procredit bulgarian logo

Новини

Годишното общо събрание на ПроКредит Холдинг реши да се преобразува правната форма на дружеството в акционерно

08.06.2023
новина

Франкфурт на Майн, 5 юни 2023 г. – ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГaA (ПроКредит Холдинг), дружеството – майка на ориентираната към развитие група ПроКредит, проведе днес своето общо годишно събрание за 2023 г. След като през последните три години общите събрания се провеждаха изцяло виртуално, за първи път събитието отново се проведе присъствено.

Представен беше общо 76,50% от капитала. Годишното общо събрание одобри с убедително мнозинство всички предложения, които бяха подложени на гласуване.

Управителният съвет представи положителните оперативни резултати на ПроКредит групата за финансовата 2022 година, въпреки значителните корективи за загуби в ПроКредит Банк Украйна, и също така изрази положителна перспектива за финансовата 2023 година. През 2023 г. се очаква възвръщаемостта на собствения капитал да нарасне до  8-10%, дори с оглед на неблагоприятните макроикономически условия. Средносрочните прогнозни очаквания за възвръщаемостта на собствения капитал бяха повишени още в началото на годината до около 12%, а средносрочният потенциал за съотношението между приходите и разходите беше оценен на около 57%. Силната възвръщаемост на собствения капитал от 13,3% за първото тримесечие на 2023 г. (-0,8% за първото тримесечие на 2022 г.) и коригираното с еднократните ефекти съотношение между приходите и разходите от 57,0% (59,5% за първото тримесечие на 2022 г.) подкрепят положителните краткосрочни и средносрочни перспективи на групата.

Годишното общо събрание на ПроКредит Холдинг реши с убедително мнозинство да промени правната форма на компанията на акционерно дружество. Мотивите за промяната са по-високата степен на приемане на акционерните дружества от страна на инвеститорите, както и желанието да се опрости структурата на компанията. Фокусът на ПроКредит Холдинг към малкия и среден бизнес, и по-специално ориентацията му към въздействието, което оказва, ще останат непроменени дори след преобразуването в акционерно дружество.

„От името на Управителния съвет бих искал да благодаря на всички съдружници за присъствието им на днешното Годишно общо събрание, и по-специално за тяхното съгласие за преобразуването на правната форма на дружеството. Понастоящем считаме, че ще успеем да финализираме тази промяна в рамките на идните месеци. Като цяло сме уверени, че присъствието на групата на капиталовия пазар ще се засили още повече благодарение на тази по-позната в международен план и благоприятна за пазара корпоративна структура“ коментира Хуберт Шпехтенхаузер, Председател на Управителния съвет на ПроКредит Дженерал Партнер АГ.

Годишното общо събрание се съобрази и с предложението на основния съдружник и Надзорния съвет на ПроКредит Холдинг да не се разпределят дивиденти за финансовата 2022 година и неразпределената печалба да се пренесе изцяло за следващата година. Това решение беше взето на база продължаващата политическа и икономическа несигурност във връзка с продължаващата война в Украйна.

Съдружниците одобриха и изготвянето на новия Уставен капитал за 2023 г. Това предварително решение заменя съществуващото предишно одобрение и позволява на основния съдружник през следващите пет години да увеличи акционерния капитал на дружеството, наведнъж или на няколко пъти, с до 10% общо чрез издаване на до 5 889 849 нови поименни безналични акции срещу парични и/или непарични вноски.

Годишното общо събрание одобри действията на основния съдружник и Надзорния съвет за финансовата 2022 година.

С оглед на предложената промяна в правната форма на дружеството всички членове на Надзорния съвет подадоха оставка като членове на Надзорния съвет на дружеството, считано от края на настоящото Общо събрание, което наложи провеждането на нови избори. В хода на изборите за Надзорен съвет всичките четирима досегашни членове на Надзорния съвет, предложени за гласуване, в състав г-н Райнер Отенщайн, д-р ХПМ (Бен) Кнапен, г-жа Хелън Александър и г-жа Йованка Йолеска Поповска, бяха преизбрани. Д-р Ян Маркус Шрьодер-Хоенварт и г-н Николас Тесейман бяха новоизбраните членове на Надзорния съвет на ПроКредит Холдинг от Годишното общо събрание. Д-р Ян Маркус Шрьодер-Хоенварт има богат опит в областта на кредитирането и в развиващите се и нововъзникващите пазари, а г-н Николас Тесейман притежава специализирани познания за редица източноевропейски държави, както и дългогодишен опит в областта на международните финансови институции.

В допълнение беше прието изменение на Устава във връзка с принципната възможност за провеждане на общите събрания изцяло виртуално за в бъдеще.

Компанията BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Хамбург, отново беше определена за одитор на финансовите отчети на дружеството и на консолидираните финансови отчети на групата за финансовата 2023 година.

Резултатите от гласуването по отделните точки от дневния ред, както и допълнителна информация относно Годишното общо събрание, са публикувани на уебсайта на дружеството на адрес https://procredit-holding.com/investor-relations/general-meetings/.

 

За контакт:

Отдел „Връзки с инвеститорите“, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437 0, имейл: pch.ir@procredit-group.com

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“ на групата, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437138, Имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие), а от съвсем скоро и Европейската банка за възстановяване и развитие. Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк.