procredit bulgarian logo

Новини

ПроКредит Групата отчита положителен резултат за полугодието

17.08.2022

• Резултатът от 7,7 млн. евро или годишната възвръщаемост на собствения капитал (RoE) от 1,8% включват провизиране на 57,3 млн. евро главно за украинския кредитен портфейл

• Резултатът без украинските операции нарасна с над 60% в сравнение с първото полугодие на 2021 г.

• Съотношението между приходите и разходите се подобри с 4,3 процентни пункта до 60,1% въз основа на стабилно увеличение на оперативните приходи с 24% спрямо първото полугодие на 2021 г.

• С ръста на кредитите в размер на 6,2% заемите с кредитна обезценка се увеличиха до 2,6% в резултат на украинския портфейл

• Разумна капиталова база с коефициент на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) (изцяло изпълнен) от 13,7% и коефициент на ливъридж от 9,7%

• Насоките за финансовата 2022 г. бяха актуализирани 

Франкфурт на Майн, 11 август 2022 г. – ПроКредит Групата, която е активна основно в Югоизточна и Източна Европа, отчете положителен резултат в размер на 7,7 милиона евро през първото полугодие на 2022 г., като силното представяне на повечето от нейните банки компенсира с лекота високото ниво на провизии за загуби по кредити за украинския кредитен портфейл. Значителното увеличение на оперативните приходи с 24% беше основната причина за това и допринесе за силното намаление на съотношението между приходите и разходите с 4,3 процентни пункта до ниво от 60,1%. С изключение на приноса от ПроКредит Банк Украйна, резултатите на групата се подобриха с 16,3 милиона евро или 64% до ниво от 42,0 милиона евро или 9,5% годишна възвръщаемост на собствения капитал, което демонстрира регионалната диверсификация и устойчивост на групата.

Кредитният портфейл се увеличи с 370 млн. евро или с 6,2% (първо полугодие на 2021 г.: +402 млн. евро или 7,7%). Зелените кредити допринесоха за 20% от този растеж и надминаха границата на кредитния портфейл от 1,2 млрд. евро.

Депозитите се увеличиха с 200 милиона евро или 3,6% (първо полугодие на 2021 г.: +123 млн. евро или 2,5%), което е основно благодарение на частните клиенти – физически лица.

Продължаващи положителни тенденции по отношение на доходите; съотношението между приходите и разходите достигна 60%

Оперативният приход на групата се увеличи значително с 30,9 млн. евро или 23,9% до ниво от 160,2 млн. евро (първо полугодие на 2021 г.: 129,3 млн. евро) благодарение на по-високия нетен приход от лихви, по-високия нетен приход от такси и по-високите оперативни приходи от други дейности. Освен ПроКредит Банк Украйна, всички банки на ПроКредит отбелязаха положителен резултат през първото полугодие на 2022 г. Това силно представяне надхвърли високото ниво на провизии в Украйна за първото полугодие на 2022 г. с оглед на продължаващата руска военна агресия.

Нетният приход от лихви се увеличи с 21,6 млн. евро или с 20,9% до 124,8 млн. евро (първо полугодие на 2021 г.: 103,2 млн. евро). Нетният лихвен марж се увеличи с 24 базисни пункта в сравнение с предходната година до ниво от 3,0%, тъй като маржовете по заемите отбелязаха цялостна стабилност, а основните лихвени проценти се увеличиха на повечето пазари, в които групата извършва дейност.

При 26,3 млн. евро, нетните приходи от такси и комисиони са с 9,0% над нивото от предходната година (първо полугодие на 2021 г.: 24,1 млн. евро). Приходите от трансакционен и картов бизнес отбелязаха особено положителни тенденции. Нетните оперативни приходи от други дейности възлизат на 9,1 милиона евро (първо полугодие на 2021: 2,1 млн. евро).

Разходите за персонал и административните разходи се увеличиха с 13,0 млн. евро през първото полугодие на 2022 г., докато оперативните приходи нараснаха с 30,9 млн. евро. Благодарение на допълнителните ефекти от мащабирането и продължаващата цифровизация, съотношението между приходите и разходите се подобри видимо с 4,3 процентни пункта до 60,1% (първо полугодие на 2021 г.: 64,4%) и по този начин се доближи до средносрочния целеви показател на групата от под 60%. Увеличението на разходите за персонал и административни дейности е свързано главно с по-високите разходи за персонал, ИТ, маркетинг и пътувания.

В резултата за полугодието на 2022 г. са включени извънредни приходи в размер на 3,2 милиона евро от деривативни финансови инструменти и извънредни разходи в размер на 4,6 милиона евро, свързани с войната в Украйна, главно възнаграждения за правни, консултантски и одиторски услуги, финансова подкрепа за персонала на местно равнище и накърняване на репутацията в Украйна.

