Контакти

Ние сме ангажирани да предоставяме прозрачни банкови услуги.

В тази връзка, в случай че имате въпрос или бихте искали да направите коментар, моля не се колебайте да се свържете с нас като използвате поща, имейл, телефон или лично посетите удобен за Вас офис на банката.

Адрес

  • Централно управление
  • ПроКредит Банк (България) ЕАД
  • гр. София, 1303 
  • бул. Тодор Александров 26
  • тел.: 0 700 1 70 70 или *7000           

  • факс: (02) 813 51 10
  • E-mail: contact@procreditbank.bg 

Посочената форма можете да използвате и за подаване на сигнал/жалба. Всеки сигнал/жалба се разглежда обективно от страна на банката в 7 дневен срок. Отговорът се изпраща в рамките на посочения срок чрез електронна поща или по изрично указания от Вас начин.

Указания за подаване на жалби 

В случай че запитването/ коментарът/ сигналът/ жалбата Ви не съдържат идентифициращи данни, то те не биха могли да бъдат обработени коректно, което възпрепятства възможността за предоставяне на отговор.

Банката обработва личните данни при спазване изискванията на ЗЗЛД като не разкрива същите на трети лица, освен в случаите на реализиране на свои законни права и/или при изпълнение на свои задължения по закон. Правото на достъп до лични данни, в това число корекцията им, се реализира посредством подаване на молба в

 офис на банката.

 

С нас може да се свържете и като използвате формата по-долу:

 

 

В случай че се изобразяват две картинки, въведете символите от тях слято.

С подаване на формата Вие декларирате съгласието си Банката да обработва личните Ви данни, станали й известни в процеса на електронна кореспонденция, при спазване изискванията на ЗЗЛД, с оглед осъществяване на комуникация и предоставяне на отговор, както и че сте запознати с целта на обработка на личните данни, доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп до данните и извършване на корекция.