Лихвен бюлетин

Лихвеният бюлетин съдържа стандартните лихвени проценти на банката и не включва промоционални условия. 

Годишни лихвени проценти по сметка FlexSave

Валута Лихвен процент
BGN / EUR 0.25%

 

Годишни лихвени проценти по Спестовен влог

Валута Минимално салдо Лихвен процент
BGN 250 0.10%
EUR 250 0.05%

Считано от 28.03.2017 г. се преустановява предлагането на Спестовен влог.

 

Годишни лихвени проценти по стандартни срочни депозити

Валута Мин. салдо 12 месеца 18 месецa 24 месеца 36 месеца
BGN/EUR/USD 5 000 0.30% 0.35% 0.40% 0.50%

Лихвен процент при неспазен падеж на депозита - лихвен процент 0%.

 

Разплащателна сметка (за всички валути), Платежна сметка за основни операции (в лева) - Лихвен процент: 0%.

 

Всички лихвени проценти се начисляват на база 365/360 дни.

 

Лихвени проценти за физически лица с обща сума на депозитите и влоговете над 500 000 лева или равностойността им в друга валута, се договарят индивидуално.