procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит отбелязва добри резултати за полугодието и възвръщаемост на собствения капитал от 14,2%

21.08.2023
новина
  • Резултатът от 64,1 млн. евро за първото полугодие на 2023 г. съответства на възвръщаемост на собствения капитал от 14,2% и затвърждава средносрочните прогнозни очаквания на групата
  • Нетният лихвен марж продължава да отбелязва положително развитие и на ниво от 3,5% е с около 40 базисни пункта по-висок от този в края на предходната година
  • Коригирано с еднократните ефекти, съотношението между приходите и разходите се увеличава до 58,3%
  • Цената на риска е на ниско ниво от два базисни пункта вследствие на стабилното качество на кредитния портфейл
  • Депозитите нарастват с 2,7%, а кредитите с 0,8% отбелязвайки положителна тенденция на растеж, особено през второто тримесечие
  • Групата откри в Косово соларния парк „ПроЕнерджи“ с мощност от 3 MWp, с който планира да компенсира почти изцяло собствените си емисии
  • Преобразуването на правната форма в акционерно дружество се очаква да приключи през третото тримесечие

Франкфурт на Майн, 14 август 2023 г. – Групата ПроКредит, която развива дейност основно в Югоизточна и Източна Европа, отчете добър финансов резултат от 64,1 млн. евро за първото полугодие на 2023 г. Възвръщаемостта на собствения капитал е значително подобрена и достигна ниво от 14,2%, с което се затвърждават средносрочните прогнозни очаквания на групата. Съотношението между приходите и разходите отбеляза леко подобрение от 0,4 процентни пункта до 59,7%, а коригирано с еднократните ефекти – до 58,3%. Резултатите се дължат основно на продължаващата позитивна тенденция в динамиката на нетния лихвен марж, както и на стабилните показатели за кредитния риск, което доведе до обща ниска цена на риска от два базисни пункта. През този период групата ПроКредит отбеляза значителен напредък и в областта на околната среда и управлението. Откриването на собствения соларен парк на групата „ПроЕнерджи“ в Косово отбеляза значителна стъпка към постигане на неутралност по отношение на CO2. След одобрението на Годишното общо събрание за преобразуване на правната форма на компанията в акционерно дружество се пристъпи към следващите конкретни стъпки, като се очаква преобразуването да приключи през третото тримесечие на 2023 г.

Кредитният портфейл отбеляза ръст от 48 млн. евро или 0,8% през първото полугодие (първо полугодие на 2022 г.: 6.2%). Само през второто тримесечие бе постигнат ръст от 95 млн. евро или 1,6%. Депозитите се увеличиха с 169 млн. евро или с 2,7% (първо полугодие на 2022 г.: 3.6%), което се дължи основно на частни лица. В сравнение със същия период на предходната година съотношението между депозитите и кредитния портфейл е нараснало с 13,7 процентни пункта до задоволителното ниво от 104,9% (първо полугодие на 2022 г.: 91.2%). В края на второто тримесечие Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред достигна 14,2%. Повишението в сравнение с нивото от края на 2022 г. се дължи отчасти на допълнителното повишаване на ефективността на РПА.

Значително по-добрите финансови резултати затвърждават потенциала на групата за печалба, както и устойчивостта на нейния бизнес модел

Резултатите на групата за полугодието в размер на 64,1 млн. евро са значително по-високи от тези през предходната година (първо полугодие на 2022 г.: 7,7 млн. евро) и съответстват на възвръщаемост на собствения капитал от 14,2% (първо полугодие на 2022 г.: 1.8%). В този контекст оперативните приходи на групата отбелязаха ръст от 19,7%, благодарение на по-високите нетни приходи от лихви и по-високите нетни приходи от такси и комисиони.

Нетният приход от лихви се увеличи с 30,8 млн. евро или с 24,7% до 155,7 млн. евро (първо полугодие на 2022 г.: 124,8 млн. евро). От началото на годината нетният лихвен марж се е увеличил с около 40 базисни пункта до ниво от 3,5% – основно благодарение на по-високите основни лихвени проценти.

На ниво от 28,9 млн. евро нетните приходи от такси и комисиони са с 9,9% над нивото от предходната година (първо полугодие на 2022 г.: 26,3 млн. евро). Приходите от транзакционния и картовия бизнес отбелязаха особено положително развитие. Нетните други оперативни приходи намаляха с 1,9 млн. евро поради еднократни положителни ефекти през предходната година, като приносът им към общата печалба е 7,2 млн. евро (първо полугодие на 2022 г.: 9,1 млн. евро).

Като цяло оперативните приходи на групата са се повишили с 31,6 млн. евро, докато разходите за персонал и административни дейности са се увеличили с 18,2 млн. евро. Това доведе до леко подобрение в съотношението между приходите и разходите с 0,4 процентни пункта до 59,7% (първо полугодие на 2022 г.: 60,1%) и значителен ръст в печалбата от 13,4 млн. евро, или 21,0%, преди данъчно облагане и покриване на провизиите за загуби. В условията на продължителна инфлация увеличението на разходите за персонал и административни дейности се дължи и на по-високите разходи за персонал, ИТ, маркетинг и пътувания, както и на извънредните разходи за консултации, свързани с планираното преобразуване на правната форма. Като се изключат еднократните ефекти, съотношението между приходите и разходите се подобри с 1,5 процентни пункта до 58,3% (първо полугодие на 2022 г: 59.8%).

