Бизнес етика и екологични стандарти

Част от общата мисия на групата ПроКредит е да постави стандарти във финансовия сектор в страните, в които осъществяваме дейност. Ние искаме да променим нещата не само по отношение на целевите групи, които обслужваме, и качеството на финансовите услуги, които предлагаме, но също и по отношение на бизнес етиката. Нашите неоспорими корпоративни ценности играят ключова роля в това отношение. Шест основни принципа ръководят дейността на банките ПроКредит:

  • Прозрачност: Ние се придържаме към принципа за предоставяне на прозрачна информация както на нашите клиенти и широката общественост, така и на нашите служители. Нашето поведение е директно и открито;
  • Култура на открита комуникация: Ние сме открити, честни и конструктивни в общуването помежду ни и се справяме с конфликтите на работното място професионално като работим заедно за намиране на решения;
  • Социална отговорност и толерантност: Ние предлагаме на нашите клиенти надежден съвет като преди да им предложим отпускането на кредит, ние оценяваме тяхното икономическо и финансово състояние, бизнес потенциал и възможност да обслужват задълженията си. Така им помагаме да структурират желаното от тях финансиране по най-подходящия начин като по този начин ги предпазваме от свърхзадлъжнялост. Изграждането на спестовна култура е важна част от нашата мисия, тъй като вярваме, че личните спестявания играят особено важна роля в общества с недобре развито публично социално осигуряване. Ние се отнасяме към всички наши клиенти и служители с честност и уважение, независимо от техния произход, цвят, език, пол и религиозни или политически убеждения;
  • Обслужване: Всеки клиент се обслужва по компетентен и вежлив начин. Нашите служители се стремят да предлагат отлично обслужване на всички клиенти, независимо от техния произход или обема на бизнеса им;
  • Високи професионални стандарти: Нашите служители носят лична отговорност за качеството на работата си и винаги се стремят да израснат като професионалисти;
  • Висока степен на почтеност и лична ангажираност: Честност е качество, което постоянно се изисква от всички служители в групата ПроКредит и всяко едно отклонение от това правило се решава бързо и строго;

Тези шест ценности представляват основата на нашата корпоративна култура и се обсъждат и прилагат активно в ежедневната ни работа. Също така, те са отразени в Кодекса на поведение на ПроКредит, който превръща етичните принципи на групата в практически указания за целия екип. Засегнатите теми се обсъждат периодично по време на обучения, посветени на Кодекса на поведение и надграждащи обучения, за да сме сигурни, че нашите служители остават ангажирани с високите ни етични стандарти.

Също така разглеждаме подадените искания за кредит, вземайки предвид дали съответния клиент спазва етични бизнес практики. Не отпускаме заеми на предприятия или физически лица, когато се съмняваме, че те използват небезопасни или морално осъдителни форми на труд, най-вече детски труд.

Друг аспект  гарантиращ, че нашата банка се придържа към високи етични стандарти, е нашето постоянно прилагане на най-добрите практики и процедури, за да се предпазим от това да бъдем използвани като инструмент за пране на пари, за финансиране на терористични действия или други незаконни дейности. Най-ясното отражение на тези принципи е политиката ни „Познавай клиенти си“, с която всички наши служители са запознати и прилагат на практика. Политиките срещу изпирането на пари и предпазване от измами се обновяват регулярно и се осъществяват в цялата група, за да се гарантира съответствие с местните и международните регулативни стандарти.

Всички банки принадлежащи към ПроКредит групата задават високи стандарти по отношение на ефекта от дейността си върху природата и възприемат опазването на околната среда и намаляването на скоростта на настъпване на климатичните промени като част от своята корпоративна политика за социална отговорност.

ПроКредит Банк България се стреми към трайно намаляване на негативното си влияние върху околната среда, както и това на своите клиенти и към повишаване информираността на служителите, клиентите и обществото относно проблемите на околната среда като прилага последователни и устойчиви мерки. За целта се прилага вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда, базирана на три основни стълба:

Първи стълб: Вътрешна система за управление на въздействието върху околната среда

Като банкова институция, ПроКредит Банк влияе на околната среда основно чрез потреблението на енергийни и водни ресурси, използването на хартия и други материали, състоянието на клоновата мрежа и ефективността на използваното оборудване и транспортни средства. С цел ограничаване на екологичния отпечатък, банката създаде екологична база данни за проследяване и анализ на употребяваните ресурси, на базата на която се предприемат мерки за намаляване на тяхното количество. Част от тези стъпки се изразяват в използване на енергийно ефективно оборудване, подмяна на крушките в клоновете с икономично LED осветление, печатане само на сертифицирана хартия, ограничена до минимум употреба на пластмаса. В резултат на предприетите мерки, намалихме над три пъти хартията, която ползваме в ежедневната си работа като преразгледахме и променихме всички вътрешни процеси, въведохме електронни архиви и обмен на документи. Обновяваме клоновата си мрежа, придържайки се към утвърдени стандарти за енергийна ефективност. Избирайки контрагентите, с които работим задаваме и обръщаме внимание на екологични критерии. Активно стимулираме клиентите си да използват он-лайн и автоматизирани услуги.

Същевременно се стремим да популяризираме активния начин на живот и отговорното отношение към природата, чрез организирането и подкрепата на редица инициативи, насочени както към нашите служители, клиенти и доставчици, така и към широката общественост.

Темите свързани с екология и опазване на околната среда, са съществена част и от обученията на нашите служители.

Втори стълб: Управление на риска за околната среда при кредитиране

Част от системата за опазване на околната среда е и управлението на екологичния риск, свързан с кредитирането. Съгласно набор от критерии за ефекта върху околната среда, банката извършва детайлен анализ и постоянен мониторинг на всички икономически дейности, които носят потенциален риск за природата. Оценява се екологичният риск при всяко искане за финансиране и се отхвърлят тези, които носят риск за околната среда или са свързани с дейности от изключващия списък на банката. Въвеждайки проблемите на околната среда в процеса по одобрение на кредити, ПроКредит Банк успява да повиши и цялостното ниво на информираност на клиентите си.

Трети стълб: Финансиране на зелени проекти

Един от косвените, но много съществени начини, по които банката влияе върху околната среда, е чрез ефекта от проектите, които финансира. ПроКредит Банк България подкрепя икономическо развитие, което e съобразено с принципите за устойчивост и ефективното използване на природните ресурси.

Още през 2006 г. стартирахме работа по първата по рода си в България програма за подобряване на енергийната ефективност - първоначално за частни лица, а в последствие и за бизнеса. С течение на времето, банката се превърна в една от водещите институции, финансиращи проекти за подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Водени от стремежа и безспорния си опит да предлагаме най-актуалните възможности за устойчиво развитие, през 2012 г. разработихме собствена методология за анализ, оценка и приоритетно финансиране на „зелени проекти“, обединени с наименованието кредити „Зелена инвестиция“. В тази категория се включват проекти за подобряване на енергийната ефективност, производство на енергия от възобновяеми източници и различни мерки с благоприятно влияние върху околната среда. 


Виж още

 

 

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средните предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес.