (преди: в средния едноцифрен процентен диапазон). Актуализираните прогнозни очаквания продължават да зависят от неблагоприятните прогнози за четвъртото тримесечие на годината, и по-специално с оглед на продължаващите военни действия в Украйна и свързаната с тях несигурност.

В хода на тези корекции се потвърдиха прогнозите за коефициент на базовия собствен капитал от първи ред от над 13% и коефициент на ливъридж от около 9%. За целите на изчисляването на коефициентите на капитала една трета от междинната печалба за финансовата година е заделена за изплащане на дивиденти през 2024 г.

Председателят на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер: „Ние гледаме на резултатите ни за първите девет месеца на годината като на категорично доказателство за изключително добрия напредък в цялата група. Особено доволни сме от добрите и стабилни резултати на нашите клиенти от малкия и средния бизнес и от факта, че всичките ни десет банки в Югоизточна и Източна Европа успяха да повишат приноса си към печалбата на групата спрямо предходната година. На фона на особено всеобхватното и диверсифицирано положително развитие отново повишихме прогнозните си очаквания за текущата година и вече очакваме да реализираме възвръщаемост на собствения капитал на равнището на средносрочната ни цел от около 12%. Важно е да отбележим, че вследствие на усложнената оперативна среда в някои пазари все още се наблюдава несигурност, както и рискове с оглед на продължаващата война в Украйна. Въпреки това оставаме уверени и вярваме, че резултатите ни за първите девет месеца затвърждават средносрочните ни цели и демонстрират средносрочния и дългосрочния потенциал за печалба на нашия бизнес модел. В допълнение към финансовите ни резултати искаме отново да подчертаем успешното преобразуване в акционерно дружество, което финализирахме през това тримесечие. Уверени сме, че и през 2024 г. ще успеем да затвърдим допълнително позициите си на капиталовите пазари. Във връзка с това имам удоволствието да обявя втория ни Ден на капиталовите пазари, който ще се проведе на 21 март 2024 г. и на който искаме да представим по-подробно стратегическите си инициативи и цели за финансовата 2024 година и след това.“

Тримесечният финансов отчет на групата ПроКредит към 30 септември 2023 г. е достъпен от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в раздела „Отношения с инвеститорите“ на адрес https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports. Финансовият календар на ПроКредит Холдинг е достъпен на адрес https://www.procredit-holding.com/investor-relations/financial-calendar.

За контакт:

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“ на Групата, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 95 14 37 138, Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

За ПроКредит Холдинг АГ

ПроКредит Холдинг АГ, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната група ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг АГ са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest GmbH и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие), както и Европейската банка за възстановяване и развитие. Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: https://www.procredit-holding.com/

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на ПроКредит Холдинг, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Поради това те са изложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на ПроКредит Холдинг може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.