Бизнес етика и екологични стандартиКорпоративните ни ценности са основата на нашата бизнес етика. Следните принципи ръководят дейността на институциите ПроКредит:

  • Прозрачност: Ние предоставяме прозрачна информация на нашите клиенти, на широката общественост и на нашите служители.

    Ние държим да се уверим, например, че клиентите разбират напълно условията по договорите, които сключват с нас, и се ангажираме с финансовата образованост, за да повишим информираността на обществото за опасностите, които крият непрозрачните финансови предложения. 

  • Култура на открита комуникация: Ние общуваме помежду си открито, честно и конструктивно. Справяме се с конфликтите на работното място професионално, като работим заедно, за тяхното разрешаване. 

  • Социална отговорност и толерантност: Ние предлагаме на нашите клиенти разумни и добре обосновани съвети. Преди да им предложим кредит, ние оценяваме тяхното икономическо и финансово състояние, техния бизнес потенциал и възможността да обслужват задълженията си. Така избягваме  прекомерното им задлъжняване и им предоставяме подходящите за тях финансови услуги. В допълнение, ние се отнасяме към всички наши клиенти и служители почтено и с  уважение, независимо от техния произход, цвят, език, пол и религиозни убеждения.

    Ние гарантираме също така, че разглеждаме исканията за кредит и от гледна точка на съответствието на клиента с нашите етични бизнес практики. Не отпускаме кредити на предприятия или граждани, ако има съмнения, че те използват небезопасни, вредни за околната среда или морално осъдителни форми на труд и в частност детски труд.

  • Високи професионални стандарти: Нашите служители носят лична отговорност за качеството на работата си и винаги се стремят да израснат като професионалисти.
  • Почтеност и лична ангажираност: От всички служители в групата ПроКредит се изисква да проявяват абсолютна почтеност по всяко време, а каквито и да било нарушения на този принцип се разглеждат бързо и строго

Тези принципи представляват гръбнака на нашата корпоративна култура и се прилагат активно в ежедневната ни работа. Те са описани в Кодекса на поведение на ПроКредит, който превръща етичните принципи на групата в практически указания за целия ни екип.

Всички банки принадлежащи към ПроКредит групата задават високи стандарти по отношение на ефекта от дейността си върху природата и възприемат опазването на околната среда и намаляването на скоростта на настъпване на климатичните промени като част от своята корпоративна политика за социална отговорност.

ПроКредит Банк България се стреми към трайно намаляване на негативното си влияние върху околната среда, както и това на своите клиенти и към повишаване информираността на служителите, клиентите и обществото относно проблемите на околната среда като прилага последователни и устойчиви мерки. За целта се прилага вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда, базирана на три основни стълба:

Първи стълб: Вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда

Като банкова институция, ПроКредит Банк влияе на околната среда основно чрез потреблението на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, състоянието на клоновата мрежа и ефективността на използваното оборудване и транспортни средства.

Нашите стъпки към по-чиста природаС цел ограничаване на екологичния отпечатък, банката създаде екологична база данни за проследяване и анализ на употребяваните ресурси, на базата на която се предприемат мерки за намаляване на тяхното количество. Част от тези стъпки се изразяват в използване на енергийно ефективно оборудване, подмяна на крушките в клоновете с икономично LED осветление, печатане само на сертифицирана хартия, ограничена до минимум употреба на пластмаса. В резултат на предприетите мерки, намалихме над три пъти хартията, която ползваме в ежедневната си работа като преразгледахме и променихме всички вътрешни процеси, въведохме електронни архиви и обмен на документи. Обновяваме клоновата си мрежа, придържайки се към утвърдени стандарти за енергийна ефективност. Избирайки контрагентите, с които работим задаваме и обръщаме внимание на екологични критерии. Активно стимулираме клиентите си да използват он-лайн и автоматизирани услуги.

Същевременно се стремим да популяризираме активния начин на живот и отговорното отношение към природата, чрез организирането и подкрепата на редица инициативи, насочени както към нашите служители, клиенти и доставчици, така и към широката общественост.

Темите свързани с екология и опазване на околната среда, са съществена част и от обученията на нашите служители.

Втори стълб: Управление на риска за околната среда при кредитиране

Част от системата за опазване на околната среда е и управлението на екологичния риск, свързан с кредитирането. Съгласно набор от критерии за ефекта върху околната среда, банката извършва детайлен анализ и постоянен мониторинг на всички икономически дейности, които носят потенциален риск за природата. Оценява се екологичният риск при всяко искане за финансиране и се отхвърлят тези, които носят риск за околната среда или са свързани с дейности от изключващия списък на банката. Въвеждайки проблемите на околната среда в процеса по одобрение на кредити, ПроКредит Банк успява да повиши и цялостното ниво на информираност на клиентите си.

Трети стълб: Финансиране на зелени проекти

Един от косвените, но много съществени начини, по които банката влияе върху околната среда, е чрез ефекта от проектите, които финансира. ПроКредит Банк България подкрепя икономическо развитие, което e съобразено с принципите за устойчивост и ефективното използване на природните ресурси.

Още през 2006 г. стартирахме работа по първата по рода си в България програма за подобряване на енергийната ефективност - първоначално за частни лица, а в последствие и за бизнеса. С течение на времето, банката се превърна в една от водещите институции, финансиращи проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Водени от стремежа и безспорния си опит да предлагаме най-актуалните възможности за устойчиво развитие, през 2012 г. разработихме собствена методология за анализ, оценка и приоритетно финансиране на „зелени проекти“, обединени с наименованието кредити „Зелена инвестиция“. В тази категория се включват проекти за подобряване на енергийната ефективност, производство на енергия от възобновяеми източници и различни мерки с благоприятно влияние върху околната среда. 


ISO certificated companyКато част от дейностите за осигуряване на непрекъснато подобрение на вътрешната система за управление на въздействието върху околната среда, в началото на 2016г. същата бе сертифицирана за съответствие с международният стандарт ISO 14 001:2015, като с това банката се превърна в първата финансова институция в България, постигнала подобно признание. В началото на 2019 г. първоначално издадения сертификат, беше подновен за нов 3-годишен период като в обхвата на сертификация вече попадат и гръцките офиси на банката.

Сертифицирането по стандарта гарантира стриктното спазване на законодателството в областта на екологията, потвърждава заявената отговорност на Банката и ни мотивира към поемане на нови инициативи за опазване на околната среда. 

 


Виж още