Силно подобрено представяне на групата с изключение на ПроКредит Банк Украйна

С изключение на ПроКредит Банк Украйна групата постигна значително увеличение на нетната печалба от 16,3 милиона евро по отношение на първото полугодие на 2021 г. до ниво от 42,0 милиона евро (първо полугодие на 2021 г.: 25,6 млн. евро), което съответства на годишна възвръщаемост на собствения капитал от 9,5%. Това надхвърля възвръщаемостта на собствения капитал за първото полугодие на 2021 г. от 9,1%, включително миналогодишния положителен принос на ПроКредит Банк Украйна. Тези непрекъснати подобрения се дължат главно на постоянно подобряващите се пазарни позиции, добрия растеж на кредитите и продължаващите допълнителни оперативни подобрения.

При повишеното ниво на провизии за кредитния портфейл в Украйна банковите операции в страната останаха като цяло непрекъснати

Разходите за провизии за загуби нараснаха главно вследствие на войната в Украйна с 54,6 милиона евро до 57,3 милиона евро, което съответства на годишните рискови разходи в размер на 188 базисни пункта (първо полугодие на 2021 г.: 10 базисни пункта).  Без отрицателния принос от ПроКредит Банк Украйна стойността на риска щеше да бъде 3 базисни точки. На ниво група делът на заемите с кредитна обезценка беше 2,6%. Увеличението от 2,3% спрямо нивото от края на 2021 г. се дължи на поетапните трансфери в рамките на украинския портфейл.

Дейността на ПроКредит Банк Украйна продължава да се осъществява като цяло без прекъсване. Това е благодарение на вече внедрената цифровизация и централизация на нейните процеси. Капиталът и финансовото състояние на банката остават стабилни.

Коефициент на базовия собствен капитал от първи ред достигна задоволително ниво от 13,7%, а коефициент на ливъридж – 9,7%

Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (изцяло изпълнен CET1) към края на първото полугодие на 2022 г. беше 13,7%, а коефициентът на ливъридж беше 9.7%. Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е нараснал с 30 базисни пункта в сравнение с края на първото тримесечие на 2022 г. (31 март 2022 г.: 13,4%), което преди всичко отразява признаването на печалбите към четвъртото тримесечие на 2021 г. и сторнирането на натрупаните дивиденти от 2021 г.

Ръководството актуализира насоките за финансовата 2022 г.

Несигурността относно ситуацията в Украйна и бъдещото развитие на войната остава висока. На фона на текущите събития ръководството продължава да очаква възвръщаемостта на собствения капитал да намалее значително в сравнение с предходната година. Въз основа на силните подобрения на ефективността през първата половина на годината, съотношението между приходите и разходите трябва да се подобри до равнище от 60 – 63% (2021 г.: 64,4%). За кредитния портфейл се очаква растеж във високия едноцифрен процентен диапазон след корекция във връзка с резултатите от търговията с чуждестранна валута. В края на годината се очаква капитализацията на групата да бъде на стабилно ниво: около 13,0% за коефициента на базовия собствен капитал от първи ред и 9,0% за коефициента на ливъридж.

С оглед на продължаващото и постоянно подобряващо се представяне на повечето ПроКредит банки, ръководството има положителни очаквания за средносрочното развитие на групата. Въпреки несигурността около предстоящите събития в Украйна, средносрочните цели за съотношението между приходите и разходите от под 60% и възвръщаемост на собствения капитал от около 10% са потвърдени. Ръководството също така очаква по отношение на кредитният портфейл да бъде отчетен годишен ръст в средния до горния едноцифрен процентен диапазон.

Междинният отчет за управлението на ПроКредит Групата за първото полугодие на 2022 г. е достъпен от днес на уебсайта на ПроКредит Холдинг в раздела „Отношения с инвеститорите“ на адрес https://www.procredit-holding.com/en/investor-relations/reports-publications/financial-reports/.

Лице за контакт:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Телефон за връзка: +49 69 951 437 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA [ProCredit Holding AG & Co. KGaA]

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната група ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. В допълнение към оперативната си дейност в Югоизточна и Източна Европа, ПроКредит Групата е активна и в Южна Америка и Германия. Акциите на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основните акционери на ProCredit Holding AG & Co. KGaA включват стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ProCredit Holding AG & Co. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк. За допълнителна информация посетете: www.procredit-holding.com.  

Прогнози за бъдещето

Това прессъобщение съдържа прогнози, свързани с бъдещото ни бизнес развитие и финансови резултати, както и изявления, свързани с бъдещи действия или развития, засягащи ПроКредит Холдинг, които могат да представляват прогнози за бъдещето. Тези прогнози са основани на текущите очаквания и конкретни предположения на ръководството на ПроКредит Холдинг, много от които са извън контрола на ПроКредит Холдинг. Следователно те са подложени на множество рискове, несигурност и фактори. Ако един или повече от тези рискове или несигурности се материализират, или ако основните очаквания, или предположения се окажат неверни, то фактическите резултати, представяне и постижения (както отрицателни, така и положителни) на ПроКредит Холдинг може значително да се различават от тези, които са изразени или се подразбират в прогнозните оценки. Извън законовите изисквания, ПроКредит Холдинг не поема никакви задължения да актуализира тези прогнозни оценки или да ги коригира в случай на отклонения от очакваното развитие на събитията.