Други отчети

 

Оповестяване на информация съгласно Наредба 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции.

 

 

 

Оповестяване на информация във връзка с осма част на Регламент №575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.