Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

 

Потребителскo кредитиране


Потребителски кредит Инвестиция (BGN/EUR)  5.00%
Овърдрафт FlexFund (BGN/EUR) 6.00%
Kредитна карта (BGN/EUR) 19.00%
Kредитна карта с обезпечение депозит (BGN/EUR) 14.00%

 

 

Потребителски кредит "Инвестиция"

 

Пример

При Потребителски кредит "Инвестиция" в размер на 25 000 лв., срок на погасяване 3 години, годишeн лихвен процент 5.00%, такса за разглеждане на искане 30 лв.: равна месечна вноска 750,10 лв., обща дължима сума (главница, лихва и такси) 27 177,32 лв., годишен процент на разходите (ГПР) - 5,65%.

 

 

Овърдрафт FlexFund 

 

Пример

При Овърдрафт FlexFund в размер на 3 000 лв., срок на погасяване 1 година, годишен лихвен процент 6.00%; обща дължима сума (главница, лихва и такси) 3 230,50 лв. при допускане, че сумата е усвоена изцяло и за целия срок и главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) - 7,96%.

 

 

Кредитна  карта

 

Пример 1

При Кредитна карта в размер на 3 000 лв., срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 19%: обща дължима сума (главница, лихва и такси) 5 332,25 лв. при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 15,52%.

 

Пример 2

При Кредитна карта в размер на 3 000 eвро, срок на погасяване - 4 години, годишeн лихвен процент - 14%: обща дължима сума (главница, лихви и такси) 4 714,00 евро, при допускане, че кредитният лимит е предоставен за срок от 48 месеца и общият размер на лимита е усвоен изцяло и за целия срок на договора, като главницата ще се погасява еднократно на крайната дата на издължаване. Годишен процент на разходите (ГПР) – 11,98%.

 

Жилищен кредит "Нов дом"

 

Жилищен кредит „Нов Дом" се предлага в лева и евро. Плаващият лихвен процент се определя за всеки шест-месечен период или може да се фиксира за първите десет години.

 

Всички посочени лихвени проценти са изчислени на годишна база.

 

  Плаваща лихва Фиксирана лихва за първите десет години

EUR

6-мес. EURIBOR + надбавка 2.50%, минимум 3.00%

6-мес. EURIBOR + надбавка 3.50%,

минимум 4.00%

BGN 6-мес. EURIBOR + надбавка 3.50%, минимум 4.00%

6-мес. EURIBOR + надбавка 4.50%,

минимум 5.00%

 

Посочените лихвени проценти важат при превод на работна заплата по сметка в банката и пълна имуществена отговорност на кредитополучателя.


При отговорност до размера на учреденото обезпечение, лихвата се завишава с 1,50 п.п.


Пример 1 

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 3.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.50%: месечна вноска в размер на 346,35 евро за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 63 612,62 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 3.40%.

 

Пример 2

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 15 години, при плаващ лихвен годишен лихвен процент в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 3.50%: месечна вноска в размер на 742,63 лева за първите шест месеца, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 136 205,73 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.45%.

 

Пример 3

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 50 000 евро с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 4.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 3.50%: месечна вноска в размер на 439,19 евро за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 64 284,50 евро. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 4.46%.

 

Пример 4

Жилищен кредит „Нов дом" в размер на 100 000 лева с превод на работна заплата и срок на изплащане 12 години, при фиксиран годишeн лихвен процент за първите 10 години в размер на минимум 5.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 4.50%: месечна вноска в размер на 928,57 лева за първите 10 години, обща дължима сума (главница, лихви и такси) 135 787,27 лева. Годишен процент на разходите (ГПР) - *** 5.52%.

 

 *** В ГПР са включени следните такси: такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка и преоценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество“, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката.

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave


Валута на FlexSave BGN EUR

за клиенти с разплащателна сметка и Интернет банкиране

0.35% 0.35%

за клиенти без разплащателна сметка и Интернет банкиране

0.10% 0.05%
Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити
 

Валута на стандартен депозит BGN/EUR/USD

Мин. салдо

12 мес.

 18 мес.

 24 мес.

 36 мес.

за клиенти с разплащателна сметка и

Интернет банкиране

  

 

5 000

0.50% 0.55% 0.60% 0.70%

за клиенти без разплащателна сметка и Интернет банкиране

0.30% 0.35% 0.40% 0.50%


Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

 

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

 

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

 

Лихвени проценти за физически лица с обща сума на депозитите и влоговете над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.