Речник на банковите термини

Г Е К Л М Н О П С

Г

Главница
Сумата, която влагате на депозит в банката, се нарича главница. В зависимост от нейния размер и лихвения процент, се изчислява Вашата лихва.

Главница по кредит
Главницата по кредит е първоначалната сума (размер) на предоставения кредит.

Годишна лихва (лихва на годишна база)
Това е лихвеният процент, който банките обявяват. Той е различен в зависимост от срока и вида на валутата. Например: Това е лихвата, която бихте получили по едномесечен депозит, ако го задържите за период от една година и теглите лихвата си всеки месец.

Годишният процент на разходите (ГПР)
Годишният процент на разходите (ГПР) е показател за общия разход по кредита, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия кредит. При изчисляването на ГПР, освен договорената лихва, се включват и всички други разходи, свързани с кредита и платими на банката от кредитоискателя. Например, такива разходи са такса отпускане, такса управление, застраховки, оценка на обезпечение, месечно обслужване на разплащателна сметка. ГПР винаги е по-висок от договорената лихва по даден кредит. Целта на този показател е потребителите да могат да сравняват предложенията на различни банки за искания от тях кредит. Сравнението на ГПР от различни оферти е коректно, само ако офертите са за кредит с еднакви сума, валута, срок и начин на погасяване.

Е

Ефективен лихвен процент
Ефективният лихвен процент показва колко реално струва един кредит. При него се вземат предвид не само лихвите за съответния срок, но и всички такси, комисиони, застраховки и други разходи, свързани с обслужването на кредита и които са за сметка на клиента. При изчисляването на ефективния лихвен процент се отчита и моментът, в който тези разходи се извършват.

К

Капитализирана лихва (сложна лихва)
Сложната лихва се получава, когато към основната сума се прибави лихвата от предходния период, за да носи и тя лихва през следващите периоди, заедно с основната сума.

Кредитна линия
Вид оборотен кредит, който се отпуска на фирми, обикновено с регулярни постъпления по банкова сметка. Клиентът може да ползва определена сума пари (кредитен лимит) за определен срок, в рамките на който може многократно да усвоява и погасява суми до кредитния лимит. Лихва се дължи само върху ползваната сума от лимита.

Л

Лизинг (нарича се още финансов лизинг)
Форма на финансиране, при която едната страна (наричана лизингодател), собственик на дадена вещ, предоставя правото на ползване на тази вещ на втора страна (наричана лизингополучател) за определен срок и при конкретна схема на разплащане, като след изтичане срока на договора лизингополучателят става собственик на лизинговата вещ. При отпускане на лизинг, клиентите заплащат първоначална лизингова вноска (самоучастие), обикновено процент от стойността на вещта.

Лихва
Това е цената на отпуснатите заемни средства за периода на тяхното ползване от кредитополучателя.

Лихвен процент
Това е процентът, който се начислява ежемесечно върху остатъка от кредита.

М

Месечна вноска по кредит
Това е сумата, която клиентът трябва да внася по банковата си сметка ежемесечно за редовното изплащане (погасяване) на кредита. Месечната вноска включва част от главницата и дължимата лихва за съответния месец.

Н

Начини за изплащане на кредит
Всеки месец клиентът погасява равни части от главницата и начислената за периода лихва. В този случай вноската по кредита е различна всеки месец, тъй като лихвата се начислява върху непогасения размер на кредита:

  • Издължаване на равни месечни (анюитетни) вноски, които включват различна част от главницата всеки месец и дължимата за съответния период лихва.
  • Раздвижен (сезонен) погасителен план - когато клиентът има сезонни приходи, може да се договори график за погасяване с по-големи вноски в „силните" месеци и по-ниски в „слабите" периоди.

О

Овърдрафт
При ползването на овърдрафт, клиентът има възможност да тегли суми в брой или да нарежда плащания за суми до определен лимит, надвишаващ наличността по банковата сметка. Предимството е, че клиентът може да го използва при необходимост, погасява се с всяко постъпване на средства по сметката (няма определена месечна вноска) и лихвата, която се заплаща, се начислява само върху ползваната част и за дните, през които тя е ползвана.

П

Падеж на вноска
Това е крайният срок, в който трябва да се внесе дължимата всеки месец вноска. Падежът на всяка вноска е посочен в погасителния план или в договора за кредит.

Падеж на депозит
Това е датата, на която изтича Вашият договор за депозит. Обичайно това е денят, в който можете свободно да разполагате със средствата си и да правите промени по Вашия депозит - да теглите, да промените срока му, да го преоформите в друг тип депозит и др.

Падеж на кредит
Това е датата, на която кредитът приключва.

Погасителен план
В погасителния план са описани датите и размера на всички вноски, които клиентът следва да внася при изплащането на един кредит.

Проста лихва
Изчислява се само върху вложените парични средства. При олихвяването лихвата не се прибавя към основната сума (главница), за да носи и тя лихва през следващите периоди.

С

Салдо по сметка
Това са наличните парични средства по Вашата сметка към определена дата.