Провизиите за загуби бяха на ниско ниво – 0,5 млн. евро (първо полугодие на 2022 г.: 57,3 млн. евро), което е основно благодарение на стабилното качество на портфейлите на банките от групата ПроКредит. На ниво група делът на необслужваните кредити отбеляза лек спад от 3,3% в края на годината до 3,2%. За групата без Украйна този показател също отбеляза спад - от 2,4% на 2,3%.

Значително подобряване на резултатите и стабилно качество на портфейла на ПроКредит Банк Украйна; увеличение по споразумението с Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA)

ПроКредит Банк Украйна отчете финансов резултат за полугодието в размер на 12,4 млн. евро (първо полугодие на 2022 г: -34,3 млн. евро), което съответства на 39,7% възвръщаемост на собствения капитал. Благодарение на стабилните показатели на кредитния риск провизиите за загуби останаха на ниско ниво от 0,4 млн. евро (първо полугодие на 2022 г.: 56,5 млн. евро). От началото на годината кредитният портфейл на банката е намалял с 33,3 млн. евро вследствие на строгия контрол по отношение на новите сделки, докато депозитите отбелязаха силен ръст от 70,0 млн. евро. В края на второто тримесечие делът на необслужваните кредити беше 12,4% (Финансовата 2022 година: 11.9%). Увеличението на гаранционния механизъм на Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA; член на Групата на Световната банка) за ПроКредит Банк Украйна с повече от 23 млн. евро на 21 юни 2023 г. освободи допълнителен капитал, който ще бъде използван за продължаващо, макар и селективно, кредитиране на бизнес клиенти в Украйна.

ПроКредит отбелязва значителен напредък в областта на околната среда и управлението

С присъединяването на собствения соларен парк на групата „ПроЕнерджи“ (3 MWp) към електрическата мрежа в Косово групата ПроКредит отбеляза значителен напредък в постигането на своята цел за неутралност по отношение на климата. Групата си постави тази цел още през 2018 г. Очакваното годишно производство на соларния парк с мощност 3 MWp е 3 711 MWh, което може да захранва до 450 домакинства със средно месечно потребление на електроенергия до 700 kWh. В допълнение този проект има за цел да допринесе за трансформирането на енергийната среда в Косово, изграждането на местен експертен опит и стимулирането на допълнителни частни инвестиции.

Групата ПроКредит отбеляза напредък и в планираното преобразуване на правната форма на компанията майка в акционерно дружество. След гласуването на Годишното общо събрание на ПроКредит Холдинг с 99,9% в подкрепа на преобразуването, стана възможно да се пристъпи към следващите стъпки и дори до голяма степен те вече да бъдат изпълнени. Понастоящем Управителният съвет очаква промяната на правната форма да приключи през третото тримесечие на 2023 г.

На 30 май 2023 г. Управителният съвет потвърди повишените си прогнозни очаквания

На 30 май 2023 г. Управителният съвет повиши прогнозните си очаквания за възвръщаемостта на собствения капитал до 8–10% (от 6–8%) и за съотношението между приходите и разходите до 62-64% (от около 64%) с оглед на продължаващите добри финансови резултати. Тези краткосрочни прогнозни очаквания включват и очаквания за ръст на портфейла от клиентски заеми в средния едноцифрен процентен диапазон и коефициент на базовия собствен капитал от първи ред от над 13%.

В средносрочен план възвръщаемостта на собствения капитал се очаква да бъде структурно на ниво от около 12%, а съотношението между приходите и разходите (без еднократните ефекти) – около 57%. През следващите години се очаква годишният ръст на портфейла от клиентски заеми на групата да бъде в диапазона от средни до високи едноцифрени проценти, като зелените заеми да достигнат 25% от общия размер на портфейла. Тези насоки не вземат предвид значителен потенциал за отбелязване на ръст в Украйна.

Председателят на Управителния съвет Хуберт Шпехтенхаузер: "Разбира се, ние сме много доволни от резултатите за полугодието и смятаме, че сме на път да постигнем целта си за годината. За нас е още по-важно това, че резултатите затвърждават средносрочните ни цели и демонстрират средносрочния и дългосрочния потенциал за печалба на нашия бизнес модел. Вследствие на продължаващата война в Украйна ние продължаваме да правим консервативни прогнози за текущата финансова година и потвърждаваме настоящите си прогнозни очаквания, които са базирани на консервативни неблагоприятни очаквания по отношение на маржовете и цената на риска до края на годината. С оглед на двете ключови цели, които постигнахме през това тримесечие в областта на околната среда и управлението, искаме също така да подчертаем значението на критериите от екологичен, социален или управленски характер за нашите действия, като смятаме, че групата ПроКредит ще продължи да се развива в това отношение.“

Междинният отчет за управлението на групата ПроКредит за първото полугодие на 2023 г. е достъпен от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в раздела „Отношения с инвеститорите“ на адрес https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports 

 

За контакт:

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“ на Групата, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 95 14 37 138, Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие), а от съвсем скоро и Европейската банка за възстановяване и развитие. Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: www.procredit-holding.com.

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на ПроКредит Холдинг, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Поради това те са изложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на ПроКредит Холдинг може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.